ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 20. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Revīzijas palāta

2005/C 121/1

Atzinums Nr. 1/2005 par priekšlikumu Padomes Regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (KOM(2004) 489 galīgā redakcija, 2004. gada 14. jūlijs)

1

2005/C 121/2

Atzinums Nr. 2/2005 par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004) 492 galīgā redakcija, 2004. gada 14. jūlijs)

14


LV