14.6.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 168/10


Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών

2013/C 168/04

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

Ότι το Συμβούλιο της 20ης Μαΐου 2011 καθιέρωσε το Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αθλητισμό για την περίοδο 2011-2014, το οποίο κατέδειξε τον ρόλο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των προσόντων στον αθλητισμό και οδήγησε στη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού» για την προετοιμασία πρότασης ευρωπαϊκών κατευθυντήρων γραμμών σχετικά με τη διπλή σταδιοδρομία.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ:

Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών», οι οποίες εκπονήθηκαν από τα κράτη μέλη και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα του αθλητισμού βάσει πρότασης της ad-hoc επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τις διπλές σταδιοδρομίες και ενθαρρύνουν ορισμένες πολιτικές δράσεις στήριξης της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό (1).

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

1.

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, ο όρος «αθλητής» σημαίνει τον «ταλαντούχο αθλητή» ή τον «επαγγελματία αθλητή», άνδρα ή γυναίκα, περιλαμβανομένων των αθλητών με ειδικές ανάγκες, στο πλαίσιο της σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ο όρος «ταλαντούχος αθλητής» σημαίνει τον αθλητή που αναγνωρίζεται από μια αθλητική οργάνωση, ένα διοικητικό όργανο ή το κράτος ως ικανός να ακολουθήσει επαγγελματική αθλητική σταδιοδρομία.

Ο όρος «επαγγελματίας αθλητής» σημαίνει τον αθλητή που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με εργοδότη-αθλητικό φορέα ή με αθλητική οργάνωση ή που αναγνωρίζεται από μια αθλητική οργάνωση, ένα διοικητικό όργανο ή το κράτος ως επαγγελματίας αθλητής βάσει αποδεδειγμένων επιτυχιών και επιδόσεων.

2.

Ο όρος «διπλή σταδιοδρομία» σημαίνει ότι ένας αθλητής μπορεί να συνδυάζει, χωρίς να καταβάλει υπέρμετρη προσωπική προσπάθεια, την αθλητική του σταδιοδρομία με την εκπαίδευση ή/και την εργασία με ευέλικτο τρόπο μέσω προπόνησης υψηλής ποιότητας για την προστασία των συμφερόντων του από άποψη ηθική, υγείας, εκπαιδευτική και επαγγελματική, χωρίς να διακυβεύεται κανένας από τους δύο στόχους, με ιδιαίτερη εστίαση στην απρόσκοπτη επίσημη εκπαίδευση των νεαρών αθλητών.

3.

Πρέπει να είναι δυνατός ο συνδυασμός κορυφαίων αθλητικών επιδόσεων με την εκπαίδευση και με μια σταδιοδρομία κατά την οποία οι αθλητές αξιοποιούν τις δυνάμεις τους προκειμένου να συνεισφέρουν στην κοινωνία, ενώ αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσα από τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Η σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (2) παρέχει στα κράτη μέλη τη βάση προκειμένου να τις αναγνωρίσουν και να τις αξιοποιήσουν.

4.

Η προώθηση της διπλής σταδιοδρομίας συμβάλλει σε αρκετούς από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (3) (αποφυγή της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, περισσότεροι απόφοιτοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλότερη απασχολησιμότητα) και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τον αθλητισμό, συγκρατώντας περισσότερους αθλητές στο σχετικό χώρο.

5.

Ολοένα και περισσότερο, αθλητές προπονούνται τακτικά ή/και συναγωνίζονται στο εξωτερικό, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τον συνδυασμό της αθλητικής σταδιοδρομίας με σχολικές ή τριτοβάθμιες σπουδές ή με σταδιοδρομία σε χώρο εκτός του αθλητισμού. Αυτοί οι αθλητές αντιπροσωπεύουν ένα από τα πλέον μετακινούμενα διεθνώς τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

6.

Οι αθλητές συμβάλλουν σημαντικά στην εικόνα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, διαδίδουν θετικές αξίες στην κοινωνία, όπως το αίσθημα της δικαιοσύνης και η προσήλωση στην επίτευξη στόχων, και αποτελούν πρότυπα για την προσέλκυση νεαρών αθλητών. Περαιτέρω, αποτελούν και σημαντικούς εκπροσώπους των χωρών προέλευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι αθλητικές οργανώσεις και οι κυβερνήσεις οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα στους αθλητές να επιτυγχάνουν στη διπλή σταδιοδρομία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής τους σταδιοδρομίας (4).

7.

