13.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 11. jūnijs)

par Dānijas paziņotiem valsts noteikumiem par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3717)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)

(2012/301/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 2012. gada 13. februāra vēstuli, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta 4. punktu, Dānijas Karaliste paziņoja Komisijai, ka Dānija plāno paturēt spēkā savus noteikumus par dažām rūpniecības siltumnīcefekta gāzēm, kuri ir stingrāki nekā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1), pēc 2012. gada 31. decembra, proti, termiņa, līdz kuram ir spēkā atļauja, kas paredzēta ar Komisijas Lēmumu 2007/62/EK (2), kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts).

(2)

Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm) mērķis ir samazināt dažu tādu fluorētu siltumnīcefekta gāzu (fluorogļūdeņražu (HFC), perfluorogļūdeņražu (PFC) un sēra heksafluorīda (SF6)) emisijas, uz kurām attiecas Kioto protokols. Regula paredz arī noteiktu skaitu lietošanas un tirgū laišanas aizliegumu gadījumos, kad Kopienas līmenī ir pieejamas rentablas alternatīvas un nav iespējams palielināt ierobežošanas pakāpi un rekuperāciju.

(3)

Šai regulai ir divi juridiskie pamati: EK līguma 175. panta 1. punkts (tagad LESD 192. panta 1. punkts) attiecībā uz visiem noteikumiem, izņemot 7., 8. un 9. pantu, kas balstās uz EK līguma 95. pantu (tagad LESD 114. pantu) sakarā ar šajos pantos iekļauto noteikumu ietekmi uz brīvu preču apriti Savienības vienotajā tirgū.

(4)

Dānijā valsts noteikumi par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm pastāv kopš 2002. gada, un šie noteikumi ir paziņoti Komisijai 2006. gada 2. jūnija vēstulē. Vispārējam aizliegumam attiecībā uz tādu jaunu ražojumu, kuru sastāvā ir iepriekš minētās F-gāzes, importu, pārdošanu un izmantošanu piemēro Rīkojuma I pielikumā izklāstītās atkāpes. Šīs konkrētās atkāpes ir saistītas ar virkni ļoti specifisku lietojumu, un attiecībā uz vairākiem izplatītākajiem pielietojumiem šīs atkāpes ir noteiktas, pamatojoties uz attiecīgajās sistēmās izmantotās siltumnīcefekta gāzes daudzumu; tādējādi aizliegumu nepiemēro, piemēram, attiecībā uz dzesēšanas iekārtām, siltumsūkņiem vai gaisa kondicionēšanas iekārtām ar izmantotās dzesēšanas vielas daudzumu no 0,15 kg līdz 10 kg, kā arī dzesēšanas sistēmām ar siltuma reģenerāciju, kurās dzesēšanas vielas daudzums ir 50 kg vai mazāk. Izņēmums ir piemērots kuģiem paredzētiem ražojumiem un ražojumiem, kas paredzēti izmantošanai militāros nolūkos, kā arī SF6 izmantošanai augstsprieguma iekārtās. Komisija 2006. gada 8. decembrī, atsaucoties uz EK līguma 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts), nolēma atļaut Dānijai saglabāt noteikumus līdz 2012. gada 31. decembrim.

(5)

Kopš Lēmuma 2007/62/EK pieņemšanas apstākļi, ar kuriem pamatota vajadzība saglabāt stingrākus noteikumus un kuri izklāstīti minētajā lēmumā, vēl joprojām pastāv. Valsts noteikumi ir daļa no plašākas stratēģijas, ko izmanto Dānija, lai sasniegtu emisiju samazināšanas mērķi saskaņā ar Kioto protokolu un attiecīgo uzdevumu sadales vienošanos Savienības līmenī. Saskaņā ar šo vienošanos Dānija ir apņēmusies no 2008. līdz 2012. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 21 %, salīdzinot ar bāzes gada, proti, 1990. gada, līmeni. Paziņotie pasākumi ir ievērojami veicinājuši fluorogļūdeņražu jeb HFC emisiju samazinājumu Dānijā. Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtajos lēmumos par dalībvalstu centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai izpildītu Kopienas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistības līdz 2020. gadam (3), Dānija ir apņēmusies līdz 2020. gadam samazināt emisijas par 20 %, salīdzinot ar 2005. gada līmeni.

