28.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 187/28


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2011/C 187/14

1.

Kommissionen mottog den 20 juni 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen SNCF (Frankrike), Haselsteiner Familien-Privatstiftung (HFPS, Österrike) och Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (Wehinger GmbH, Österrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget Rail Holding AG (Österrike), genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SNCF: persontrafik och godstransport på järnväg i Frankrike och andra EES-länder, förvaltning av den franska järnvägsinfrastrukturen,

HFPS: investeringar i små och medelstora företag verksamma i olika sektorer såsom byggnadssektorn,

Wehinger GmbH: aktieinnehav i Rail Holding AG,

Rail Holding AG: aktieinnehav i WESTbahn Management GmbH (Österrike), planerar att bedriva persontrafik på järnväg i Österrike.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).