19.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 234/5


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

2014/C 234/05

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

28.6.2014

Varaktighet

28.6.2014–31.12.2014

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

JAX/4BC7D

Art

Taggmakrill och därtill hörande bifångster (Trachurus spp.)

Område

Unionens vatten i IVb, IVc och VIId

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

14/TQ43


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.