1986L0109 — CS — 05.07.1991 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 27. února 1986

o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“

(86/109/EHS)

(Úř. věst. L 093, 8.4.1986, p.21)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

SMĚRNICE KOMISE 89/424/EHS ze dne 30. června 1989,

  L 196

50

12.7.1989

►M2

SMĚRNICE KOMISE 91/376/EHS ze dne 25. června 1991,

  L 203

108

26.7.1991
▼B

SMĚRNICE KOMISE

ze dne 27. února 1986

o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“

(86/109/EHS)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh ( 1 ), naposledy pozměněnou směrnicí 85/38/EHS ( 2 ), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh ( 3 ), naposledy pozměněnou směrnicí Komise 82/859/EHS ( 4 ), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnice 66/401/EHS povoluje uvádění na trh základního osiva, certifikovaného osiva a obchodního osiva některých druhů pícnin;

vzhledem k tomu, že směrnice 69/208/EHS povoluje uvádění na trh základního osiva, různých druhů certifikovaného osiva a obchodního osiva některých druhů olejnin a přadných rostlin;

vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 uvedených směrnic zmocňuje Komisi zakázat uvádění na trh osiva, které není úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“;

vzhledem k tomu, že podle nejnovějších informací jsou členské státy sto produkovat dostatek základního a certifikovaného osiva, aby uspokojily poptávku po osivu těchto kategorií ve Společenství u některých druhů ode dne 1. července 1987, u některých jiných druhů ode dne 1. července 1989 a u některých dalších druhů ode dne 1. července 1991;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Členské státy stanoví, že od 1. července 1987 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd–  Vicia faba L. (partim)

–  bob obecný,

–  Papaver somniferum L.

–  mák setý,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

2.  Členské státy stanoví, že od 1. července 1987 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd–  Glycine max (L.) Merr.

–  soja luštinatá,

–  Linum usitatissimum L.

–  len setý,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“, „certifikované osivo první generace“ nebo „certifikované osivo druhé generace.“

▼M1

Článek 2

Členské státy stanoví, že od 1. července 1989 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd:–  Agrostis gigantea Roth

–  psineček obrovský,

–  Agrostis stolonifera L.

–  psineček výběžkatý,

–  Phleum bertolinii DC

–  bojínek cibulkatý,

–  Poa palustris L.

–  lipnice bahenní,

–  Poa trivialis L.

–  lipnice obecná,

–  Lupinus albus L.

–  lupina bílá, odrůdy jiné než hořká lupina,

–  Brassica juncea L. Czern. et Cosson

–  hořčice sareptská,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

▼M1

Článek 2a

Členské státy stanoví, že od 1. července 1990 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd:–  Agrostis capillaris L.

–  psineček tenký,

–  Lotus corniculatus L.

–  štírovník růžkatý,

–  Medicago lupulina L.

–  tolice dětelová,

–  Trifolium hybridum L.

–  jetel hybridní,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

▼M2

Článek 3

Členské státy stanoví, že od 1. července 1991 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd—  Alopecurus pratensis L.

—  psárka luční,

—  Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

—  ovsík vyvýšený,

—  Bromus catharticus Vahl

—  sveřep samužníkovitý,

—  Bromus sitchensis Trin.

—  sveřep,

—  Lupinus luteus L.

—  lupina žlutá, odrůdy jiné než hořká lupina,

—  Lupinus angustifolius L.

—  lupina úzkolistá,

—  Poa nemoralis L.

—  lipnice hajní,

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  trojštět žlutavý,

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  svazenka vratičolistá,

—  Sinapis alba L.

—  hořčice bílá,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

▼M2

Článek 3a

1.  Nestanoví-li odstavec 5 jinak, stanoví členské státy, že od 1. července 1991 lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd—  Agrostis canina L.

—  psineček psí,

—  Festuca ovina L.

—  kostřava ovčí,

—  Lupinus albus L.

—  lupina bílá, hořká lupina,

—  Lupinus luteus L.

—  lupina žlutá, hořká lupina,

—  Trifolium alexandrinum L.

—  jetel alexandrijský,

—  Trifolium incarnatum L.

—  jetel nachový,

—  Trifolium resupinatum L.

—  jetel perský,

—  Vicia sativa L.

—  vikev setá,

—  Vicia villosa Roth.

—  vikev huňatá,

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

2.  Členské státy před datem uvedeným v odstavci 1 uvědomí Komisi o množství osiva druhů uvedených v odstavci 1, které je třeba k osetí na jejich územích před 31. prosincem 1991 až do výše, která pravděpodobně nebude kryta dostupným osivem úředně uznaným jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

3.  Členské státy, které podle odstavce 2 uvědomily Komisi o možném nedostatku osiva úředně uznaného jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“,

 shromáždí veškeré dostupné údaje týkající se adaptace odrůd dotyčných druhů uvedených ve Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin na jejich území a neprodleně o tom uvědomí Komisi a nejpozději do 1. října 1991,

 podpoří vlastní zachování stávajících ekotypů dotyčných druhů, aby byly splněny podmínky pro jejich úřední povolení jako odrůd.

4.  Členské státy, které úředně povolily odrůdy dotyčných druhů, podporují produkci tohoto osiva k úřednímu uznávání jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“. Komise prozkoumá vhodná opatření na podporu uvádění takto vypěstovaného osiva na trh.

5.  Členské státy zmíněné v odstavci 3 se opravňují, aby do 31. prosince 1991 povolovaly uvádění na trh osiva úředně kontrolovaného jako „obchodní osivo“ až do množství, které pokryje nedostatek uvedený podle odstavce 2. Kromě údajů požadovaných v příloze IV směrnice 66/401/EHS uvádí úřední návěska

 prohlášený typ daného materiálu, a

 že osivo je určeno výhradně pro daný členský stát.

6.  Nastane-li nedostatek osiva po 31. prosinci 1991, použije se článek 17 směrnice 66/401/EHS.

▼B

Článek 4

Členské státy uvedou v účinnost

 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1 nejpozději do 1. července 1987,

 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 2 nejpozději do 1. července 1989,

▼M1

 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 2a nejpozději do 1. července 1990 a

▼B

 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 3 nejpozději do 1. července 1991.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.( 1 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

( 2 ) Úř. věst. L 16, 19.1.1985, s. 41.

( 3 ) Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

( 4 ) Úř. věst. L 357, 18.12.1982, s. 31.