16.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/299


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2013. gada 17. aprīlis)

par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2013/600/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 12. februāra ieteikumu (05753/2013 – C7-0041/2013),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (4), un jo īpaši tā 8. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0104/2013),

1.

sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 388, 15.12.2012., 171. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2013. gada 17. aprīlis),

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2011. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 12. februāra ieteikumu (05753/2013 – C7-0041/2013),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus (4), un jo īpaši tā 8. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0104/2013),

A.

tā kā Euratom Apgādes aģentūra (“Aģentūra”) tika izveidota Luksemburgā 1958. gadā; tā kā ar Padomes Lēmumu 2008/114/EK Aģentūrai tika noteikti jauni statūti un līdz ar to tā kļuva par Eiropas aģentūru,

B.

tā kā Revīzijas palāta norādīja – tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka gada pārskati par 2011. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.

norāda, ka 2011. gadā Aģentūra nesaņēma subsīdijas pamatdarbības veikšanai un ka Komisija uzņēmās visus Aģentūras izdevumus saistībā ar tās 2011. gada budžeta izpildi; norāda, ka šāda kārtība ir bijusi spēkā kopš Aģentūras izveidošanas 2008. gadā;

2.

norāda, ka bez patstāvīga budžeta Aģentūra 2011. gadā faktiski bija iekļauta Komisijas struktūrā un ka šāds stāvoklis ir pretrunā tās statūtiem;

3.

tomēr atzīmē, ka 2011. gadā Komisija pieņēma priekšlikumu no jauna izveidot Aģentūrai īpašu budžeta pozīciju (proti, budžeta pozīciju 32 01 06), kā rezultātā Komisija 2012. gadā tai piešķīra EUR 98 000 subsīdiju ar kopējo 2012. gada budžetu EUR 104 000 apmērā (kopā ar finanšu ieņēmumiem); uzskata, ka tas ir nozīmīgs sasniegums, risinot pašlaik aktuālas problēmas;

4.

attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāli konstatējumi, atsaucas uz 2013. gada 17. aprīļa rezolūciju (6) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.


(1)  OV C 388, 15.12.2012., 171. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0134 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 374. lappusi).