28.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 187/28


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 187/14

1.

Komisija 2011. gada 20. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmumi SNCF (Francija), Haselsteiner Familien-Privatstiftung (“HFPS”, Austrija) un Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (“Wehinger GmbH”, Austrija) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Rail Holding AG (Austrija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā uzņēmumā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums SNCF: pasažieru un kravu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi Francijā un citās EEZ valstīs; Francijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldība,

uzņēmums HFPS: ieguldījumi mazos un vidējos uzņēmumos, kas darbojas dažādās nozarēs, tostarp būvniecības nozarē,

uzņēmums Wehinger GmbH: akciju daļas īpašnieks uzņēmumā Rail Holding AG,

uzņēmums Rail Holding AG: uzņēmuma WESTbahn Management GmbH (Austrija) akcionārs, plāno sniegt pasažieru dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus Austrijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).