Ο αθλητισμός για τα παιδιά θα πρέπει πάντα να βασίζεται στη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι η συμμετοχή παιδιών στην προετοιμασία για αθλητισμό υψηλού επιπέδου δεν αποβαίνει αντιπαραγωγική ή εις βάρος της σωματικής, κοινωνικής ή ψυχικής ακεραιότητάς τους (4).

8.

Οι βασικές προκλήσεις στην υψηλού επιπέδου άθληση στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν σχέση με την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες στήριξης των αθλητών είναι:

Η διασφάλιση της εξέλιξης των αθλητών, ιδίως στα αθλήματα πρώιμης εξειδίκευσης (με βάση τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού), καθώς και των νέων στην κατάρτιση και εκπαίδευση·

Η ισορροπία μεταξύ των προπονήσεων και της εκπαίδευσης και, σε μεταγενέστερο στάδιο, η ισορροπία μεταξύ των προπονήσεων και της απασχόλησης·

Η φάση ολοκλήρωσης της αθλητικής σταδιοδρομίας των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων όσων εγκαταλείπουν το χώρο του αθλητισμού νωρίτερα απ’ ό,τι είχαν προγραμματίσει (4).

9.

Προκειμένου να συναγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, πολλοί αθλητές αναγκάζονται να συμπληρώνουν συχνά τη χρηματοδότηση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων με οικονομική βοήθεια από την οικογένεια, φοιτητικά δάνεια ή πόρους από μερική ή πλήρη απασχόληση. Ορισμένοι αθλητές εγκαταλείπουν τον αθλητισμό διότι είναι δύσκολο να συνδυαστεί η αθλητική τους σταδιοδρομία με την εκπαίδευση ή/και την απασχόληση.

10.

Υπάρχουν ουσιαστικά οφέλη για τους αθλητές από τη δυνατότητα συνδυασμού της αθλητικής σταδιοδρομίας με την εκπαίδευση ή/και την απασχόληση, περιλαμβανομένων των οφελών για την υγεία (π.χ. ισορροπημένος τρόπος ζωής και λιγότερο άγχος), οφελών προσωπικής ανάπτυξης (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμόσιμων στον αθλητισμό, την εκπαίδευση και άλλους τομείς της ζωής), κοινωνικών οφελών (διευρυμένα κοινωνικά δίκτυα και συστήματα κοινωνικής στήριξης), καθώς και ενισχυμένων προοπτικών απασχόλησης στο μέλλον.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟ, ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ:

1.

Βάσει των αρχών που περιέχονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να αναπτύξουν ένα πλαίσιο πολιτικής ή/και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές περί διπλής σταδιοδρομίας, με τη συμμετοχή των βασικών σχετικών ενδιαφερομένων, π.χ. των υπουργείων αθλητισμού, υγείας, παιδείας, απασχόλησης, άμυνας, νεότητας, εσωτερικών υποθέσεων και οικονομικών και λοιπών, αθλητικών οργανώσεων, διοικητικών οργάνων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, εμπορικών και εργατικών επιμελητηρίων και φορέων εκπροσώπησης των αθλητών.

2.

Να προωθήσουν τη συνεργασία και τις συμφωνίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της διπλής σταδιοδρομίας μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων.

3.

Να ενθαρρύνουν τη διατομεακή συνεργασία και να στηρίζουν καινοτόμα μέτρα και έρευνες που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αθλητές τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και στον χώρο της εργασίας.

4.

Να προαγάγουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τη διπλή σταδιοδρομία μεταξύ των κρατών μελών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

5.

Να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα στήριξης της διπλής σταδιοδρομίας, όπου υφίστανται, εφαρμόζονται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες αθλητές και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αθλητών με αναπηρία.

6.

Να ενθαρρύνουν τις αθλητικές οργανώσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διασφαλίζουν ότι μόνο δεόντως καταρτισμένο ή εκπαιδευμένο προσωπικό εργάζεται εθελοντικά ή μη προς στήριξη των αθλητών που ακολουθούν διπλή σταδιοδρομία.

7.

Να προαγάγουν τη χρήση ποιοτικών προτύπων στις αθλητικές ακαδημίες και τα προπονητικά κέντρα υψηλών επιδόσεων, για παράδειγμα όσον αφορά το προσωπικό στήριξης της διπλής σταδιοδρομίας, τις ρυθμίσεις ασφάλειας και προστασίας και τη διαφάνεια σε θέματα δικαιωμάτων των αθλητών.

