2008D0941 — SL — 01.06.2011 — 002.003


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. decembra 2008

o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7803)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/941/ES)

(UL L 335, 13.12.2008, p.91)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

Sklep Komisije z dne 13. avgusta 2010

  L 216

19

17.8.2010

 M2

Direktiva Komisije 2010/85/EU Besedilo velja za EGP z dne 2. decembra 2010

  L 317

32

3.12.2010

►M3

Direktiva Komisije 2011/1/EU Besedilo velja za EGP z dne 3. januarja 2011

  L 1

5

4.1.2011

►M4

Sklep Komisije z dne 3. marca 2011

  L 59

71

4.3.2011

►M5

Direktiva Komisije 2011/28/EU Besedilo velja za EGP z dne 4. marca 2011

  L 60

17

5.3.2011

►M6

Direktiva Komisije 2011/33/EU Besedilo velja za EGP z dne 8. marca 2011

  L 62

23

9.3.2011

►M7

Izvedbena direktiva Komisije 2011/43/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. aprila 2011

  L 100

39

14.4.2011

►M8

Izvedbena direktiva Komisije 2011/44/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. aprila 2011

  L 100

43

14.4.2011

►M9

Izvedbena direktiva Komisije 2011/47/EU Besedilo velja za EGP z dne 15. aprila 2011

  L 102

24

16.4.2011

►M10

Izvedbena direktiva Komisije 2011/48/EU Besedilo velja za EGP z dne 15. aprila 2011

  L 102

28

16.4.2011

►M11

Izvedbeni sklep Komisije z dne 27. aprila 2011

  L 111

19

30.4.2011
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. decembra 2008

o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7803)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/941/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 1 ) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 1112/2002 ( 2 ) in (ES) št. 2229/2004 ( 3 ) določata podrobna pravila za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Ta seznam vključuje snovi, dodane v Prilogi k tej odločbi.

(3)

Zadevni prijavitelji so v dveh mesecih od prejema osnutka poročila o oceni v skladu s členom 24e Uredbe (ES) 2229/2004 prostovoljno preklicali vključitev navedenih snovi.

(4)

Komisija je preučila osnutek poročila o oceni, priporočila držav članic poročevalk in pripombe drugih držav članic ter na podlagi tega sklenila, da se člena 24b in 24f ne uporabljata. Zato se uporablja člen 24e.

(5)

Snovi iz Priloge k tej odločbi se zato ne vključijo v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(6)

Ker nevključitev teh snovi ne temelji na jasnih znakih o škodljivih učinkih iz Priloge VII Uredbe (ES) št. 2229/2004, bi morale države članice imeti možnost, da do 31. decembra 2010 obdržijo registracije v skladu s členom 25(3) Uredbe (ES) št. 2229/2004.

(7)

Če države članice odobrijo podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi, ga je treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni.

(8)

Ta odločba ne vpliva na predložitev novega zahtevka v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in Uredbe Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del delovnega programa iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I ( 4 ), v skladu s pospešenim postopkom iz členov 13 do 22 navedene uredbe.

(9)

Členi 13 do 22 Uredbe (ES) št. 33/2008 zagotavljajo pospešeni postopek za tak nov zahtevek. Navedeni postopek omogoča prijaviteljem, katerih snovi niso bile vključene na osnovi njihovega preklica, da predložijo nov zahtevek v skladu s pospešenim postopkom iz Uredbe (ES) št. 33/2008. Ob predložitvi novega zahtevka v skladu s tem postopkom lahko prijavitelji predložijo le dodatne podatke, potrebne za obravnavanje specifičnih vprašanj, za katera se je med oceno tveganja pojavila potreba po novih informacijah. Prijavitelj je prejel osnutek poročila o oceni, ki določa navedene podatke.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

Snovi iz Priloge k tej odločbi se ne vključijo kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice prekličejo registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo eno ali več snovi iz Priloge, najpozneje do 31. decembra 2010.

▼M1

Vendar pa registracije zahtevkov, predloženih v skladu s pospešenim postopkom iz členov 14 do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008, države članice prekličejo najpozneje do 31. decembra 2011.

▼B

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, traja največ do 31. decembra 2011.

▼M1

Vendar pa morebitno podaljšanje roka pri zahtevkih, predloženih v skladu s pospešenim postopkom iz členov 14 do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008, traja največ do 31. decembra 2012.

▼B

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.
PRILOGASEZNAM AKTIVNIH SNOVI IZ ČLENA 1

▼M3 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M4 —————

▼M7 —————

Aktivna snov

Osnutek poročila o oceni, ki ga je prijavitelj prejel

▼M6 —————

▼B

▼M5 —————

▼B

▼M11 —————

▼B( 1 ) UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

( 2 ) UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

( 3 ) UL L 379, 24.12.2004, str. 13.

( 4 ) UL L 15, 18.1.2008, str. 5.