ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.156.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 156

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
16 юни 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 509/2012 на Съвета от 15 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 510/2012 на Комисията от 15 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на таксите за заявки, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2012 на Комисията от 15 юни 2012 година относно нотификациите, отнасящи се до организациите на производители и междубраншовите организации и до преговорите за сключване на договори и договорните отношения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, в сектора на млякото и млечните продукти

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 512/2012 на Комисията от 15 юни 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

41

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 513/2012 на Комисията от 15 юни 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юни 2012 година

43

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/1


ДИРЕКТИВА 2012/17/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юни 2012 година

за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, като използват предоставените от вътрешния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави-членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Същевременно достъпът до официалната информация за дружества от други държави невинаги е лесен.

(2)

В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава (3) са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра на техен клон. Не е предвидено обаче правно задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за третите лица, тъй като, въпреки заличаването на дружеството от регистъра, неговият клон може да продължи да извършва дейност.

(3)

Поради операции като презграничните сливания ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. В Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (4) е предвидено изискване за сътрудничество между регистрите от различните държави-членки. Липсват обаче установени комуникационни канали, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езиковите проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност.

(4)

С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (5) се осигурява, inter alia, достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това на гражданите и дружествата все още се налага да търсят в регистъра на всяка отделна държава, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между регистрите се оказа недостатъчно.

(5)

В Съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е мярка, необходима за създаване на по-благоприятна за търговците правна и фискална среда. Взаимното свързване следва да спомогне и за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест и увеличаване на правната сигурност, като по този начин допринесе за излизане от световната икономическа и финансова криза — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“. То следва също така да подобри презграничната комуникация между регистрите, чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии.

(6)

В заключенията на Съвета от 25 май 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри се потвърждава, че подобряването на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата би могло да доведе до повишаване на доверието на пазара, да спомогне за възстановяването и да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия.

(7)

В своята Резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри (6) Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави-членки се включат в мрежата.

(8)

В Многогодишния план за действие за периода 2009—2013 г. в областта на европейското електронно правосъдие (7) се предвижда европейският портал за електронно правосъдие да бъде разработен като единна европейска електронна точка за достъп до правна информация, съдебни и административни институции, регистри, бази данни и други услуги, а взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри се определя като важно.

(9)

Презграничният достъп до стопанска информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, може да бъде подобрен само ако всички държави-членки се ангажират да предоставят възможност да се извършва обмен на електронни съобщения между регистрите и за предаване на информация на отделните потребители по стандартизиран начин чрез идентично съдържание и оперативно съвместими технологии на територията на целия Съюз. Тази оперативна съвместимост на регистрите следва да се осигури от предоставящите услуги регистри на държавите-членки („националните регистри“), които следва да създадат интерфейси към европейската централна платформа („платформата“). Платформата следва да бъде централизиран набор от инструменти от областта на информационните технологии, които включват услуги, и да образува общ интерфейс. Този интерфейс следва да се използва от всички национални регистри. Платформата следва също така да предоставя услуги, като създаде интерфейс към европейския портал за електронно правосъдие, който да служи за европейска електронна точка за достъп, както и към точки за достъп по избор, установени от държавите-членки. Платформата следва да бъде замислена единствено като инструмент за взаимното свързване между регистрите, а не като обособена структура, притежаваща правосубектност. Въз основа на единни идентификационни кодове платформата следва да може да предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава-членка до компетентните регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения (електронна форма на съобщенията, които се обменят между системите за информационни технологии, например xml) и на съответната езикова версия.

(10)

Настоящата директива няма за цел да създаде централизирана база данни за регистрите, в която да се съхранява съществена информация за дружествата. На етапа на въвеждането на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри („системата за взаимно свързване на регистрите“) следва да се определят само данните, необходими за нормалната работа на платформата. Обхватът на тези данни следва да включва по-специално оперативни данни, езикови и терминологични речници. Този обхват следва да бъде определен, като се отчита необходимостта от осигуряване на ефикасна работа на системата за взаимно свързване на регистрите. Данните следва да се използват за целите на създаване на възможност платформата да изпълнява своите функции, като до тях никога не следва да се предоставя пряк публичен достъп. Освен това платформата не следва да изменя нито съдържанието на съхраняваните в националните регистри данни за дружествата, нито информацията за дружествата, предавана чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

(11)

Тъй като целта на настоящата директива не е да се хармонизират националните системи на централните, търговските и дружествените регистри, държавите-членки не са длъжни да променят своите вътрешни системи от регистри, по-специално по отношение на управлението, съхранението на данните, таксите, ползването и предоставянето на информация за национални цели.

