2014R0224 — SV — 03.09.2015 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 224/2014

av den 10 mars 2014

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

(EGT L 070 11.3.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 691/2014 av den 23 juni 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1276/2014 av den 1 december 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/324 av den 2 mars 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/734 av den 7 maj 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1485 av den 2 september 2015

  L 229

1

3.9.2015
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 224/2014

av den 10 mars 2014

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republikenEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken ( 1 ),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2127 (2013) av den 5 december 2013 och FN:s säkerhetsråds resolution 2134 (2014) av den 28 januari 2014, samt beslut 2013/798/Gusp, ändrat genom rådets beslut 2014/125/Gusp ( 2 ), föreskrivs ett vapenembargo mot Centralafrikanska republiken och frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer som utför eller lämnar stöd till handlingar som undergräver fred, stabilitet eller säkerhet i Centralafrikanska republiken.

(2)

Eftersom vissa åtgärder som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) och FN:s säkerhetsråds resolution 2134 (2014) ingår i tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt krävs det lagstiftningsåtgärder på unionsnivå för att genomföra dem, särskilt för att se till att de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(3)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel, till en opartisk domstol samt till skydd av personuppgifter. Denna förordning måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(4)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet i regionen som situationen i Centralafrikanska republiken utgör och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut 2014/125/Gusp, bör rådet ha befogenhet att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(5)

Förfarandet för att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som finns uppförda på förteckningen ska informeras om skälen till detta i enlighet med vad som meddelats av den sanktionskommitté som inrättades genom punkt 57 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2127(2013), så att de ges möjlighet att inge sina kommentarer. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs bör rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet därmed.

(6)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen bör vid tillämpningen av denna förordning namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser måste frysas enligt denna förordning offentliggöras. All behandling av fysiska personers personuppgifter enligt denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 3 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EC ( 4 ).

(7)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

förmedlingsverksamhet: :

i) förhandlingar om eller anordnande av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster, från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii) försäljning eller inköp av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster som finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

b)

krav : krav, oavsett om de är föremål för rättslig tvist eller inte, som har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) ett motkrav,

v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

c)

avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

d)

behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

e)

ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

f)

frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

g)

frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

h)

penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.

i)

sanktionskommittén : den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 57 i Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 2127 (2013).

j)

tekniskt bistånd : allt tekniskt stöd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster; även muntliga former av bistånd.

k)

unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt

(a) tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ( 5 ) (nedan kallad den gemensamma militära förteckningen) eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i den förteckningen till personer, enheter eller organ i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken,

(b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring eller återförsäkring för alla former av försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet till personer, enheter eller organ i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken,

(c) tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd, förmedlingsverksamhet eller transporttjänster i samband med tillhandahållande av beväpnade legosoldater i Centralafrikanska republiken eller för användning i Centralafrikanska republiken.

▼M4

Artikel 3

Med avvikelse från artikel 2 ska de förbud som anges i den artikeln inte tillämpas på tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd eller förmedlingsverksamhet

a) som endast är avsett för stöd till eller användning av Förenta nationernas integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (Minusca), Afrikanska unionens regionala insatsstyrka (AU-RTF) samt unionens uppdrag och de franska styrkor som satts in i Centralafrikanska republiken,

b) som avser skyddskläder, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Centralafrikanska republiken för Förenta nationernas personal, företrädare för medierna samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart för deras personliga bruk.

▼B

Artikel 4

Med avvikelse från artikel 2, och förutsatt att tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd eller sådan förmedlingsverksamhet, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd på förhand har godkänts av sanktionskommittén, ska de förbud som anges i den artikeln inte tillämpas på tillhandahållande

(a) av tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet som rör icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd,

(b) av tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd till försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik som anges i den gemensamma militära förteckningen eller tillhandahållande av därmed sammanhängande tekniskt bistånd eller förmedlingsverksamhet.

