ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.176.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
5. heinäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/392/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen sopimus riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 647/2011, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011, Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenoli- ja dioksiinipitoisuusriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista ja päätöksen 2008/352/EY kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 258/2010 sloveniankielisen toisinnon oikaisemisesta (1)

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 648/2011, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1266/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokaudesta niiden edellytysten osalta, joiden täyttyessä tietyille eläimille voidaan myöntää poikkeus neuvoston direktiivissä 2000/75/EY säädetystä poisvientikiellosta (1)

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 649/2011, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 650/2011, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

22

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/393/EU

 

*

Komission päätös, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2011, toimenpiteestä K 18/10 (ex NN 20/10), jonka Ranskan tasavalta on toteuttanut ilmailuteollisuuden alihankkijoiden hyväksi (Aero 2008 -takaus) (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1378)  (1)

37

 

 

2011/394/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2011, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4594)  (1)

45

 

 

2011/395/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2011, eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2006/241/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4642)  (1)

50

 

 

2011/396/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2011, luvan antamisesta Japanissa sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta mittaavia serologisia valvontatestejä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4595)  (1)

51

 

 

2011/397/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä (EKP/2011/8)

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.