ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.176.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/392/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 13. maijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 647/2011 (2011. gada 4. jūlijs), ar kuru labo tekstu slovēņu valodā Regulā (ES) Nr. 258/2010, ar ko paredz īpašus nosacījumus Indijas izcelsmes vai no Indijas sūtītu guāras sveķu importam saistībā ar piesārņojuma risku ar pentahlorfenolu un dioksīniem un atceļ Lēmumu 2008/352/EK (1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 648/2011 (2011. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz pārejas pasākumu piemērošanas laikposmu nosacījumiem, ar kādiem dažiem dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK noteiktā izvešanas aizlieguma (1)

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 649/2011 (2011. gada 4. jūlijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2011 (2011. gada 4. jūlijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

22

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2011/64/ES (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/393/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 8. marts) par pasākumu C 18/10 (ex NN 20/10), ko īstenojusi Francijas Republika aeronautikas nozares piegādātāju atbalstam (garantija “Aero 2008”) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1378)  (1)

37

 

 

2011/394/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 1. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un Traces veterināro vienību sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4594)  (1)

45

 

 

2011/395/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 1. jūlijs), ar kuru atceļ Lēmumu 2006/241/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, izņemot zvejniecības produktus, kuru izcelsme ir Madagaskarā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4642)  (1)

50

 

 

2011/396/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 4. jūlijs), ar ko Japānas laboratorijā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4595)  (1)

51

 

 

2011/397/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2011. gada 21. jūnijs) par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai (ECB/2011/8)

52

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.