Artikel 5

1.  Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.  Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

▼M4

3.  Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som enligt sanktionskommittén utför eller tillhandahåller stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld genom att

a) bryta det vapenembargo som fastställts i punkt 54 i FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013) eller som till väpnade grupper eller kriminella nätverk i Centralafrikanska republiken direkt eller indirekt ha levererat, sålt eller överfört, eller som varit mottagare av, vapen eller tillhörande materiel eller teknisk rådgivning, utbildning eller bistånd, inklusive finansiering och ekonomiskt bistånd, med anknytning till den våldsamma verksamheten inom väpnade grupper eller kriminella nätverk i Centralafrikanska republiken,

b) delta i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning,

c) värva eller använda barn i väpnade konflikter i Centralafrikanska republiken i strid mot tillämplig internationell rätt,

d) tillhandahålla stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter i eller från Centralafrikanska republiken,

e) hindra leveranser av humanitärt bistånd till Centralafrikanska republiken, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Centralafrikanska republiken,

f) delta i planeringen, ledningen, sponsringen eller utförandet av attacker mot Förenta nationernas uppdrag eller internationell säkerhetsnärvaro, inklusive Minusca, unionens uppdrag och de franska insatser som stöder dessa,

g) vara ledare för en enhet som förts upp på förteckningen av sanktionskommittén, eller ha tillhandahållit stöd till eller agerat för eller på vägnar av eller på uppdrag av en person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen av sanktionskommittén, eller en enhet som ägs eller kontrolleras av en person, en enhet eller ett organ som förts upp på förteckningen.

▼B

Artikel 6

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, om följande villkor är uppfyllda:

a) Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna

i) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii) endast är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser.

b) Den berörda medlemsstaten har anmält det fastställande som avses i a och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha gjort några invändningar inom fem arbetsdagar efter anmälan.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 5 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, om den berörda behöriga myndigheten har fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, och förutsatt att den berörda medlemsstaten har anmält detta fastställande till sanktionskommittén och sanktionskommittén har godkänt det.

Artikel 8

Med avvikelse från artikel 5 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ifråga är föremål för ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, som fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 förtecknades i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d) Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

e) Medlemsstaten har anmält kvarstaden eller domen till sanktionskommittén.

Artikel 9

Med avvikelse från artikel 5 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga I har uppkommit i samband med ett avtal eller enligt en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet angavs av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den behöriga myndigheten har fastställt att

a) en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning,

b) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 5.2, och

c) den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

Artikel 10

1.  Artikel 5.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.  Artikel 5.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 5 upptogs i bilaga I, eller

c) betalningar som ska verkställas enligt sådana rättsliga eller administrativa domar eller skiljedomar som avses i artikel 8, och

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 5.1.

Artikel 11

1.  Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 5, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artiklarna 2 och 5.

Artikel 13

1.  Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.  Åtgärder av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de förbud som fastställs i denna förordning.

Artikel 14

1.  Inga krav får beviljas i samband med ett kontrakt eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b) alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i a eller för deras räkning.

2.  I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.  Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 15

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a) penningmedel som frysts enligt artikel 5 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 6, 7 och 8,

b) överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.  Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 16

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 17

1.  När Förenta nationernas säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ på förteckningen och har motiverat upptagandet ska rådet ta med den fysiska eller juridiska personen, den enheten eller det organet i bilaga I. Rådet ska meddela sitt beslut och motiveringen till den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, den enheten eller det organet ges tillfälle att inge kommentarer.

2.  Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet med detta.

3.  Om Förenta nationerna beslutar att avföra en person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, en enhet eller ett organ som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta

Artikel 18

Bilaga I ska i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av säkerhetsrådet eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera de berörda fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även datum för upptagande av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén tas upp

Artikel 19

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar av dem.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av de webbplatser de uppgett i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.  I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 21

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 22

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 5

A.   Personer

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Födelsedatum: den 14 oktober 1946.

Födelseort: Mouila, Gabon.

Nationalitet: centralafrikansk.

Adress: Uganda.

Övriga upplysningar: moderns namn är Martine Kofio.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bozize fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information

Tillsammans med sina anhängare uppmuntrade Bozize attacken mot Bangui den 5 december 2013. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. Enligt uppgift skapade Bozize milisgruppen inom anti-balaka innan han flydde från Centralafrikanska republiken den 24 mars 2013. I ett meddelande har han uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamisterna. Enligt uppgift har Bozize finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. En stor del av anti-balaka kommer från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden, omorganiserad av Bozize. Bozize och hans anhängare kontrollerar över hälften av enheterna inom anti-balaka.

