16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/299


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 17 april 2013

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011

(2013/600/EU)

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011,

med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011, med byråns svar (1),

med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå (4), särskilt artikel 8,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), särskilt artikel 94,

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0104/2013).

1.

Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2011.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Martin SCHULZ

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

av den 17 april 2013

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011

EUROPAPARLAMENTET UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011,

med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011, samt byråns svar (1),

med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå (4), särskilt artikel 8,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), särskilt artikel 94,

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0104/2013).

A.

Euratoms försörjningsbyrå (nedan kallad byrån) grundades i Luxemburg 1958. Genom rådets beslut 2008/114/EG fastställdes nya stadgar för byrån som därmed blev en Europeisk byrå.

B.

Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2011 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.

Europaparlamentet noterar att byrån 2011 inte fick några bidrag för att finansiera sin verksamhet och att kommissionen betalade byråns alla kostnader för genomförandet av budgeten för 2011. Parlamentet noterar att detta har gällt sedan byrån inrättades 2008.

2.

Europaparlamentet noterar att byrån, eftersom den inte hade någon egen budget, i praktiken ingick i kommissionen under 2011 och att denna situation stred mot dess stadgar.

3.

Europaparlamentet noterar dock att kommissionen under 2011 antog förslaget om att återinföra en särskild budgetrubrik (budgetrubrik 32 01 06) för byrån, och att byrån därför beviljades ett bidrag på 98 000 EUR av kommissionen under 2012. Den totala budgeten för 2012 uppgick till 104 000 EUR (inklusive de finansiella intäkterna). Parlamentet anser att detta är ett stort framsteg mot en lösning av de nuvarande problemen.

4.

Europaparlamentet hänvisar, när det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet, till sin resolution av den 17 april 2013 (6) om verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll av byråerna.


(1)  EUT C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Antagna texter, P7_TA(2013)0134 (se sidan 374 i detta nummer av EUT).