2008D0941 — CS — 01.06.2011 — 002.003


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2008

o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky

(oznámeno pod číslem K(2008) 7803)

(Text s významem pro EHP)

(2008/941/ES)

(Úř. věst. L 335, 13.12.2008, p.91)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Rozhodnutí Komise 2010/455/EU ze dne 13. srpna 2010,

  L 216

19

17.8.2010

 M2

Směrnice Komise 2010/85/EU Text s významem pro EHP ze dne 2. prosince 2010,

  L 317

32

3.12.2010

►M3

Směrnice Komise 2011/1/EU Text s významem pro EHP ze dne 3. ledna 2011,

  L 1

5

4.1.2011

►M4

Rozhodnutí Komise 2011/143/EU ze dne 3. března 2011

  L 59

71

4.3.2011

►M5

Směrnice Komise 2011/28/EU Text s významem pro EHP ze dne 4. března 2011,

  L 60

17

5.3.2011

►M6

Směrnice Komise 2011/33/EU Text s významem pro EHP ze dne 8. března 2011,

  L 62

23

9.3.2011

►M7

Prováděcí směrnice Komise 2011/43/EU Text s významem pro EHP ze dne 13. dubna 2011,

  L 100

39

14.4.2011

►M8

Prováděcí směrnice Komise 2011/44/EU Text s významem pro EHP ze dne 13. dubna 2011,

  L 100

43

14.4.2011

►M9

Prováděcí směrnice Komise 2011/47/EU Text s významem pro EHP ze dne 15. dubna 2011,

  L 102

24

16.4.2011

►M10

Prováděcí směrnice Komise 2011/48/EU Text s významem pro EHP ze dne 15. dubna 2011,

  L 102

28

16.4.2011

►M11

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/262/EU ze dne 27. dubna 2011

  L 111

19

30.4.2011




▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2008

o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky

(oznámeno pod číslem K(2008) 7803)

(Text s významem pro EHP)

(2008/941/ES)



KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ( 1 ), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 ( 2 ) a (ES) č. 2229/2004 ( 3 ) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam obsahuje látky zařazené do přílohy tohoto rozhodnutí.

(3)

Do dvou měsíců od obdržení návrhu hodnotící zprávy dotčení oznamovatelé svou podporu zařazení těchto účinných látek v souladu s článkem 24e nařízení (ES) č. 2229/2004 z vlastní vůle stáhli.

(4)

Komise posoudila návrhy hodnotících zpráv, doporučení členských států zpravodajů a připomínky ostatních členských států a dospěla k závěru, že články 24b a 24f nelze použít. Použije se tudíž článek 24e.

(5)

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí by proto neměly být zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Vzhledem k tomu, že nezařazení uvedených látek není založeno na přítomnosti jasných známek škodlivých účinků, které stanoví příloha VII nařízení (ES) č. 2229/2004, měly by mít členské státy v souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (ES) č. 2229/2004 možnost zachovat povolení do 31. prosince 2010.

(7)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících látky uvedené na seznamu by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(8)

Tímto rozhodnutím není dotčeno podání nové žádosti podle čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a podle nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I ( 4 ), v souladu se zkráceným postupem stanoveným v článcích 13 až 22 uvedeného nařízení.

(9)

Články 13 a 22 nařízení (ES) č. 33/2008 stanoví zkrácený postup pro podání této nové žádosti. Uvedený postup umožňuje oznamovatelům, jejichž látka nebyla zařazena na základě jejich vlastního stažení podpory, podat novou žádost v souladu se zkráceným postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 33/2008. V nové žádosti podle tohoto postupu mohou oznamovatelé uvést pouze dodatečné údaje potřebné k vyřešení zvláštních okolností, u nichž bylo při hodnocení rizik zjištěno, že vyžadují dodatečné informace. Oznamovatel obdržel návrh hodnotící zprávy, ve které jsou tyto údaje uvedeny.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:



Článek 1

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující jednu nebo více látek uvedených v příloze nejpozději do 31. prosince 2010.

▼M1

Členské státy však taková povolení odejmou nejpozději do 31. prosince 2011, pokud je žádost podána podle zkráceného postupu stanoveného v článcích 14 až 19 nařízení (ES) č. 33/2008.

▼B

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS skončí nejpozději dne 31. prosince 2011.

▼M1

Každá taková doba odkladu však uplyne nejpozději dne 31. prosince 2012, pokud je žádost podána podle zkráceného postupu stanoveného v článcích 14 až 19 nařízení (ES) č. 33/2008.

▼B

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.




PŘÍLOHA



SEZNAM ÚČINNÝCH LÁTEK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

▼M3 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M4 —————

▼M7 —————

Účinná látka

Návrh hodnotící zprávy předložen oznamovateli dne

▼M6 —————

▼B

▼M5 —————

▼B

▼M11 —————

▼B



( 1 ) Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

( 3 ) Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

( 4 ) Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.