23.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/21


Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 253/06

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Trasa

Cardiff and RAF Valley, Anglesey

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

Data publikacji niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Richard Osborne

Contracts and Procurement Branch

Transport Planning and Governance Division

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2920826286

Faks +44 2920826233

E-mail: richard.osborne@wales.gsi.gov.uk