21.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/5


Appel iværksat den 15. januar 2013 af Constantin Hârsulescu til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 13. november 2012 i sag T-400/12, Hârsulescu mod Rumænien

(Sag C-78/13 P)

2013/C 377/09

Processprog: rumænsk

Parter

Appellant: Constantin Hârsulescu (ved avocat I. L. Cioplea)

Den anden part i appelsagen: Rumænien

Ved kendelse af den 3. oktober 2013 afviste Domstolen (Tiende Afdeling) appellen og anmodningen om retshjælp.