8.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των αθλητών:

Να παρέχουν προσαρμοσμένους διαύλους για αθλητές στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών ή/και νομικών πλαισίων, προκειμένου να συνδυάζουν τις αθλητικές τους δραστηριότητες με την εκπαίδευση, ενδεχομένως στο πλαίσιο δικτύων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι προσαρμοσμένοι πανεπιστημιακοί κύκλοι σπουδών, οι ατομικοί δίαυλοι μάθησης, τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, η συμπληρωματική εποπτεία και η ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα των εξετάσεων μπορούν να συμβάλουν προς αυτόν τον σκοπό.

Να εξετάσουν τα οφέλη της εφαρμογής συστήματος διαπίστευσης ποιότητας σε εθνικό επίπεδο στις υπηρεσίες διπλής σταδιοδρομίας εντός των κέντρων κατάρτισης, των αθλητικών σχολών, των αθλητικών ακαδημιών, των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ομοσπονδιών ή/και των πανεπιστημίων.

Να εξετάσουν τη στήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των κρατών μελών και να συνεργαστούν για τα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και να εργαστούν κατά προτεραιότητα για την εφαρμογή ισοδυναμίας μεταξύ των επιπέδων δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων.

Να εξετάσουν μέτρα που διευκολύνουν και προάγουν τη γεωγραφική κινητικότητα των αθλητών ώστε να μπορέσουν να συνδυάσουν τις αθλητικές τους σταδιοδρομίες με εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό.

Να προαγάγουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης ή/και απόκτησης επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του αθλητισμού για τους αθλητές, ενθαρρύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των παρόχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και των αθλητικών οργανώσεων.

Να συνεχίσουν να εργάζονται, μέσω των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων (NQF), για την ευθυγράμμιση των αθλητικών μαθημάτων, των επαγγελματικών προσόντων και της πιστοποίησης επαγγελμάτων στις βοηθητικές υπηρεσίες διπλής σταδιοδρομίας, προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF).

9.

Όσον αφορά την απασχόληση των αθλητών:

Να στηρίζουν ειδικά δρώμενα (σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις δικτύωσης, αγορές εργασίας) για αθλητές, τονίζοντας τη σημασία της διπλής σταδιοδρομίας και ενημερώνοντάς τους για τις σχετικές διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης ειδικών προγραμμάτων διπλής σταδιοδρομίας για αθλητές που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες, πράγμα που θα λειτουργούσε και ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για άλλους εργοδότες.

Να εξετάσουν πιθανά μέτρα αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αθλητές λόγω της μη τακτικής συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους επαγγελματίες αθλητές που αποχωρούν από την ενεργό δράση, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν, να ξεκινήσουν και να διαμορφώσουν τη σταδιοδρομία τους στην ευρύτερη αγορά εργασίας, όταν η αθλητική τους σταδιοδρομία φθάσει στο τέλος της.

Να συμπεριλάβουν τη διπλή σταδιοδρομία στο θεματολόγιο του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

10.

Όσον αφορά την υγεία των αθλητών:

Να εξετάσουν, όπου απαιτείται, το ενδεχόμενο στήριξης της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τον αθλητισμό, την υγεία και την εκπαίδευση, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φυσικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους αθλητές, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς των γενικών γνώσεων για τη ζωή, της υγιούς διαβίωσης, της διατροφής, της πρόληψης των τραυματισμών και των τεχνικών αποκατάστασης της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική ακεραιότητα των ανηλίκων και στη μετάβαση κατά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας.

Οι αρχές δημόσιας υγείας και οι πάροχοι ιδιωτικής ασφάλισης καλούνται να εξετάσουν, κατά το δέον, πιθανές διατάξεις ασφάλισης οι οποίες θα παρείχαν στους εργοδότες, τους εργαζόμενους αθλητές και τους μη εν ενεργεία αθλητές πρόσθετη προστασία κατά την εργασία έναντι τραυματισμών που συνδέονται με την άθληση, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση κατά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας.

11.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των αθλητών:

Να διερευνήσουν, κατά περίπτωση, την καθιέρωση ή την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων οικονομικής στήριξης για τους φοιτητές-αθλητές, τα οποία αντανακλούν τα διαφορετικά στάδια της διπλής σταδιοδρομίας.

