16.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 115/81


Stanovisko Výboru regionů k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007 – 2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství

(2006/C 115/18)

VÝBOR REGIONŮ,

s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007-2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství (KOM (2005) 116 v konečném znění);

s ohledem na rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. dubna 2005 konzultovat Výbor ve věci návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007-2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství, v souladu s články 151 a 265 odst. 1 a článkem 308 Smlouvy o ES;

s ohledem na rozhodnutí svého předsedy ze dne 20. ledna 2005 pověřit Komisi pro ústavní záležitosti a evropskou správu vypracováním stanoviska k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007-2013 stanoví program „Občané pro Evropu“ na podporu aktivního evropského občanství;

s ohledem na Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, podepsanou dne 29. října 2004, a zejména na články I-10 a III-280;

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/100/ES ze dne 26. ledna 2004, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast občanů) (1);

s ohledem na své stanovisko ze dne 20. listopadu 2003 k „návrhu rozhodnutí Rady, kterým se zavádí akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast občanů)“ a „sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se opatření, které musí členské státy přijmout k zajištění účasti všech občanů na volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 v rozšířené Evropě“ (CdR 170/2003 fin) (2);

s ohledem na své stanovisko ze dne 21. listopadu 2002 ke „sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění informační a komunikační strategie pro Evropskou unii“ (KOM (2002) 350 v konečném znění) (CdR 124/2002 fin) (3);

s ohledem na čtvrtou zprávu Evropské komise o občanství Evropské unie – 1. květen 2001–30. duben 2004 – (KOM (2004) 695 v konečném znění);

s ohledem na sdělení Evropské komise týkající se občanství v akci: podpořit evropskou kulturu a rozmanitost prostřednictvím programů týkajících se mládeže, kultury, audiovize a účasti občanů – (KOM (2004) 154 v konečném znění);

s ohledem na svůj návrh stanoviska (CdR 120/2005 rev 2) přijatý dne 4. října 2005 Komisí pro ústavní záležitosti a evropskou správu (zpravodajka: paní Claude du GRANRUT, radní regionu Picardie, první náměstkyně starosty města Senlis (FR/ELS);

1)

vzhledem k tomu, že druhá část Smlouvy o založení Evropského společenství zavádí v rámci článku 17 evropské občanství, které doplňuje národní občanství, ale nenahrazuje ho; že tato ustanovení byla převzata Smlouvou zakládající Ústavu pro Evropu v článku I-10; že tato Smlouva rovněž obsahuje hlavu IV nazvanou „demokratický život Unie“;

2)

vzhledem k tomu, že občanství je uplatňováno především v rámci blízkosti; že místní a regionální orgány musí hrát, v souladu s principem subsidiarity, aktivní roli při jeho podporování;

3)

vzhledem k tomu, že jakožto orgán zastupující místní a regionální úřady a ochránce demokracie blízkosti v rozhodovacím procesu Společenství, pokládá za prvořadé podporu a provádění tohoto evropského občanství;

4)

vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze dne 26. ledna 2004 Rada zavedla tříletý akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství; že je třeba pokračovat v činnostech prováděných v rámci tohoto programu za finanční částku 72 milionů eur;

5)

vzhledem k tomu, že v souvislosti s rozšířením Evropské unie musí být vynaloženo zvláštní úsilí na podporu evropského občanství v nových členských státech;

6)

vzhledem k tomu, že rok 2005 byl také vyhlášen Radou Evropy Evropským rokem občanství prostřednictvím vzdělávání, aby byl připomenut význam vzdělávání při podporování a ochraně lidských práv; že se v roce 2005 ve Varšavě konalo v rámci třetího summitu Rady Evropy setkání mládeže, které poukázalo na skutečnost, jak aktivní mládež, vědomá si své nové identity, představovala tu nejlepší podporu aktivního občanství;

jednomyslně přijal toto stanovisko na 62. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 16. a 17. listopadu 2005 (jednání ze dne 17. listopadu):

1.   Názory Výboru regionů

VÝBOR REGIONŮ,

1.1

domnívá se, že Evropská unie musí naučit své občany být citlivějšími k evropskému rozměru jejich občanství;

1.2

je přesvědčen, že zvýšení diverzity Unie, které je výsledkem rozšíření 1. května 2004 o deset nových členských států, a také budoucího rozšíření o další státy, si vyžádá zvláštní úsilí na podporu aktivního evropského občanství v těchto nových státech – stejně jako v patnácti ostatních státech, kde se musí brát při podpoře evropského občanství v potaz kulturní, sociální a jazykové obohacení vyplývající z rozšíření;

1.3

je znepokojen pocitem evropských občanů, kteří se domnívají, že jsou příliš vzdáleni od rozhodovacích míst Evropské unie a mají nedostatek informací, což vytváří dojem, že dochází k zamlčování skutečností, pokud jde o politický vývoj Evropské unie;

1.4

zdůrazňuje významnou úlohu místních a regionálních orgánů při rozvoji aktivního evropského občanství;

1.5

vítá návrh rozhodnutí, kterým se stanoví akční program na podporu aktivního evropského občanství, pro který je na období 2007-2013 vyčleněn rozpočet ve výši 235 milionů eur a který navazuje na program v období 2004-2006, jenž je předmětem předcházejícího stanoviska Výboru 170/2003 vyjadřujícího smutek nad nízkou rozpočtovou částkou ve výši 72 milionů eur;

