1986L0109 — SL — 05.07.1991 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 27. februarja 1986

o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“

(86/109/EGS)

(UL L 093, 8.4.1986, p.21)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 89/424/EGS z dne 30. junija 1989

  L 196

50

12.7.1989

►M2

DIREKTIVA KOMISIJE 91/376/EGS z dne 25. junija 1991

  L 203

108

26.7.1991
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 27. februarja 1986

o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“

(86/109/EGS)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin ( 1 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 85/38/EGS ( 2 ), in zlasti člena 3(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semen oljnic in predivnic ( 3 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 82/859/EGS ( 4 ), in zlasti člena 3(3) Direktive,

ker Direktiva 66/401/EGS dovoljuje trženje osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena nekaterih vrst krmnih rastlin;

ker Direktiva 69/208/EGS dovoljuje trženje osnovnega semena, certificiranega semena vseh vrst ter trgovskega semena določenih vrst oljnic in predivnic;

ker člen 3(3) vseh prej navedenih direktiv pooblašča Komisijo, da prepove trženje semena, razen če to ni bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“;

ker je bilo na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ugotovljeno, da bodo države članice lahko proizvedle zadostno količino osnovnega semena in certificiranega semena, da bi znotraj Skupnosti zadostile povpraševanju po semenu nekaterih zgoraj omenjenih vrst s semenom iz teh kategorij, v primeru nekaterih vrst od 1. julija 1987, nekaterih vrst od 1. julija 1989 ter še nekaterih drugih vrst od 1. julija 1991;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

1.  Države članice predpišejo, da od 1. julija 1987 na trg ni dovoljeno dati semena:—  Vicia faba L. (partim)

—  boba

—  Papaver somniferum L.

—  vrtnega maka

razen, če je uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.

2.  Države članice predpišejo, da od 1. julija 1987 na trg ni dovoljeno dati semena:—  Glycine max (L.) Merr

—  soje

—  Linum usitatissimum L.

—  lanu

razen, če je uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme prve množitve“ ali „certificirano seme druge množitve“.

▼M1

Člen 2

Države članice predpišejo, da od 1. julija 1989 na trg ni dovoljeno dati semena:–  Agrostis gigantea Roth

–  orjaške šopulje

–  Agrostis stolonifera L.

–  plazeče šopulje

–  Phleum bertolonii DC

–  bertolonijevega mačjega repa

–  Poa palustris L.

–  močvirske stoklase

–  Poa trivialis L.

–  navadne latovke

–  Lupinus albus L.

–  belega volčjga boba

–  Brassica juncea (l.) Czernj. et Cosson

–  sareptske ogrščice Czernj. et Cosson

razen če je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.

▼M1

Člen 2a

Države članice predpišejo, da od 1. julija 1990 na trg ni dovoljeno dati semena:–  Agrostis capilaris L.

–  lasaste šopulje

–  Lotus corniculatus L.

–  navadne nokote

–  Medicago lupulina L.

–  hmeljne meteljke

–  Trifolium hybridum L.

–  hibridne detelje

razen če je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.

▼M2

Člen 3

Države članice zagotovijo, da s 1. julijem 1991, na trg ni dovoljeno dati semena:—  Alopecurus pratensis L.

—  travniškega lisičjega repa

—  Arrhematherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. and K. B. Presl

—  visoke pahovke

—  Bromus catharticus Vahl

—  čistilne stoklasel

—  Bromus sitchensis Trin.

—  aljaške stoklase

—  Lupinus luteus

—  ozkolistnega volčjega boba

—  Lupinus Augustifolius L.

—  modrega volčjega boba

—  Poa nemoralis L.

—  podlesne latovke

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  rumenkastega ovsenca

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  facelije

—  Sinapis alba L.

—  bele gorjušice

razen če je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.

▼M2

Člen 3a

1.  Razen če ni drugače določeno v petem odstavku, države članice zagotovijo, da s 1. julijem 1991 na trg ni dovoljeno dati semena:—  Agrostis canina L.

—  pasje šopulje

—  Festuca ovina L.

—  tankolistne ovčje bilnice

—  Lupinus albus L.

—  belega volčjega boba

—  Lupinus luteus L.

—  modrega volčjega boba

—  Trifolium alexandrinum L.

—  aleksandrijske detelje

—  Trifolium incarnatum L

—  inkarnatke

—  Trifolium resupinatum L.

—  perzijske (zasukanocvetne) detelje

—  Vicia sativa L.

—  navadne grašice

—  Vicia villosa Roth.

—  kuštrave grašice

razen če je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme” ali „certificirano seme.“

2.  Države članice obvestijo Komisijo pred datumom iz prvega odstavka o količini semena vrst iz prvega odstavka, ki je potrebna za sejanje na njihovih ozemljih pred 31. decembrom 1991, če je možno, da ta ne bo pokrita z razpoložljivim semenom, ki je uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“.

3.  Države članice, ki v skladu z drugim odstavkom obvestijo Komisijo o možnem primanjkljaju semena, ki je uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“,

 zberejo vse razpoložljive informacije v zvezi s prilagoditvijo sort zadevnih vrst, naštetih v skupnem katalogu sort kmetijskih rastlin, njihovemu ozemlju, ter o tem takoj, najkasneje pa do 1. oktobra 1991, obvestijo Komisijo,

 spodbujajo pravilno ohranjanje obstoječih populacij zadevnih vrst, da bi ustrezale pogojem za njihovo uradno sprejetje med sorte.

4.  Države članice, ki so uradno sprejele sorte zadevnih vrst, spodbujajo proizvodnjo njihovega semena za uradno potrjevanje kot „osnovnega semena“ ali „certificiranega semena“. Komisija razišče primerne načine spodbujanja trženja tako proizvedenega semena.

5.  Države članice iz tretjega odstavka so s tem pooblaščene, da do 31. decembra 1991 dovolijo umestitev na tržišče za seme, ki je uradno nadzorovano kot „trgovsko seme“ do količine, ki bi pokrila primanjkljaj, predviden v skladu z drugim odstavkom. Poleg informacij, ki jih zahteva Priloga IV k Direktivi 66/401/EGS, uradna oznaka navaja:

 deklariran tip zadevnega materiala in

 da je seme namenjeno izključno zadevni državi članici.

6.  V primeru pomanjkanja po 31. decembru 1991 veljajo določbe iz člena 17 Direktive 66/401/EGS.

▼B

Člen 4

Države članice sprejmejo:

 najpozneje do 1. julija 1987 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 1,

 najpozneje do 1. julija 1989 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2,

▼M1

 najpozneje do 1. julija 1990 zakoni in drugi predpisi, potrebni za uskladitev s členom 2a, in

▼B

 najpozneje do 1. julija 1991 zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 3.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.( 1 ) UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

( 2 ) UL L 16, 19.1.1985, str. 41.

( 3 ) UL L 169, 10.7.1969, str. 3.

( 4 ) UL L 357, 18.12.1982, str. 31.