ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 121

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
20. toukokuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tilintarkastustuomioistuin

2005/C 121/1

Lausunto nro 1/2005 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (KOM(2004) 489 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004)

1

2005/C 121/2

Lausunto nro 2/2005 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004) 492 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004)

14


FI