(12)

В рамките на настоящата директива порталът ще обработва чрез платформата запитвания, отправени от отделни потребители относно информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, която се съхранява в националните регистри. Това ще даде възможност за представяне на резултатите от търсенията в портала, включително обяснителните бележки на всички официални езици на Съюза, в които се посочва предоставената информация. Освен това, с цел да се подобри защитата на трети лица в други държави-членки, в портала следва да се предоставя основна информация относно правното значение на актовете и данните, оповестени съгласно законовите разпоредби на държавите-членки, приети в съответствие с Директива 2009/101/ЕО.

(13)

Държавите-членки следва да могат да установяват една или повече точки за достъп по избор, които могат да оказват въздействие върху използването и работата на платформата. Следователно Комисията следва да бъде уведомена за тяхното установяване, както и за всякакви съществени промени, свързани с тяхната работа, по-специално за тяхното закриване. Тези уведомления не следва в никакъв случай да ограничават правомощията на държавите-членки по отношение на установяването и работата на точките за достъп по избор.

(14)

Дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, следва да имат единен идентификационен код, който да дава възможност за недвусмисленото им идентифициране в рамките на Съюза. Предназначението на идентификационния код е да се използва в обмена на съобщения между регистрите чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Поради тази причина дружествата и клоновете не следва да са задължени да посочват единния идентификационен код в кореспонденцията или във формулярите за поръчка на дружеството, посочени в директиви 89/666/ЕИО и 2009/101/ЕО. За своите собствени комуникационни цели те следва да продължат да използват своя национален регистрационен номер.

(15)

Следва да се осигури възможност за установяване на ясна връзка между регистъра на дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави-членки, като това се изразява в обмен на информация относно започването или прекратяването на всяко производство за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството. Въпреки че държавите-членки следва да могат да избират процедурите, които да прилагат по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, те следва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратеното дружество се заличават от регистъра без неоправдано забавяне и, доколкото е приложимо, след провеждане на производство по ликвидация на съответния клон. Това задължение не следва да се прилага за клонове на дружества, които са заличени от регистъра, но имат правоприемник, както в случай на каквато и да е промяна в правно-организационната форма на дружеството, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.

(16)

Настоящата директива следва да не се прилага по отношение на клонове, открити в държава-членка от дружество, което не се регулира от правото на държава-членка по смисъла на член 7 от Директива 89/666/ЕИО.

(17)

Директива 2005/56/ЕО следва да бъде изменена, за да се гарантира, че обменът на съобщения между регистрите се извършва чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

(18)

Държавите-членки следва да гарантират, че при промени във вписаната в регистрите информация за дружествата тази информация се актуализира своевременно. Актуализираните данни следва да бъдат оповестени, обикновено в рамките на 21 дни от получаването на пълната документация относно въпросните промени, включително проверката за законосъобразност в съответствие с националното право. Този срок следва да се тълкува като изискване към държавите-членки да предприемат разумни усилия, за да спазят крайния срок, предвиден в настоящата директива. Той не следва да се прилага по отношение на счетоводната документация, която дружествата са длъжни да представят за всяка финансова година. Това изключение е оправдано предвид прекалената натовареност през отчетните периоди на националните регистри. В съответствие с основните правни принципи, общи за всички държави-членки, срокът от 21 дни следва да спира да тече в случай на непреодолима сила.

(19)

В случай че Комисията реши да разработи и/или експлоатира платформата чрез трето лице, това следва да се осъществи в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8). Следва да се осигури подходяща степен на участие на държавите-членки в този процес, като се определят техническите характеристики за целите на процедурата по възлагане на обществени поръчки посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (9).

(20)

В случай че Комисията реши да експлоатира платформата чрез трето лице, следва да се осигури непрекъснатото предоставяне на услуги от системата за взаимно свързване на регистрите и подходящ публичен надзор върху работата на платформата. Следва да бъдат приети подробни правила относно оперативното управление на платформата посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Във всеки случай участието на държавите-членки в работата на цялата система следва да бъде осигурено посредством редовен диалог между Комисията и представителите на държавите-членки по въпросите, свързани с експлоатацията на системата за взаимно свързване на регистрите и нейното бъдещо развитие.

