24.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 194/16


Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 14 април 2014 г. — А/В

(Дело C-184/14)

2014/C 194/20

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Ищец: А

Ответник: В

Преюдициален въпрос

Трябва ли да се приеме, че искането за издръжка на деца, предявено в рамките на производство за съдебна раздяла, като акцесорно спрямо него, може да се разгледа било от съда, който е сезиран с това производство, било от съда, пред който е висящо производство относно родителската отговорност, въз основа на критерия за превенция, или трябва задължително да се разгледа от последния, така че двата отделни критерия, посочени в цитираните по-горе букви в) и г) от член 3 [от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (1)], да се приемат за алтернативни (в смисъл че единият задължително изключва другия)?


(1)  ОВ L 7, 2009, стр. 1.