7.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 139/25


Žaloba podaná 14. marca 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/ÚHVT — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Vec T-154/11)

2011/C 139/47

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Zenato Azienda Vitivinicola Srl (Peschiera del Garda, Taliansko) (v zastúpení: A. Rizzoli, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Taliansko)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

prehlásil túto žalobu spolu s ostatnými jej prílohami za prípustnú,

zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu (body 1, 2 a 3 výroku) v rozsahu, v akom vyhovuje odvolaniu, námietke a v akom zamieta v plnom rozsahu prihlášku, ukladá prihlasovateľovi nahradiť trovy konania namietateľa v námietkovom a v odvolacom konaní,

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobca.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „RIPASSA ZENATO“ (prihláška č. 5 877 865) pre tovary v triede 33.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: talianska slovná ochranná známka „RIPASSO“ (č. 682 213) pre tovary v triede 33.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: vyhovenie námietke a zamietnutie prihlášky v plnom rozsahu.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.