30.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 72/2014

от 16 май 2014 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на притежателя на разрешителното и по отношение на препоръчителната доза за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва съответно да бъде изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 1щщщщщг (Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32013 R 1334: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. (ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 12).“

2.

В точка 33 (Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32013 R 1275: Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 86).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1275/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2013 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 17 май 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 86.

(2)  ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 12.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.