Trupper som är lojala mot Bozize har beväpnats med automatkarbiner, granatkastare och raketgevär och har i allt högre grad deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Situationen i Centralafrikanska republiken försämrades snabbt efter den attack som utfördes av anti-balakastyrkor den 5 december 2013 och där mer än 700 personer dödades.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam)

Befattning: a) general, b) säkerhetsminister, c) generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Födelsedatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) den 1 januari 1970.

Födelseort: Ndele, Centralafrikanska republiken.

Nationalitet: centralafrikansk. Passnr: D00001184.

Adress: Birao, Centralafrikanska republiken.

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nourredine fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken”.

Övrig information

Noureddine är en av de ursprungliga ledarna för Séléka. Han har identifierats som både general och ordförande för en väpnad rebellgrupp inom Séléka, Central PJCC, tidigare kallad Konventet av patrioter för rättvisa och fred (också känd under förkortningen CPJP). Noureddine ledde tidigare en ”fundamentalistisk” utbrytargrupp från Konventet av patrioter för rättvisa och fred (CPJP/F) och var då under offensiver i det tidigare upproret i Centralafrikanska republiken mellan början av december 2012 och mars 2013 militär samordnare för f.d. Séléka. Utan Noureddines hjälp och nära förbindelser med tchadiska specialstyrkor skulle Séléka troligtvis inte ha kunna överta makten från den tidigare presidenten för Centralafrikanska republiken, François Bozize.

Efter Catherine Samba-Panzas utnämning till interimspresident den 20 januari 2014 har han varit en central figur bakom f.d. Sélékas taktiska tillbakadragande i Sibut, som ett led i hans plan att skapa en muslimsk bas i norra delen av landet. Han har tydligt uppmanat sina styrkor att inte hörsamma föreläggandena från övergångsregeringen och de militära ledarna i det Afrikaledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (Misca). Noureddine leder aktivt f.d. Séléka, de tidigare styrkor inom Séléka som enligt uppgift upplöstes av Djotodia i september 2013, och leder operationer mot kristna områden, och fortsätter att ge betydande stöd och ledning till f.d. Séléka som verkar i Centralafrikanska republiken.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 b i resolution 2134 (2014) för ”deltagande i planeringen, ledningen eller utförande av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt”.

Övrig information

Efter det att Séléka tog över kontrollen av Bangui den 24 mars 2013 utnämndes Nourredine Adam till säkerhetsminister, och därefter generaldirektör för extraordinära kommittén för försvar av demokratiska landvinningar (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, en nu inte längre aktiv underrättelsetjänst i Centralafrikanska republiken). Nourredine använde CEDAD som sin personliga politiska polis, och denna låg bakom många fall av godtyckliga gripanden, tortyr och summariska avrättningar. Dessutom var han en av de viktigaste personerna bakom den blodiga operationen i Boy Rabe. I augusti 2013 stormade Sélékastyrkor Boy Rabe, ett område i Centralafrikanska republiken som anses vara ett fäste för anhängare till Bozize och hans etniska grupp. Under förevändning att de sökte efter vapengömmor dödade Sélékatrupper enligt uppgift ett stort antal civila och ägnade sig åt omfattande plundring. När dessa räder spreds till andra områden tog sig tusentals personer som bodde där till den internationella flygplatsen, som ansågs vara en säker plats eftersom där fanns franska trupper, och tog över landningsbanan.

Nourredine fördes även upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 37 d i resolution 2134 (2014) för ”tillhandahållande av stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av naturresurser”.

Övrig information

I början av 2013 spelade Nourredine en viktig roll inom det nätverk som finansierar f.d. Séléka. Han reste till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till det tidigare upproret. Han ingick också i en tchadisk liga som smugglar diamanter mellan Centralafrikanska republiken och Tchad.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Befattning: Chief Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Födelsedatum: den 23 juni 1976

Födelseort: Centralafrikanska republiken

Nationalitet: Centralafrikanska republiken

Adress: a) Mbaiki, provinsen Lobaye, Centralafrikanska republiken (tfn + 236 72 15 47 07/+ 236 75 09 43 41) b) Bimbo, provinsen Ombella-Mpoko, Centralafrikanska republiken (tidigare adress)

Övriga upplysningar: Har kontrollerat och fört befälet över en stor grupp beväpnade milismän. Faderns namn (adoptivfar) är Ekatom Saragba (stavas även Yekatom Saragba). Bror till Yves Saragba, som är befälhavare över anti-balakastyrkor i Batalimo, provinsen Lobaye, och före detta soldat i Centralafrikanska republikens försvarsmakt. Fysisk beskrivning: ögonfärg: svart; hårfärg: skallig; hudfärg: svart; längd: 170 cm; vikt:100 kg. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Alfred Yekatom fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkt 11 i resolution 2196 (2015) för att ha ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld”.