1.6

je toho názoru, že podpora občanství představuje rozsáhlou tématiku a musí být brána v úvahu u ostatních činností Evropské unie; rovněž programy přijaté v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže musí zahrnovat občanský rozměr, jako je tomu v případě činností prováděných GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost v rámci programu o základních právech a občanství pro období 2007-2013;

1.7

naproti tomu se domnívá, že některé programové položky týkající se společných hodnot evropských občanů a význačných událostí jejich historie obsahují značný rozměr „občanství“ a bylo by nejvhodnější je začlenit do programu „Občané pro Evropu“;

1.8

zastává názor, že zlepšování projektů občanství je podmíněno prováděním podpůrných opatření prostřednictvím výměny nejlepších praktik realizovaných na místní a regionální úrovni;

1.9

vítá úsilí Evropské komise přistoupit v rámci vypracovávání tohoto návrhu k rozsáhlé veřejné konzultaci, která vyvrcholila zorganizováním poradního fora ve dnech 3. a 4. února 2005, ke kterému byl Výbor přidružen;

1.10

podporuje prioritu danou v akčním programu na partnerství měst, na které je vyčleněna téměř třetina z celkového rozpočtu programu;

1.11

nicméně konstatuje, že rozpočet nového programu bude mít pravděpodobně za následek snížení počtu financovaných programů a obává se, že předkladatele projektů odradí;

1.12

zastává názor, že partnerství ostatních místních a regionálních orgánů musí být rovněž podporováno při respektování národních legislativ;

1.13

domnívá se, že přeshraniční prostory, které jsou v kontaktu s několika národními kulturami, mají největší potenciál pro rozvoj evropské identity a podporuje úvahy, ke kterým dochází zejména v GŘ pro regionální politiku, o provádění struktur přeshraniční spolupráce, aby zahrnovala občanský rozměr;

1.14

schvaluje princip otevřenosti programu pro státy ESVO, signatářské země Evropského hospodářského prostoru, kandidátské země mající předpřístupovou strategii a země západního Balkánu v souladu se závěry zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, ale lituje, že návrh rozhodnutí nebere v úvahu občany Společenství, kteří žijí mimo území Unie;

1.15

schvaluje podporu aktivní občanské společnosti v Evropě a zdůrazňuje prioritu, kterou je třeba dát těmto projektům;

1.16

podtrhuje zájem o aktivní, dlouhodobou informační a komunikační politiku, které dává přednost před systematickým organizováním událostí s vysokým profilem, jejichž návratnost není vždy významná;

1.17

vítá úsilí vynaložené na zmírnění administrativních překážek pro příjemce při respektování platných finančních pravidel, která mohou být ještě zlepšena;

1.18

vítá navrhovaný proces monitorování a hodnocení a zejména předpokládané vydání třech zpráv v letech 2010, 2011 a 2015, ale lituje, že doposud není k dispozici žádné střednědobé hodnocení tříletého programu pro období 2004-2006.

2.   Doporučení Výboru regionů

VÝBOR REGIONŮ

2.1

přeje si, aby Evropský parlament a Rada přijaly bez dalších prodlev toto rozhodnutí, aby mohla být zajištěna kontinuita stávajících činností probíhajících v rámci tříletého programu pro období 2004-2006;

2.2

vyzývá Evropskou komisi, aby zahrnula do všech svých návrhů, zejména do těch, které se týkají oblasti vzdělávání, kultury, mládeže a ochrany základních práv, uvědomění si občanského rozměru a aby přenesla některé prvky z ostatních programů do tohoto programu za předpokladu, že podpora občanství je jejich hlavním cílem;

2.3

je toho názoru, že předpokládanou částku je třeba zvýšit a financovat ji ze zvláštní rozpočtové položky určené na podporu aktivního evropského občanství v nových členských státech;

2.4

zdůrazňuje potřebu rozšiřovat partnerství měst a navrhuje, aby byly podporovány ostatní místní a regionální orgány k vytváření partnerství a k zapojení do partnerství, jež na jejich území již existují, přičemž by se měly inspirovat nejlepšími praktikami, které již byly identifikovány;

2.5

přeje si, aby byla věnována zvláštní pozornost podpoře evropského občanství v přeshraničních prostorech;

2.6

požaduje, aby byla zahájena diskuse o prostředcích na podporu evropského občanství pro občany Společenství žijící mimo území Unie;

2.7

podporuje dlouhodobou informační a komunikační politiku určenou zejména pro mládež, jejíž evropský původ musí být jednoznačně určen;

2.8

požaduje, aby bylo vynaloženo větší úsilí na zmírnění administrativních překážek;

2.9

přeje si, aby místní a regionální administrativy vystupovaly jako vektory v informační a komunikační politice;

2.10

navrhuje, aby bylo vypracováno doporučení zaměřené na podporu vzdělávání o evropském občanství ve školském a univerzitním prostředí, činnost, která bude pod záštitou Evropské komise, do které bude zapojen Výbor jakožto představitel odpovědných orgánů v oblasti vzdělávání.

V Bruselu dne 17. listopadu 2005.

předseda

Výboru regionů

Peter STRAUB


(1)  Úř. věst. L 30, 04.2.2004, s. 6.

(2)  Úř. věst. C 73 z 23.3.2004, s. 46.

(3)  Úř. věst. C 73, 26.3.2003, s. 46.