(21)

Взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри изисква координирането на национални системи, които имат различни технически характеристики. Това предполага приемането на технически мерки и спецификации, които трябва да отчитат различията между регистрите. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с цел преодоляване на тези технически и оперативни проблеми. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(22)

Настоящата директива не следва да ограничава правата на държавите-членки да събират такси за получаване на информация за дружествата чрез системата за взаимно свързване на регистрите, ако такива такси се изискват съгласно националното право. Поради това техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите следва да предоставят възможност за установяване на начините за извършване на плащания. Във връзка с това с настоящата директива не следва да се предопределя конкретно техническо решение, тъй като начините за извършване на плащания следва да се определят на етапа на приемането на актовете за изпълнение, като се вземат предвид широко достъпните средства за плащане онлайн.

(23)

Може да се окаже желателно трети държави да получат възможност в бъдеще да участват в системата за взаимно свързване на регистрите.

(24)

Намирането на справедливо решение по отношение на финансирането на системата за взаимно свързване на регистрите предполага, че както Съюзът, така и неговите държави-членки участват във финансирането на системата. Държавите-членки следва да понесат финансовата тежест, свързана с адаптирането на националните регистри към системата, докато централните елементи — платформата и европейският портал за електронно правосъдие, който служи за единна европейска точка за електронен достъп — следва да бъдат финансирани от подходящ бюджетен ред в общия бюджет на Съюза. С цел допълнение на несъществени елементи на настоящата директива на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със събирането на такси за получаване на информация за дружествата. Това не засяга възможността националните регистри да събират такси, но може да включва допълнителна такса с цел съфинансиране на поддържането и работата на платформата. От изключително значение е Комисията да проведе съответните консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(25)

С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11) се урежда обработката на лични данни, включително електронното предаване на лични данни в рамките на държавите-членки. Всяка обработка на лични данни от регистрите на държавите-членки, от Комисията или, ако е приложимо, от всяко трето лице, участващо в експлоатацията на платформата, следва да се извършва в съответствие с тези актове. Актовете за изпълнение, които се приемат във връзка със системата за взаимно свързване на регистрите, следва, когато е целесъобразно, да гарантират това съответствие, по-специално чрез определяне на съответните задачи и отговорности на всички съответни участници, както и организационните и техническите правила, приложими за тях.

(26)

Системата за взаимно свързване на регистрите изисква държавите-членки да предприемат необходимите мерки за адаптиране, които се състоят по-специално в разработването на интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне работа. Поради това в настоящата директива следва да се предвиди отлагане на срока за транспонирането и прилагането от държавите-членки на разпоредбите по отношение на техническата експлоатация на тази система. Краят на този срок следва да бъде след приемането от Комисията на всички актове за изпълнение относно техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите. Срокът за транспониране и прилагане на разпоредбите на директивата по отношение на техническата експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите следва да бъде достатъчен, за да се даде възможност на държавите-членки да направят необходимите правни и технически адаптации, така че тази система да стане напълно работеща в рамките на разумен срок.

(27)

Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи (12) държавите-членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат при съобщаването на своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(28)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, съгласно който всеки има право на защита на своите лични данни.

(29)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да бъде подобрен презграничният достъп до информация за търговците, да се осигури съхранението в регистрите на актуална информация за клоновете и да се установят ясни пътища за обмен на съобщения между регистрите при презграничните регистърни производства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата или последиците си, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(30)

Следователно директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(31)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи своето становище на 6 май 2011 г. (13),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 89/666/ЕИО

Директива 89/666/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавят следните параграфи:

„3.   До актовете и данните, посочени в член 2, параграф 1, се осигурява публичен достъп посредством системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (14) („система за взаимно свързване на регистрите“). Член 3б и член 3в, параграф 1 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

4.   Държавите-членки гарантират, че клоновете имат единен идентификационен код, който дава възможност за недвусмисленото им идентифициране при обмена на съобщения между регистрите, извършван чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата-членка на регистъра, първоначалният национален регистър, номерът на клона в този регистър и, доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 5a

1.   Регистърът на дружеството без забавяне осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите информация относно започването или прекратяването на всяко производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството.

