28.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 187/28


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 187/14

1.

На 20 юни 2011 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия SNCF (Франция), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS“, Австрия) и Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH“, Австрия) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Rail Holding AG (Австрия) посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие SNCF: услуги за железопътен пътнически и товарен превоз във Франция и други държави от ЕИП, управление на френската железопътна инфраструктура,

за предприятие HFPS: инвестиции в малки и средни предприятия с дейност в различни сектори като строителството,

за предприятие Wehinger GmbH: капиталово участие в Rail Holding AG,

за предприятие Rail Holding AG: акционер на WESTbahn Management GmbH (Австрия), планира да извършва услуги за железопътен превоз на пътници в Австрия.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).