30.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/17


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 72/2014

z dnia 16 maja 2014 r.

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych (1).

(2)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1334/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia oraz w odniesieniu do zalecanej dawki preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2).

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1zzzzzd (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 1334: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1334/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 335 z 14.12.2013, s. 12).”

;

2)

w pkt 33 (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32013 R 1275: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 86).”

.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1275/2013 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1334/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 17 maja 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 86.

(2)  Dz.U. L 335 z 14.12.2013, s. 12.

(3)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.