(6)

Rīkojumā paredzētās atkāpes, kā arī iespēja ļoti īpašos gadījumos piešķirt individuālus atbrīvojumus no vispārējā aizlieguma, nodrošina pasākuma samērīgumu. Turklāt aizliegums attiecas tikai uz jaunām iekārtām un ļauj izmantot F-gāzes esošo iekārtu apkalpošanā un uzturēšanā, tādējādi izvairoties no nevajadzīgas atteikšanās no esošajām iekārtām.

(7)

Lai gan šis rīkojums ietekmē preču brīvu apriti Savienībā, noteikumi ir vispārēji un tos vienlīdz piemēro gan valsts, gan importētajiem produktiem. Nav liecību par to, ka paziņotie valsts noteikumi ir vai tiks izmantoti patvaļīgai diskriminēšanai starp Savienības uzņēmumiem. Ņemot vērā vides riskus, kas izriet no F-gāzu izmantošanas, Komisija apstiprina savu vērtējumu, ka paziņotie valsts noteikumi nav neproporcionāls šķērslis iekšējā tirgus darbībai, salīdzinot ar minēto noteikumu mērķiem, jo īpaši ņemot vērā nesen veikto novērtējumu par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un piemērotību (4), kur tika secināts: lai sasniegtu Savienības mēroga siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķus, vajadzīgi papildu pasākumi F-gāzu emisiju samazināšanai.

(8)

Komisija uzskata, ka Dānijas 2012. gada 13. februārī iesniegtais pieprasījums saglabāt valsts tiesību normas, kas ir stingrākas nekā Regula (EK) Nr. 842/2006, attiecībā uz tādu produktu un iekārtu laišanu tirgū, kas satur F-gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, ir pieņemams.

(9)

Turklāt Komisija apstiprina savu Lēmumu 2007/62/EK par to, ka valsts noteikumi 2002. gada 2. jūlija Rīkojumā Nr. 552:

atbilst vides aizsardzības vajadzībām,

ņem vērā to, ka Dānijā aizliegtajiem lietojumiem pastāv tehniski un ekonomiski pieejamas alternatīvas,

visticamāk, neizraisīs lielu ekonomisko ietekmi,

nav patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi,

nerada slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm un

tādējādi ir atbilstīgi Līgumam.

Tāpēc Komisija uzskata, ka tos var apstiprināt.

(10)

Komisija jebkurā brīdī var pārskatīt, vai apstiprināšanas nosacījumi joprojām ir izpildīti. Tas var būt īpaši vajadzīgs gadījumos, ja Regulā (EK) Nr. 842/2006 vai Lēmumā Nr. 406/2009/EK tiek veiktas būtiskas izmaiņas. Ņemot vērā šo iespēju un ES un tās dalībvalstu ilgtermiņa apņemšanos samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, apstiprinājuma ierobežojums laikā, nosakot konkrētu termiņu, netiek uzskatīts par nepieciešamu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināti valsts noteikumi par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kurus Dānijas Karaliste ar 2012. gada 13. februāra vēstuli paziņoja Komisijai un kuri ir stingrāki par Regulu (EK) Nr. 842/2006 un attiecas uz tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū, kas satur F-gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no F-gāzēm.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei.

Briselē, 2012. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 32, 6.2.2007., 130. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.).

(4)  Komisijas ziņojums par to, kā notiek regulas par dažām fluorētām gāzēm (Regula (EK) Nr. 842/2006) piemērošana, kāda ir tās ietekme un cik tā ir piemērota, COM(2011) 581 galīgā redakcija.