11/ 59

BG

Официален вестник на Европейския съюз

149


22001D0222(03)


L 052/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 111/2000

от 22 декември 2000 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението беше изменено с Решение № 68/2000 на Съвместния комитет на ЕИП от 2 август 2000 г. (1).

(2)

Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 17е (Директива 1999/36/ЕО на Съвета) от приложение XIII към Споразумението се вмъква следната точка:

„17ж.

32000 L 0030: Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2000 г. относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили (ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2000/30/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 23 декември 2000 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП (3) съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението, са направени.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Еврoпейските общности.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2000 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

G. S. GUNNARSSON


(1)  ОВ L 250, 5.10.2000 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 1.

(3)  Няма посочени конституционни изисквания.