23.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 253/21


Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Задължения за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 253/06

Държава-членка

Обединено кралство

Маршрут

Cardiff и RAF Valley, Anglesey

Дата на влизане в сила на задължението за предоставяне на обществена услуга

Датата на публикуване на настоящото обявление

Адрес, на който може да бъде получен текстът и съответната информация и/или документация, свързана със задължението за предоставяне на обществена услуга

Mr Richard Osborne

Contracts and Procurement Branch

Transport Planning and Governance Division

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Телефон +44 2920826286

Факс +44 2920826233

Е-mail: richard.osborne@wales.gsi.gov.uk