Ytterligare information:

Alfred Yekatom, även känd som Colonel Rombhot, är milisledare för en falang inom anti-balakarörelsen som går under namnet anti-Balaka from the South. Han har innehaft graden Chief Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt.

Yekatom har varit delaktig i och stött handlingar som undergräver freden, stabiliteten och säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot övergångsavtal, och som hotar den politiska övergångsprocessen. Yekatom har kontrollerat och fört befälet över en stor grupp beväpnade milismän med närvaro i området PK9 i Bangui, och i städerna Bimbo (provinsen Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa och Mbaïki (huvudstad i provinsen Lobaye), och har upprättat sitt högkvarter i ett skogsbrukskoncessionsområde i Batalimo.

Yekatom har haft direkt kontroll över ett dussin vägspärrar bemannade med i genomsnitt tio arméuniformsklädda milismän beväpnade bl.a. med militära automatkarbiner – från den viktigaste bron mellan Bimbo och Bangui till Mbaïki (provinsen Lobaye) och från Pissa till Batalimo (intill gränsen till Republiken Kongo) – vilka uppburit otillåtna skatter från personbilar och motorcyklar, minibussar och lastbilar som exporterat skogsbruksresurser till Kamerun och Tchad samt från fartyg som trafikerar Oubanguifloden. Yekatom har setts personligen uppbära en del av dessa otillåtna skatter. Yekatom och hans milis uppges också ha dödat civila.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Befattning: a) Samordnare för anti-balakastyrkor i provinsen Lobaye, b) Corporal i Centralafrikanska republikens försvarsmakt

Födelsedatum: den 13 mars 1980

Födelseort: Boda, Centralafrikanska republiken

Nationalitet: Centralafrikanska republiken Adress: Boda, Centralafrikanska republiken (tfn +236 72 19 86 28)

Övriga upplysningar: Utnämnd till zone commander (COMZONE) över Boda den 11 april 2014 och för hela provinsen Lobaye den 28 juni 2014. Under hans befäl har riktat dödande, sammandrabbningar och attacker mot humanitära organisationer och biståndsarbetare fortsatt att äga rum. Fysisk beskrivning: ögonfärg: brun; hårfärg: svart; längd: 160 cm; vikt: 60 kg. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Habib Soussou fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 enligt punkterna 11, 12 b och 12 e i resolution 2196 (2015) för att han ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld,” för att han ”deltagit i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av eller ett brott mot de mänskliga rättigheterna, i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som inbegriper sexuellt våld, angrepp mot civila, etniskt eller religiöst motiverade attacker, attacker riktade mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsförflyttning” samt för att han ”hindrat leveranser av humanitärt bistånd till Centralafrikanska republiken, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

Habib Soussou utnämndes till anti-balakastyrkornas zone commander (COMZONE) över Boda den 11 april 2014, och han har hävdat att han därför var ansvarig för säkerhetsläget i denna sous-préfecture. Den 28 juni 2014 utnämnde den allmänna samordnaren för anti-balakastyrkorna, Patrice Edouard Ngaïssona, Habib Soussou till provinssamordnare för staden Boda sedan den 11 april 2014 och för hela provinsen Lobaye från och med den 28 juni 2014. Riktat dödande, sammandrabbningar och attacker av anti-balakastyrkor i Boda mot humanitära organisationer och hjälparbetare har förekommit på veckobasis i områden där Soussou är anti-balakastyrkornas befälhavare eller samordnare. Soussous och anti-balakastyrkorna i dessa områden har också angripit och hotat att angripa civila.

