1986L0109 — ET — 05.07.1991 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV,

27. veebruar 1986,

millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud “eliitseemne” või “sertifitseeritud seemnena”

(86/109/EMÜ)

(EÜT L 093, 8.4.1986, p.21)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI DIREKTIIV, 89/424/EMÜ 30. juuni 1989,

  L 196

50

12.7.1989

►M2

KOMISJONI DIREKTIIV, 91/376/EMÜ 25. juuni 1991,

  L 203

108

26.7.1991
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV,

27. veebruar 1986,

millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud “eliitseemne” või “sertifitseeritud seemnena”

(86/109/EMÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, ( 1 ) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 85/38/EMÜ, ( 2 ) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiivi 69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, ( 3 ) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 82/859/EMÜ, ( 4 ) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades, et:

direktiiv 66/401/EMÜ lubab teatavate söödakultuuride liikide eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne turustamist;

direktiiv 69/208/EMÜ lubab teatavate õli- ja kiudtaimede liikide eliitseemne, igat sorti sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne turustamist;

mainitud direktiivide artiklite 3 lõiked 3 annavad komisjonile volituse keelustada seemne turustamine, kui see ei ole ametlikult sertifitseeritud kas “eliitseemne” või “sertifitseeritud seemnena”;

olemasoleva informatsiooni põhjal on kindlaks tehtud, et liikmesriigid on võimelised tootma piisavalt eliit- ja sertifitseeritud seemet, et rahuldada ühenduse seemnenõudlus teatavate eespool mainitud liikide osas 1. juulist 1987, teatavate liikide osas 1. juulist 1989 ning teatavate liikide osas 1. juulist 1991;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

1.  Liikmesriigid näevad ette, et 1. juulist 1987 ei ole lubatud turule viia:–  Vicia faba L. (partim)

–  põldoa

–  Papaver somniferum L.

–  unimaguna

seemet, kui see ei ole ametlikult sertifitseeritud “eliitseemne” või “sertifitseeritud seemnena”.

2.  Liikmesriigid näevad ette, et 1. juulist 1987 ei ole lubatud turule viia:–  Glycine max (L.) Merr.

–  sojaoa

–  Linum usitatissimum L.

–  lina

seemet, kui see ei ole ametlikult sertifitseeritud “eliitseemne”, “esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne” või “teise põlvkonna sertifitseeritud seemnena”.

▼M1

Artikkel 2

Liikmesriigid näevad ette, et alates 1. juulist 1989 ei ole lubatud turule tuua järgmiste liikide seemet, kui see ei ole sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemnena:–  Agrostis gigantea Roth

–  suur kastehein

–  Agrostis stolonifera L.

–  valge kastehein

–  Phleum bertolonii DC

–  mugultimut

–  Poa palustris L.

–  soonurmikas

–  Poa trivialis L.

–  harilik nurmikas

–  Lupinus albus L.

–  valge lupiin, v.a mõrud sordid

–  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

–  sarepta kapsasrohi.

▼M1

Artikkel 2a

Liikmesriigid näevad ette, et alates 1. juulist 1990 ei ole lubatud turule tuua järgmiste liikide seemet, kui see ei ole sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemnena:–  Agrostis capillaris L.

–  harilik kastehein

–  Lotus corniculatus L.

–  nõiahammas

–  Medicago lupulina L.

–  humallutsern

–  Trifolium hybridum L.

–  roosa ristik.

▼M2

Artikkel 3

Liikmesriigid näevad ette, et alates 1. juulist 1991 ei ole lubatud turule tuua järgmiste liikide seemet:—  Alopecurus pratensis L.

—  aas-rebasesaba

—  Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl

—  kõrge raikaerik

—  Bromus catharticus Vahl

—  lapik luste

—  Bromus sitchensis Trin.

—  alaska luste

—  Lupinus luteus

—  kollane lupiin, v.a mõrud sordid

—  Lupinus angustifolius L.

—  ahtalehine lupiin

—  Poa nemoralis L.

—  salunurmikas

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  aas-koldkaer

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  harilik keerispea

—  Sinapis alba L.

—  valge sinep,

kui see ei ole sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemnena.

▼M2

Artikkel 3a

1.  Kui lõikes 5 ei ole ette nähtud teisiti, näevad liikmesriigid ette, et alates 1. juulist 1991 ei ole lubatud turule tuua järgmiste liikide seemet:—  Agrostis canina L.

—  soo-kastehein

—  Festuca ovina L.

—  lamba-aruhein

—  Lupinus albus L.

—  valge lupiin, mõrud sordid

—  Lupinus luteus L.

—  kollane lupiin, mõrud sordid

—  Trifolium alexandrinum L.

—  aleksandria ristik

—  Trifolium incarnatum L.

—  kahkjaspunane ristik

—  Trifolium resupinatum L.

—  pärsia ristik

—  Vicia sativa L.

—  suvivikk

—  Vicia villosa Roth.

—  põld-hiirehernes,

kui see ei ole sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemnena.

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni enne lõikes 1 nimetatud kuupäeva lõikes 1 nimetatud liikide seemne kogusest, mis on vajalik külviks nende territooriumil enne 31. detsembrit 1991, kuid mida tõenäoliselt ei suudeta katta olemasoleva ametlikult sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemnega.

3.  Liikmesriigid, kes on vastavalt lõikele 2 teavitanud komisjoni ametlikult sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemne võimalikust puudujäägist:

 koguvad kokku kogu kättesaadava informatsiooni, mis on seotud asjaomaste liikide ühises põllumajanduslike taimesortide kataloogis loetletud sortide kohandamisega nende territooriumile, ning teatavad sellest komisjonile viivitamata ja hiljemalt 1. oktoobriks 1991,

 soodustavad asjaomaste liikide olemasolevate ökotüüpide nõuetekohast säilitamist, et tagada nende vastavus ametliku sordina aktsepteerimise tingimustele.

4.  Asjaomaste liikide sorte ametlikult tunnustanud liikmesriigid soodustavad nende ametlikult sertifitseeritud eliitseemne või sertifitseeritud seemne tootmist. Komisjon uurib sel viisil toodetud seemne turustamise soodustamiseks sobivaid vahendeid.

5.  Lõikes 3 viidatud liikmesriike volitatakse käesolevaga kuni 31. detsembrini 1991 lubama ametlikult tarbeseemnena kontrollitava seeme turustamist lõikes 2 viidatud puudujääki katva koguse ulatuses. Lisaks direktiivi 66/401/EMÜ IV lisas nõutud informatsioonile peab ametlikul etiketil olema kirjas:

 asjakohase materjali liik ja

 märge, et seeme on mõeldud ainult kõnealuste liikmesriikide tarbeks.

6.  Puudujääkide esinemise korral pärast 31. detsembrit 1991 kohaldatakse direktiivi 66/401/EMÜ artikli 17 sätteid.

▼B

Artikkel 4

Liikmesriigid jõustavad:

 artikli 1 täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juulil 1987,

 artikli 2 täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juulil 1989,

▼M1

 artikli 2a järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juulil 1990 ning

▼B

 artikli 3 täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juulil 1991.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

( 2 ) EÜT L 16, 19.1.1985, lk 41.

( 3 ) EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.

( 4 ) EÜT L 357, 18.12.1982, lk 31.