17.11.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 2004,

alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2004/768/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Ole VON BEUSTin erottua, mistä neuvosto sai tiedon 7 päivänä heinäkuuta 2004,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimetään Roger KUSCH, Justizsenator, alueiden komitean varajäseneksi Ole VON BEUSTin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.