6.   Oumar YOUNOUS (alias: a) Omar Younous b) Oumar Sodiam c) Oumar Younous M'Betibangui)

Befattning: F.d. general inom Séléka

Nationalitet: Sudan

Adress: a) Bria, Centralafrikanska republiken (tfn + 236 75 50 75 60) b) Birao, Centralafrikanska republiken c) Tullus, södra Darfur, Sudan (tidigare adress)

Övriga upplysningar: Är diamantsmugglare och trestjärnig general inom Séléka och Centralafrikanska republikens f.d. interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne. Fysisk beskrivning: hårfärg: svart; längd: 180 cm; tillhör den etniska gruppen Fulani. Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Oumar Younous fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkterna 11 och 12 d i resolution 2196 (2015) för att han ”deltagit i eller tillhandahållit stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken, inklusive handlingar som utgör ett hot mot eller en överträdelse av övergångsavtal, eller som hotar eller förhindrar den politiska övergångsprocessen, inbegripet en övergång till fria och rättvisa demokratiska val, eller som främjar våld” och för att han ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter, i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

Oumar Younous har som general inom f.d. Séléka och diamantsmugglare stött en väpnad grupp genom olagligt utnyttjande av och handel med naturresurser, bland annat diamanter, i Centralafrikanska republiken.

I oktober 2008 anslöt sig Oumar Younous – en f.d. chaufför för diamanthandlarhuset SODIAM – till rebellgruppen Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). I december 2013, identifierades Oumar Younous som trestjärnig general inom Séléka och interimspresident Michel Djotodias nära förtrogne.

Younous deltar i handeln med diamanter från Bria och Sam Ouandja till Sudan. Källor har uppgett att Oumar Younous har varit delaktig i insamlandet av diamantpaket som gömts i Bria och transporten av dem till Sudan för försäljning.

▼M2

B.   Enheter

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adress: a) BP 333 Bangui, Centralafrikanska republiken (tfn + 32 32 31 05 21, fax + 32 32 33 18 39, e-post: kardiam.bvba@skvnet·be: webbplats: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgien

Övriga upplysningar: Leds sedan den 12 december 1986 av Abdoul-Karim Dan-Azoumi, och sedan den 1 januari 2005 av Aboubaliasr Mahamat. Filialer inbegriper MINAiR, och SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM fördes upp på förteckningen den 20 augusti 2015 i enlighet med punkt 12 d i resolution 2196 (2015) för att den ”tillhandahållit stöd till väpnade grupper eller kriminella nätverk genom olagligt utnyttjande av eller handel med naturresurser, inbegripet diamanter, guld, vilda djur och växter och produkter av vilda djur och växter, i Centralafrikanska republiken”.

Ytterligare information:

BADICA/KARDIAM har gett stöd till väpnade grupper i Centralafrikanska republiken, dvs. f.d. Séléka och anti-balakastyrkor, genom olagligt utnyttjande av och handel med naturresurser, inbegripet diamanter och guld.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) fortsatte under 2014 att köpa diamanter från Bria och Sam-Ouandja (provinsen Haute Kotto) i östra delen av Centralafrikanska republiken, där f.d. Sélékastyrkor beskattar luftfartyg som transporterar diamanter och erhåller säkerhetsbetalningar från diamantsamlare. Flera av BADICA:s leverantörer i Bria och Sam-Ouandja har nära kopplingar till f.d. befälhavare inom Séléka.

I maj 2014 beslagtog belgiska myndigheter två diamantpaket som sänts till BADICAs representation i Antwerpen, som är officiellt registrerad i Belgien under namnet KARDIAM. Diamantexperter bedömde att de beslagtagna diamanterna med stor sannolikhet härrör från Centralafrikanska republiken och att de uppvisar kännetecken som är typiska för Sam-Ouandja och Bria samt Nola (provinsen Sangha Mbaéré), i landets sydvästra del.

Handlare som köpt diamanter som smugglats från Centralafrikanska republiken till utländska marknader, inbegripet från landets västra del, har på BADIGAs vägnar varit verksamma i Kamerun.

I maj 2014 exporterade BADICA även guld som producerats i Yaloké (Ombella-Mpoko), där småskaliga guldgruvor hamnade under Sélékas kontroll till och med början av februari 2014, då anti-balakagrupper tog över.

▼B
BILAGA II

Webbplatser för uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.

( 2 ) Rådets beslut 2014/125/Gusp av den 10 mars 2014 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (Se sidan 22 i detta nummer av EUT.)

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 5 ) EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.