28.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 187/28


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 187/14

1.

Komissio vastaanotti 20 päivänä kesäkuuta 2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla ranskalainen yritys SNCF ja itävaltalaiset yritykset Haselsteiner Familien-Privatstiftung (HFPS) ja Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (Wehinger GmbH) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan itävaltalaisessa yrityksessä Rail Holding AG ostamalla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SNCF: rautateiden matkustaja- ja rahtiliikennepalvelut Ranskassa ja muissa ETA-maissa; Ranskan rautatieinfrastruktuurin hoitaminen,

HFPS: sijoitukset eri aloilla toimiviin pk-yrityksiin (esimerkiksi rakennusala),

Wehinger GmbH: Rail Holding AG:ssä olevan omistusosuuden hallinnointi,

Rail Holding AG: itävaltalaisen WESTbahn Management GmbH:n osakkeenomistaja. WESTbahn aikoo aloittaa rautateiden matkustajaliikennepalvelujen tarjoamisen Itävallassa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston EY:n sulautuma-asetuksen (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32 (”tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä”).