24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 14. apríla 2014 – A/B

(Vec C-184/14)

2014/C 194/20

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: A

Odporkyňa: B

Prejudiciálna otázka

Môže o návrhu týkajúcom sa vyživovacej povinnosti k deťom podanom v rámci konania o rozluke manželstva, ako o vedľajšom návrhu v rámci tohto konania rozhodovať tak súd, ktorý má právomoc konať o rozluke, ako aj súd rozhodujúci v konaní o rodičovských právach a povinnostiach, a to na základe kritéria prevencie, alebo o ňom musí nevyhnutne rozhodnúť súd, ktorý má právomoc konať o rodičovských právach a povinnostiach, keďže dve odlišné kritériá uvedené v písm. c) a d) [článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (1)] sú vo vzájomnom alternatívnom vzťahu (v zmysle, že jedno nevyhnutne vylučuje druhé)?


(1)  Ú. v. EÚ L 7, 2009, s. 1.