2.   Регистърът на клона без забавяне осигурява получаване на посочената в параграф 1 информация чрез системата за взаимно свързване на регистри.

3.   Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.

4.   Държавите-членки определят процедурата, която се прилага при получаването на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. С тази процедура се гарантира, че клоновете на дружества, които са били прекратени или заличени от регистъра по друга причина, се заличават от регистъра без неоправдано забавяне.

5.   Параграф 4, второ изречение не се прилага за клонове на дружества, които са заличени от регистъра в резултат на каквато и да е промяна в правно-организационната форма на съответното дружество, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.“

3)

Вмъква се следният раздел:

„РАЗДЕЛ IIIA

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 11а

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (15).

Член 2

Изменения на Директива 2005/56/ЕО

Директива 2005/56/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Вписване

Условията по член 3 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (16) за оповестяване на приключването на презгранично сливане в публичния регистър, в който всяко дружество е задължено да представя актовете си, се определят от правото на всяка от държавите-членки, под чиято юрисдикция са били сливащите се дружества, по отношение на територията на съответната държава-членка.

Регистърът, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, без забавяне уведомява чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да представя актовете си, че презграничното сливане е породило действие. Когато е приложимо, заличаването на предходното вписване се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 17a

Защита на данните

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (17).

Член 3

Изменения на Директива 2009/101/ЕО

Директива 2009/101/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 2а

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в актовете и данните по член 2 се вписват в съответния регистър, посочен в член 3, параграф 1, първа алинея и се оповестяват в съответствие с член 3, параграфи 3 и 5, обикновено в срок от 21 дни от получаването на пълната документация относно тези промени, включително, доколкото е приложимо, проверката на законосъобразност, която се изисква съгласно националното право за вписвания по делото.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на счетоводните документи по член 2, буква е).“

2)

В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Държавите-членки гарантират, че дружествата имат единен идентификационен код, който дава възможност за недвусмисленото им идентифициране при обмена на съобщения между регистрите, извършван чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 („система за взаимно свързване на регистрите“). Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата-членка на регистъра, първоначалният национален регистър и номерът на дружеството в този регистър, и доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.“

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3a

1.   Държавите-членки гарантират осигуряването на актуална информация, с която се поясняват разпоредбите от националното право, според които трети лица могат да се позовават на данните и всеки от видовете актове по член 2, в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7.

2.   Държавите-членки предоставят информацията, за която се изисква публикуване в европейския портал за електронно правосъдие („порталът“), в съответствие с правилата и техническите изисквания на портала.

3.   Комисията публикува тази информация в портала на всички официални езици на Съюза.

Член 3б

1.   Публичен достъп до електронни копия на актовете и данните по член 2 се осигурява и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Държавите-членки гарантират, че достъпът до актовете и данните, посочени в член 2, се осигурява посредством системата за взаимно свързване на регистрите в стандартен формат за съобщения и че те са достъпни по електронен път. Държавите-членки също така гарантират спазването на минималните стандарти за сигурност при преноса на данни.

3.   Комисията осигурява услуга за търсене на всички официални езици на Съюза по отношение на дружествата, регистрирани в държавите-членки, с цел осигуряване през европейския портал за електронно правосъдие на достъп до:

а)

актовете и данните по член 2;

б)

обяснителните бележки, съществуващи на всички официални езици на Съюза, в които се посочват тези данни и видовете на тези актове.

Член 3в

1.   Таксите за получаване на актовете и данните по член 2 чрез системата за взаимно свързване на регистрите не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

2.   Държавите-членки гарантират, че чрез системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява безплатен достъп до следните данни:

а)

наименованието и правно-организационната форма на дружеството;

б)

седалището на дружеството и държавата-членка, в която е регистрирано; както и

в)

регистрационния номер на дружеството.

Освен до тези данни държавите-членки могат по своя преценка да осигурят безплатен достъп и до други актове и данни.

Член 3г

1.   Регистърът на дружеството без забавяне осигурява, чрез системата за взаимно свързване на регистрите, информация относно започването или прекратяването на всяко производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството.

2.   Регистърът на клона без забавяне осигурява получаването на информацията по параграф 1 чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

3.   Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.“

4)

Вмъкват се следните членове:

„Член 4a

1.   Създава се европейска централна платформа („платформата“).

