6.11.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 273/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Verwaltungsgericht Wien ze dne 12. srpna 2004 ve věci 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach

(Věc C-368/04)

(2004/C 273/26)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla usnesením Verwaltungsgericht Wien ze dne 12. srpna 2004 ve věci 1. Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, 2. Plani-Hochwurzen-Bahnen GmbH, 3. Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik Gesellschaft m.b.H. CO KG proti 1. Finanzamt Innsbruck, 2. Finanzamt Liezen, 3. Finanzamt Villach, které došlo kanceláři Soudního dvora dne 24. srpna 2004, podána žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

1)

Verwaltungsgericht Wien žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následujících otázkách:

2)

Brání zákaz provádění opatření podle čl. 88 odst. 3 ES také použití vnitrostátního zákonného ustanovení, které vylučuje podniky, jejichž činnost nespočívá prokazatelně ve výrobě hmotných statků, z vrácení poplatků za energii, a musí tedy být klasifikováno jako státní podpora ve smyslu článku 87 ES, ale o němž Komise nebyla před nabytím účinnosti vnitrostátního pravidla informována, i když na základě čl. 87 odst. 3 ES posoudila opatření za slučitelné se společným trhem v minulosti, a žádost o vrácení se vztahuje na poplatky, které měly být odvedeny za toto období?

Jestliže bude odpověď na první otázku kladná, vyžaduje zákaz provádění opatření v takovém případě vrácení také v případech, kdy byly žádosti podniků poskytujících služby podány po vydání rozhodnutí Komise pro vyměřovací období před tímto okamžikem?