12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 308/7


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.9426 — 3M Company/Acelity)

(EØS-relevant tekst)

(2019/C 308/06)

1.   

Den 3. september 2019 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.

Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:

3M Company (»3M«, USA)

Acelity, Inc. (»Acelity«, USA).

3M erhverver enekontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Acelity.

Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.

2.   

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

3M er en diversificeret teknologivirksomhed. 3M tilbyder gennem sin sundhedsplejeenhed en bred vifte af medicinske løsninger, herunder avanceret sårforbinding

Acelity er hovedsageligt aktiv inden for udvikling og markedsføring af sårforbindingsplejeprodukter bl.a. gennem sine datterselskaber Kinetic Concepts, Inc, Systagenix Wound Management, Limited og Crawford Healthcare Limited.

3.   

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.   

Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv altid referencen:

M.9426 — 3M Company/Acelity

Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).