2.   Системата за взаимно свързване на регистрите се състои от:

регистрите на държавите-членки,

платформата,

порталът, който служи за европейска електронна точка за достъп.

3.   Държавите-членки осигуряват оперативната съвместимост на своите регистри в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите чрез платформата.

4.   Държавите-членки могат да установят точки за достъп по избор до системата за взаимно свързване на регистрите. Те без забавяне уведомяват Комисията за установяването на такива точки за достъп и за съществените промени, свързани с тяхната работа.

5.   Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез портала и чрез точките за достъп по избор, установени от държавите-членки.

6.   Установяването на системата за взаимно свързване на регистрите не засяга съществуващите двустранни споразумения относно обмена на информация за дружествата, сключени между държавите-членки.

Член 4б

1.   Комисията решава дали да разработи и/или експлоатира платформата със собствени средства или чрез трето лице.

Ако Комисията реши да разработи и/или да експлоатира платформата чрез трето лице, изборът на третото лице и прилагането от страна на Комисията на споразумението, сключено с това трето лице, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (18).

2.   Когато Комисията реши да разработи платформата чрез трето лице, тя установява чрез актове за изпълнение техническите спецификации за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка и продължителността на споразумението, което се сключва с това трето лице.

3.   Когато Комисията реши да експлоатира платформата чрез трето лице, тя приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно оперативното управление на платформата.

Оперативното управление на платформата включва по-специално:

надзора върху работата на платформата,

сигурността и защитата на данните, които се разпространяват и обменят при използването на платформата,

координирането на отношенията между регистрите на държавите-членки и третото лице.

Надзорът върху работата на платформата се упражнява от Комисията.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д, параграф 2.

Член 4в

Комисията приема чрез актове за изпълнение:

а)

техническите спецификации за определяне на методите за обмена на електронни съобщения за целите на системата за взаимно свързване на регистрите;

б)

техническите спецификации на протоколите за обмен на съобщения;

в)

техническите мерки, гарантиращи минималните стандарти за сигурност на информационните технологии за съобщаването и разпространението на информация в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите;

г)

техническите спецификации, определящи методите за обмен на информация между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът, по член 3г от настоящата директива и член 5а от Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава (19);

д)

подробния списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите по член 3г от настоящата директива, член 5а от Директива 89/666/ЕИО и член 13 от Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (20);

е)

техническите спецификации, определящи структурата на стандартния формат за съобщения за целите на обмена на информация между регистрите, платформата и европейския портал за електронно правосъдие;

ж)

техническите спецификации, определящи набора от данни, необходими за изпълнението на функциите на платформата, както и метода за съхраняване, използване и защита на такива данни;

з)

техническата спецификация, определяща структурата и използването на единния идентификационен код за обмена на съобщения между регистрите;

и)

спецификацията, определяща техническите методи на експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите по отношение на разпространението и обмена на информация, и спецификацията, определяща услугите в областта на информационните технологии, които се предоставят от платформата, като се гарантира предаването на съобщенията на съответната езикова версия;

й)

хармонизираните критерии за услугата за търсене, която се предоставя от портала;

к)

начините за извършване на плащания, като се вземат предвид достъпните средства за плащане като например плащания онлайн;

л)

подробната информация в обяснителните бележки, в които се посочват данните и видовете актове по член 2;

м)

техническите условия за наличност на услугите, които се предлагат от системата за взаимно свързване на регистрите;

н)

процедурата и техническите изисквания за свързването на точките за достъп по избор към платформата.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д, параграф 2.

Комисията приема тези актове за изпълнение до 7 юли 2015 г.

Член 4г

1.   Създаването и бъдещото развитие на платформата и мерките за адаптиране на портала, които произтичат от настоящата директива, се финансират от общия бюджет на Съюза.

2.   Поддържането и работата на платформата се финансират от общия бюджет на Съюза и могат да бъдат съфинансирани от таксите за достъп до системата за взаимно свързване на регистрите, които се събират от нейните отделни потребители. Настоящият параграф не засяга таксите на национално равнище.

3.   Комисията може, чрез делегирани актове и в съответствие с член 13а, да приема правила относно това, дали да съфинансира платформата чрез събиране на такси и, в такъв случай, размера на таксите, които се събират от отделните потребители в съответствие с параграф 2.

