1986L0109 — LT — 05.07.1991 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS DIREKTYVA

1986 m. vasario 27 d.

apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“

(86/109/EEB)

(OL L 093, 8.4.1986, p.21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS DIREKTYVA 89/424/EEB 1989 m. birželio 30 d.

  L 196

50

12.7.1989

►M2

KOMISIJOS DIREKTYVA 91/376/EEB 1991 m. birželio 25 d.

  L 203

108

26.7.1991
▼B

KOMISIJOS DIREKTYVA

1986 m. vasario 27 d.

apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“

(86/109/EEB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla ( 1 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 85/38/EEB ( 2 ), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1969 m. birželio 30 d. Tarybos direktyvą 69/208/EEB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla ( 3 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 82/859/EEB ( 4 ), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi Direktyva 66/401/EEB leista prekiauti tam tikrų rūšių pašarinių augalų elitine, sertifikuota ir komercine sėkla;

kadangi Direktyva 69/208/EEB leista prekiauti tam tikrų rūšių aliejinių ir pluoštinių augalų elitine, visų rūšių sertifikuota bei komercine sėkla;

kadangi kiekvienos iš minėtų direktyvų 3 straipsnio 3 dalyje Komisijai suteikta teisė drausti prekybą sėkla, kuri nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“;

kadangi remiantis šiuo metu turima informacija buvo nustatyta, jog valstybės narės galės užauginti pakankamai elitinės ir sertifikuotos sėklos, kad Bendrijoje būtų patenkintas kai kurių minėtų rūšių sėklos poreikis, užauginant pakankamai tų kategorijų sėklos nuo 1987 m. liepos 1 d. auginant tam tikras rūšis, nuo 1989 m. liepos 1 d. – auginant tam tikras kitas rūšis, nuo 1991 m. liepos 1 d. – auginant tam tikras kitas papildomas rūšis;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, jog nuo 1987 m. liepos 1 d. nebūtų leidžiama pateikti į rinką:–  Vicia faba L. (partim)

–  pašarinių pupų

–  Papaver somniferum L.

–  daržo aguonų

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

2.  Valstybės narės numato, jog nuo 1987 m. liepos 1 d. nebūtų leidžiama pateikti į rinką:–  Glycine max (L.) Merr.

–  sojų

–  Linum usitatissimum L.

–  sėmeninių ir pluoštinių linų

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

▼M1

2 straipsnis

Valstybės narės numato, jog nuo 1989 m. liepos 1 d. nebūtų leidžiama pateikti į rinką:—  Agrostis gigantea Roth

—  didžiosios smilgos

—  Agrostis stolonifera L.

—  baltosios smilgos

—  Phleum bertolonii DC

—  pašarinio motiejuko

—  Poa palustris L.

—  pelkinės miglės

—  Poa trivialis L.

—  paprastosios miglės

—  Lupinus albus L.

—  baltojo lubino, išskyrus kartųjų lubiną

—  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

—  sereptinio bastučio

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

▼M1

2 a straipsnis

Valstybės narės numato, jog nuo 1990 m. liepos 1 d. būtų neleidžiama pateikti į rinką:—  Agrostis capillaris L.

—  paprastosios smilgos

—  Lotus corniculatus L.

—  paprastojo garždenio

—  Medicago lupulina L.

—  apyninės liucernos

—  Trifolium hybridum L.

—  rausvojo dobilo

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

▼M2

3 straipsnis

Valstybės narės numato, jog nuo 1991 m. liepos 1 d. nebūtų leidžiama pateikti į rinką:–  Alopecurus pratensis

–  pievinio pašiaušėlio

–  L. Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. ir K. B. Presl

–  aukštosios avižuolės

–  Brumus catharticus Vahl

–  paprastosios ragažolės

–  Bromus sitchensis Trin

–  sitkinės dirsės

–  Lupinus luteus

–  geltonojo lubino, išskyrus karčiojo lubino veisles

–  Lupinus angustifolius L.

–  siauralapio lubino

–  Poa nemoralis L.

–  miškinės miglės

–  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

–  gelsvosios visgės

–  Phacelia tanacetifolia Benth.

–  bitinės facelijos

–  Sinapis alba L.

–  baltosios garstyčios

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

▼M2

3a straipsnis

1.  Išskyrus tuos atvejus, kai 5 dalyje numatyta kitaip, valstybės narės numato, jog nuo 1991 m. liepos 1 d. nebūtų leidžiama pateikti į rinką–  Agrostis canina L.

–  šuninės smilgos

–  Festuca ovina L.

–  avinio eraičino

–  Lupinus albus L.

–  baltojo lubino, karčiųjų veislių

–  Lupinus luteus L.

–  geltonojo lubino, karčiųjų veislių

–  Trifolium alexandrinum L.

–  egiptietiško dobilo

–  Trifolium incarnatum L.

–  purpurinio dobilo

–  Trifolium resupinatum L.

–  persinio dobilo

–  Vicia sativa L.

–  sėjamojo vikio

–  Vicia villosa Roth.

–  ruginio vikio

sėklai, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

2.  Iki 1 dalyje minėtos datos valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje išvardytų veislių sėklos kiekį, kurio joms reikės sėjai savo teritorijoje iki 1991 m. gruodžio 31 d., kadangi galimas dalykas, kad turimo oficialiai sertifikuotos „elitinės sėklos“ ir „sertifikuotos sėklos“ kiekio tam gali nepakakti.

3.  Valstybės narės, kurios pagal 2 dalį praneša Komisijai apie galimą oficialiai sertifikuotos „elitinės sėklos“ ir „sertifikuotos sėklos“ trūkumą,

 renka visą turimą informaciją apie atitinkamų rūšių, išvardytų bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge, veislių pritaikymu jų teritorijoms, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 1991 m. spalio 1 d.,

 skatina reikiamą atitinkamų rūšių egzistuojančių ekologinių tipų išlaikymą, kad jie atitiktų oficialaus veislių pripažinimo reikalavimus.

4.  Valstybės narės, kurios oficialiai pripažino atitinkamų rūšių veisles, turėtų skatinti tokios sėklos auginimą, kad ją būtų galima sertifikuoti kaip „elitinę sėklą“ arba „sertifikuotą sėklą“. Komisija tiria atitinkamas priemones, kurios skatintų prekybą taip išauginta sėkla.

5.  3 dalyje minimoms valstybėms narėms suteikiama teisė iki 1991 m. gruodžio 31 d. leisti pateikti į rinką oficialiai kontroliuojamą „komercinės sėklos“ kiekį, kurio pakaktų 2 dalyje minėtam trūkumui padengti. Be informacijos, nurodytos Direktyvos 66/401/EEB IV priede, oficialioje etiketėje nurodoma:

 atitinkamos medžiagos deklaruojamas tipas ir

 tai, kad sėkla yra skirta tik atitinkamoms valstybėms narėms.

6.  Tais atvejais, kai sėklos trūksta po 1991 m. gruodžio 31 d., taikomos Direktyvos 66/401/EEB 17 straipsnio nuostatos.

▼B

4 straipsnis

Valstybės narės:

 priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1987 m. liepos 1 d., įgyvendina 1 straipsnį,

 priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1989 m. liepos 1 d., įgyvendina 2 straipsnį,

▼M1

 priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1990 m. liepos 1 d., įgyvendina 2a straipsnį, ir

▼B

 priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1991 m. liepos 1 d., įgyvendina 3 straipsnį.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.( 1 ) OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

( 2 ) OL L 16, 1985 1 19, p. 41.

( 3 ) OL L 169, 1969 7 10, p. 3.

( 4 ) OL L 357, 1982 12 18, p. 31.