19.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 234/5


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

2014/C 234/05

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

28.6.2014

Kesto

28.6.2014–31.12.2014

Jäsenvaltio

Belgia

Kalakanta tai kalakantaryhmä

JAX/4BC7D

Laji

Piikkimakrilli ja sen kanssa saadut sivusaaliit (Trachurus spp)

Alue

Unionin vedet alueilla IVb, IVc ja VIId

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

14/TQ43


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.