4.   Таксите, налагани в съответствие с параграф 2, не засягат таксите, ако има такива, които държавите-членки събират за получаването на актове и данни по член 3в, параграф 1.

5.   Таксите, налагани в съответствие с параграф 2, не се събират за получаване на данните по член 3в, параграф 2, букви а), б) и в).

6.   Всяка държава-членка поема разходите за адаптиране на националните си регистри, както и разходите за тяхното поддържане и работа, произтичащи от настоящата директива.

Член 4д

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (21).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

5)

Вмъква се следният член:

„Член 7a

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (22).

6)

Вмъква се следната глава:

„ГЛАВА 4A

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 13a

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4г, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4г, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4г, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Член 4

Доклад и редовен диалог

1.   Не по-късно от пет години след крайната дата за прилагане на разпоредбите, посочени в член 5, параграф 2, Комисията публикува доклад за работата на системата за взаимно свързване на регистрите, в който по-специално се разглежда нейната техническа експлоатация и финансовите ѝ аспекти.

2.   Този доклад се придружава, ако е целесъобразно, от предложения за изменение на настоящата директива.

3.   Комисията и представителите на държавите-членки провеждат редовни срещи за обсъждане на въпросите, попадащи в приложното поле на настоящата директива, във всеки един подходящ форум.

Член 5

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат, публикуват и прилагат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 7 юли 2014 г.

2.   Независимо от параграф 1, най-късно две години след приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 4в от Директива 2009/101/ЕО ,държавите-членки приемат, публикуват и прилагат необходимите разпоредби, за да се съобразят със:

член 1, параграфи 3 и 4 и член 5а от Директива 89/666/ЕИО,

член 13 от Директива 2005/56/ЕО,

член 3, параграф 1, втора алинея, членове 3б, 3в, 3г и член 4а, параграфи 3—5 от Директива 2009/101/ЕО.

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз крайната дата за прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия параграф.

3.   Когато държавите-членки приемат мерките, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на това позоваване се определят от държавите-членки.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, регулирана с настоящата директива.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 13 юни 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 118.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 10 май 2012 г.

(3)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

Бел. ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.

(6)  ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стp. 1.

(7)  ОВ C 75, 31.3.2009 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(10)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(12)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(13)  ОВ C 220, 26.7.2011 г., стp. 1.

(14)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стp. 11.

Бел.ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаването на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.“

(15)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“

(16)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

Бел.ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.“

(17)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“

(18)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(19)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 36.

(20)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.“

(22)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 509/2012 НА СЪВЕТА

от 15 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/782/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012 (2) с оглед прилагането на повечето мерки, предвидени в Решение 2011/782/ОВППС.

(2)

С оглед на продължаващите тежки репресии и нарушения на правата на човека от правителството на Сирия в Решение 2012/206/ОВППС на Съвета (3) за изменение на Решение 2011/782/ОВППС се предвиждат допълнителни мерки, а именно забрана или изискване за предварително разрешение за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии, които могат да се използват за вътрешни репресии, както и забрана за износ на луксозни стоки за Сирия.

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно за тяхното изпълнение е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да се измени, за да бъдат приведени в действие новите мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както следва:

1)

Вмъкват се следните членове:

„Член 2а

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброените в приложение IА оборудване, стоки или технологии, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IA, при условие че оборудването, стоките или технологиите са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели.

Член 2б

1.   Изисква се предварително разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ, пряко или непряко, на оборудването, стоките или технологиите, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, посочени в приложение IX, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2.   Компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение за продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IX, ако имат разумни основания да считат, че оборудването, стоките или технологиите, предмет на въпросната продажба, доставка, трансфер или износ се използват или може да се използват за вътрешни репресии или за производството и поддръжката на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

3.   Разрешението се издава от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, и в съответствие с подробните правила, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (4). Разрешението важи за целия Съюз.