Να εξετάσουν, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο διαμόρφωσης ειδικών υποτροφιών διπλής σταδιοδρομίας σε ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν οι αθλητές να συνδυάζουν την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Οι εν λόγω υποτροφίες θα μπορούσαν να συνίστανται στην παροχή οικονομικής βοήθειας για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την άθληση, την καταβολή διδάκτρων για ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή υπηρεσίες στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση κατά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

1.

Να παρέχουν στήριξη για την επιτυχία της διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών σε όλα τα επίπεδα της αθλητικής οργάνωσης (π.χ. με τον ορισμό καταρτισμένων συμβούλων που θα συνεπικουρούν τους αθλητές από την έναρξη έως το τέλος της αθλητικής τους σταδιοδρομίας· με τη συνεκτίμηση, από τους υπεύθυνους προπονητές και το προσωπικό στήριξης, των απαιτήσεων της εκπαίδευσης και/ή της εργασίας· με τον προγραμματισμό των εθνικών και των διεθνών αθλητικών γεγονότων κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τις εκπαίδευσης και/ή της εργασίας των αθλητών, καθώς και να προστατεύονται οι τελευταίοι από την υπερβολική καταπόνηση) (5).

2.

Να αναπτύξουν, να ηγηθούν ή να συμμετάσχουν πλήρως στα δίκτυα και τους μηχανισμούς που έχουν καθιερωθεί στα κράτη μέλη ή/και στις δημόσιες αρχές αθλητισμού και αποσκοπούν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή υπηρεσιών διπλής σταδιοδρομίας για τους αθλητές.

3.

Να εξετάσουν τον διορισμό «αθλητών-πρέσβεων διπλής σταδιοδρομίας», προκειμένου να καταδείξουν ότι είναι δυνατό να είναι κανείς επιτυχημένος σε κορυφαίο αθλητικό επίπεδο και, παράλληλα, στην εκπαίδευση ή/και την εργασία.

4.

Να συνεργασθούν με τα εμπορικά και εργατικά επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καταστούν πλήρως συνειδητά τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσκομίσουν οι αθλητές στους εργοδότες και να ενθαρρυνθούν, παράλληλα, οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τους αθλητές.

5.

Να ενθαρρύνουν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες χορηγίας με εταιρείες, οι οποίες θα προβλέπουν για τους αθλητές πρόσβαση σε επαγγελματική εμπειρία, προνομιακή πρόσληψη και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στην εταιρεία-χορηγό ή τους εταίρους της.

6.

Να επιδιώξουν τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, των φορέων εκπροσώπησης των αθλητών στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στον τομέα των διπλών σταδιοδρομιών.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να εξετάσει την ενδεχόμενη κατάλληλη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στο πλαίσιο του δευτέρου προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου για τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για την αποτίμηση του βαθμού εφαρμογής των πολιτικών δράσεων στον τομέα των διπλών σταδιοδρομιών στην ΕΕ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη.

2.

Να στηρίξει τα δίκτυα διπλής σταδιοδρομίας, τα οποία συσπειρώνουν ενώσεις αθλητών, επιχειρήσεις, εμπορικά και εργατικά επιμελητήρια, αθλητικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εθνικές και τοπικές αρχές και προπονητές, προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ.

3.

Να προωθήσει και να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ όσον αφορά τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, μεταξύ άλλων στηρίζοντας σχέδια και διαδίδοντας τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο σχετικών καθεστώτων χρηματοδότησης και προγραμμάτων.

4.

Να στηρίξει ένα σύστημα παρακολούθησης ή/και έρευνας που θα βασίζεται στη διεθνή διάσταση των προγραμμάτων διπλής σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις των μεταβάσεων στη ζωή των αθλητών, τη διασφάλιση της εξέλιξης των αθλητών στα αθλήματα πρώιμης εξειδίκευσης, την αποτελεσματικότητα των μέτρων και των υπηρεσιών στήριξης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και τη διαδικασία επανένταξης των επαγγελματιών αθλητών στην αγορά εργασίας.

5.

Να στηρίξει τη διαμόρφωση μιας δέσμης ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τους οικείους ενδιαφερομένους, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις εθνικές υπηρεσίες και υποδομές διπλής σταδιοδρομίας, προκειμένου να παρέχονται διαφάνεια και εγγυήσεις ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό.


(1)  Έγγρ. 17208/12.

(2)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(3)  COM(2010) 2020 τελικό.

(4)  Επιφύλαξη εξέτασης της ΙΤ.

(5)  Επιφύλαξη εξέτασης της ΙΤ.