13.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιουνίου 2012

σχετικά με εθνικές διατάξεις που κοινοποίησε η Δανία για ορισμένα βιομηχανικά αέρια του θερμοκηπίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 3717]

(Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2012/301/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολή από 13 Φεβρουαρίου 2012 και δυνάμει του άρθρου 114 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Βασίλειο της Δανίας γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι η Δανία προτίθεται να διατηρήσει σε ισχύ τις εθνικές της διατάξεις για ορισμένα βιομηχανικά αέρια του θερμοκηπίου, οι οποίες είναι αυστηρότερες αυτών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1), και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία της έγκρισης που δόθηκε με την απόφαση 2007/62/ΕΚ της Επιτροπής (2), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) (νυν άρθρο 114 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (αέρια F) αποσκοπεί στην πρόληψη και τη συγκράτηση των εκπομπών ορισμένων εξ αυτών, HFC (υδροφθοράνθρακες), PFC (υπερφθοράνθρακες) και SF6 (εξαφθοριούχο θείο) που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Περιλαμβάνει επίσης περιορισμένο αριθμό απαγορεύσεων χρήσης και διάθεσης στην αγορά όταν θεωρείται ότι υφίστανται εναλλακτικές δυνατότητες που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης με εύλογο κόστος σε κοινοτικό επίπεδο και για τις περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι η βελτίωση της συγκράτησης και η ανάκτηση δεν είναι εφικτές.

(3)

Ο κανονισμός έχει διττή νομική βάση, αφενός οι εν γένει διατάξεις του βασίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 ΣΕΚ (νυν άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ), ενώ ειδικά τα άρθρα 7, 8 και 9 βασίζονται στο άρθρο 95 ΣΕΚ (νυν άρθρο 114 ΣΛΕΕ) λόγω των επιπτώσεών τους στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ενιαίας αγοράς της Ένωσης.

(4)

Η Δανία είχε από το 2002 θέσει σε ισχύ εθνικές διατάξεις για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τις οποίες κοινοποίησε στην Επιτροπή με την από 2 Ιουνίου 2006 επιστολή της. Μια γενική απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης και χρήσης νέων προϊόντων που περιέχουν τα φθοριούχα αέρια που καλύπτει ο κανονισμός συνοδεύεται από παρεκκλίσεις που ορίζονται στο παράρτημα I του διατάγματος. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις αναφέρονται σε ορισμένες ιδιαίτερα εξειδικευμένες εφαρμογές και, όσον αφορά ορισμένες μάλλον συνήθεις εφαρμογές, βασίζονται στην ποσότητα των χρησιμοποιούμενων αερίων του θερμοκηπίου στα αντίστοιχα συστήματα, εξαιρώντας τοιουτοτρόπως για παράδειγμα τις μονάδες ψύξης, τις αντλίες θερμότητας ή τις μονάδες κλιματισμού που συνεπάγονται επιβάρυνση μεταξύ 0,15 kg και 10 kg καθώς και τα συστήματα ψύξης για την ανάκτηση θερμότητας με επιβάρυνση μικρότερη ή ίση των 50 kg. Εξαιρούνται τα προϊόντα για τα πλοία και τις στρατιωτικές χρήσεις καθώς και η χρήση SF6 σε μονάδες υψηλής τάσης. Στις 8 Δεκεμβρίου 2006 η Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 6 ΣΕΚ (νυν άρθρο 114 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ), να εγκρίνει την από πλευράς Δανίας διατήρηση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

(5)