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (5) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на посоченото в приложения I и IА оборудване, стоки или технологии, което може да бъде използвано за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

в)

прякото или косвено предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията или в приложения I и IА, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

г)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а)—в).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, посочените в него забрани не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ във връзка със:

техническа помощ, предназначена само за подкрепа на въоръжените сили от наблюдатели на ООН за контролиране на разделението между израелските и сирийските войски (UNDOF);

несмъртоносно военно оборудване или оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, предназначено единствено за използване за хуманитарни цели или за защита, или за програми за институционално изграждане на ООН и на Съюза, или за операции на Съюза и ООН по управление на кризи; или

превозни средства, непредназначени за военни действия, оборудвани с материали, осигуряващи противоракетна защита, предназначени само за използване с цел защита на персонала на Съюза и неговите държави-членки в Сирия;

при условие че това предоставяне първо е било одобрено от компетентния орган на държава-членка, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за техническа помощ или брокерски услуги във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IA, при условие че въпросното оборудване, стоки или технологии са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели.

Съответната държава членка информира в срок от четири седмици останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно първа алинея.

4.   Предварително разрешение от страна на компетентния орган на съответната държава членка, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III, се изисква за предоставянето на:

а)

техническа помощ или брокерски услуги по отношение на посочените в приложение IX оборудване, стоки или технологии, и по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на такова оборудване, стоки или технологии, пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б)

финансиране или финансова помощ, свързани със стоките и технологиите, изброени в приложение IX, включително в частност безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортно кредитиране за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

Компетентните органи не дават разрешение за трансакциите, посочени в първа алинея, ако имат разумни основания да считат, че тези трансакции са предназначени или може да бъдат предназначени за подпомагане на извършването за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

3)

Вмъква се следният член:

„Член 11б

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозните стоки, изброени в приложение X, в Сирия;

б)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е, пряко или непряко, заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) посочените там забрани не се прилагат за стоки с нетърговски характер, за лично ползване, съдържащи се в пътническия багаж.“

Член 2

Текстът от приложение I към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕС) № 36/2012 като приложение IA.

Член 3

Текстът от приложение II към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕС) № 36/2012 като приложение IX.

Член 4

Текстът от приложение III към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕС) № 36/2012 като приложение X.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 15 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

M. LIDEGAARD


(1)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 110, 24.4.2012 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.“

(5)  ОВ C 86, 18.3.2011 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО, СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2а

ЧАСТ 1

Уводни бележки

1.

Тази част включва стоките, софтуера и технологиите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 (1).

2.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, използвани в колоната по-долу, озаглавена „№“,се отнасят до номера от контролния списък, а колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнася до описанията на изделията с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

3.

Определенията на термини в ‘единични кавички’ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термините в двойни кавички (“ ”) са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1.

Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка:

При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел B от настоящата част)

1.

Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздели А, B, C и D от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел E.

2.

„Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3.

Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

4.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

A.   ОБОРУДВАНЕ

Описание

I.B.1A004

Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

a.

Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.

„вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

a.

aα-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

b.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698—41—1);

c.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS № 578-94-9);

f.

N-нонаноилморфолин, (MPA) (CAS № 5299-64-9);

b.

Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.

Системи, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните и специално проектирани компоненти за тях:

1.

биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.

радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3.

бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d.

Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

Техническа бележка:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Забележка 1:

1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Забележка 2:

1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка:

1A004 не контролира:

a.

Личните радиодозиметри;

b.

Оборудване, тясно специализирано за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.

минно дело;

2.

кариери;

3.

селско стопанство;

4.

фармация;

5.

хуманна медицина;

6.

ветеринарна медицина;

7.

защита на околната среда;

8.

управление на отпадъците;

9.

хранително-вкусовата промишленост.

Технически бележки:

1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, управление на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

I.B.9A012

„Безпилотни летателни апарати“ („UAVs/БЛА“), свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва:

а.

„БЛА“, притежаващи някои от следните:

1.

Възможност за автономно управление на полета и навигация (напр. автопилот с инерционна система за навигация); или

2.

Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор (напр. телевизуално управление от разстояние);

b.

Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:

1.

Оборудване, специално проектирано за дистанционно управление на „БЛА“, описано в 9А012.a.;

2.

Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно управление на полета или навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a.;

3.

Оборудване и компоненти, специално разработени за превръщане на пилотирано „въздухоплавателно средство“ в „БЛА“, описани в 9А012.a.

4.

Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за употреба на „UAVs/БЛА“ при височина над 50 000 фута (15 240 метра).

I.B.9A350

Разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, специално проектирани или модифицирани за монтиране на летателни апарати, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ или безпилотни летателни апарати, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

 

Окомплектовани разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

 

Спрей надлъжник или редици аерозол генериращи елементи, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm, при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

 

Аерозол генериращи елементи, специално разработени за монтиране в системи, описани в 9A350.a. и b.