Από την έκδοση της απόφασης 2007/62/ΕΚ οι περιστάσεις που δικαιολογούν τη διατήρηση σε ισχύ αυστηρότερων διατάξεων, όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι εθνικοί κανόνες εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η Δανία ώστε να επιτύχει τον στόχο για μείωση των εκπομπών, τον οποίο επιδιώκει βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο και βάσει της εν συνεχεία εγκριθείσας συμφωνίας επιμερισμού του φορτίου σε ενωσιακό επίπεδο. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, η Δανία έχει την υποχρέωση να μειώσει, στη διάρκεια της περιόδου 2008-2012, τις δικές της εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 21 %, σε σύγκριση με το 1990 που λαμβάνεται ως έτος βάσης. Σύμφωνα με αναφορές, τα κοινοποιηθέντα μέτρα έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών HFC στη Δανία. Στο πλαίσιο των αποφάσεων που εξέδωσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ώστε να επιτύχουν τις δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020 (3), η Δανία έχει αναλάβει δέσμευση για περαιτέρω μείωση των εκπομπών κατά 20 % το 2020 σε σύγκριση τα επίπεδα του 2005.

(6)

Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο διάταγμα, καθώς και η δυνατότητα να χορηγούνται, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, μεμονωμένες εξαιρέσεις από τη γενική απαγόρευση, διασφαλίζουν την αναλογικότητα του μέτρου. Επιπλέον, αφορούν μόνο νέο εξοπλισμό και επιτρέπουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων για τη συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μη απαραίτητη εγκατάλειψη εξοπλισμού.

(7)

Μολονότι επισημαίνεται ότι το διάταγμα έχει συνέπειες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Ένωσης, οι διατάξεις είναι γενικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα εγχώρια και στα εισαγόμενα προϊόντα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι κοινοποιηθείσες εθνικές διατάξεις έχουν χρησιμοποιηθεί ή θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο αυθαίρετων διακρίσεων μεταξύ οικονομικών φορέων στην Ένωση. Με γνώμονα τους κινδύνους για το περιβάλλον που απορρέουν από τη χρήση των φθοριούχων αερίων, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την εκτίμησή της ότι οι κοινοποιηθείσες εθνικές διατάξεις δεν συνιστούν δυσανάλογο εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της πρόσφατης αξιολόγησης της εφαρμογής, των επιπτώσεων και της επάρκειας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 (4), ότι δηλαδή είναι απαραίτητη η λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων, ώστε να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στο επίπεδο της Ένωσης στόχοι για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

(8)

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το αίτημα που υποβλήθηκε από τη Δανία στις 13 Φεβρουαρίου 2012, με αντικείμενο να διατηρηθούν σε ισχύ οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που είναι αυστηρότερες από αυτές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια, είναι παραδεκτό.

(9)

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την απόφασή της 2007/62/ΕΚ ότι οι εθνικές διατάξεις του διατάγματος αριθ. 552 της 2ας Ιουλίου 2002:

ανταποκρίνονται σε ανάγκες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος,

λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη και την τεχνική και οικονομική διαθεσιμότητα εναλλακτικών δυνατοτήτων ως προς τις απαγορευόμενες εφαρμογές στη Δανία,

αναμένεται να έχουν περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο,

δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων,

δεν συνιστούν συγκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και

είναι, ως εκ τούτου, συμβατές προς τη Συνθήκη.

Η Επιτροπή θεωρεί κατά συνέπεια ότι οι εθνικές διατάξεις μπορούν να εγκριθούν.

(10)

Η Επιτροπή δύναται, οποτεδήποτε, να προβεί σε επανεκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της εγκρίσεως αυτής. Αυτό μπορεί, ειδικότερα, να ισχύσει στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ή στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πιθανότητα, όπως και τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν κρίνεται απαραίτητος ο περιορισμός της διάρκειας ισχύος της έγκρισης σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι εθνικές διατάξεις για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τις οποίες το Βασίλειο της Δανίας κοινοποίησε στην Επιτροπή με την από 13 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή του, και οι οποίες είναι αυστηρότερες των αντιστοίχως προβλεπομένων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από φθοριούχα αέρια.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2012.

Για την Επιτροπή

Connie HEDEGAARD

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 130.

(3)  Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136)..

(4)  Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισμού για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006], COM(2011) 581 τελικό.