Бележка:

Аерозолгенериращи елементи са устройства, специално проектирани или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни средства, такива като дюзи, въртящи се барабанни атоматизатори и подобни устройства.

Бележка:

9A350 не контролира разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, и компоненти, за които е доказано, че не могат да разпространяват биологични агенти под формата на заразни аерозоли.

1.

Размерът на капчиците за разпръскващо оборудване или дюзи, специално проектирани за употреба от въздухоплавателни средства, „по-леки от въздуха, летателни апарати“ или безпилотни летателни апарати, би трябвало да се измерва с използване на което и да е от следните:

a.

Доплер-лазерен метод;

b.

Дифракционен метод, използващ насочващ лазер.

2.

В 9A350 „VMD“ означава обемен медианен диаметър, който за базирани на вода системи се равнява на медианен диаметър за маса (ММД).

B.   ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Описание

I.B.2B350

Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва:

a.

Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.

Тантал или танталови „сплави“;

6.

Титан или титанови „сплави“;

7.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

b.

Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.а.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.

Тантал или танталови „сплави“;

6.

Титан или титанови „сплави“;

7.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

c.

Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.

Тантал или танталови „сплави“;

6.

Титан или титанови „сплави“;

7.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

d.

Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,15 m2 и по-малка от 20 m2; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Графит или ‘въглероден графит’;

5.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.

Тантал или танталови „сплави“;

7.

Титан или титанови „сплави“;

8.

Цирконий или циркониеви „сплави“;

9.

Силициев карбид;

10.

Титанов карбид; или

11.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

e.

Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Графит или ‘въглероден графит’;

5.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.

Тантал или танталови „сплави“;

7.

Титан или титанови „сплави“;

8.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

f.

Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; или

2.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

g.

Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.

Тантал или танталови „сплави“;

6.

Титан или титанови „сплави“;

7.

Цирконий или циркониеви „сплави“;

8.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; или

9.

Керамични материали, както следва:

a.

Силициев карбид с чистота от 80 % или повече в тегловно отношение;

b.

Алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

c.

Циркониев оксид (цирконий);

Техническа бележка:

„Номиналният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.

h.

Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

Графит или ‘въглероден графит’;

5.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.

Тантал или танталови „сплави“;

7.

Титан или титанови „сплави“;

8.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

i.

Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е над 5 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 К (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някой от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Керамика;

3.

Феросиликон (железни сплави с високо съдържание на силикон);

4.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

5.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.

Графит или ‘въглероден графит’;

7.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

8.

Тантал или танталови „сплави“;

9.

Титан или титанови „сплави“;

10.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

11.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

j.

Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1 273 К (1 000 °С), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Керамика; или

3.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

1.

„Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8 % или повече в тегловно отношение.

2.

По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

I.B.2B351

Системи за следене на отровни газове и предназначените им за откриване на отровни газове компоненти, които са различни от описаните в 1А004, както следва; и детектори; сензорни устройства; и сменяеми сензорни патрони за тях:

a.

Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m3; или

b.

Проектирани за откриване на дейност, потискаща (инхибираща) холинистеразната активност.

I.B.2B352

Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва:

a.

Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) Р3, Р4;

Техническа бележка:

Равнищата на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.).

b.

Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или способни да произвеждат токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям;

Техническа бележка:

Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.

c.

Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1.

Дебит над 100 литра на час;

2.

Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3.

Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); както и

4.

Способни на стерилизация с пара in-situ в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центрофужните сепаратори включват декантаторите.

d.

Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва:

1.

Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клетъчни култури, без разпространението на аерозоли, имащи всички от следните характеристики:

a.

Пълна филтрираща площ, равна или по-голяма от 1 m2; както и

b.

Имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.

С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in-situ; или

2.

Използващо филтриращи компоненти за едонкратна или единична употреба;

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b. стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфекциране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химични агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсяване на оборудването, без да постига непременно отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

2.

Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ равна на или по-голяма от 0,2 m2 за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d;

Бележка:

2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.

e.

Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1 000 kg лед за 24 часа;

f.

Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва:

1.

Цели защитни или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Забележка:

2B352.f.1. не се отнася за скафандрите, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.

2.

Камери или изолатори с биологическа защита клас III с аналогични експлоатационни стандарти;

Бележка:

В 2B352.f.2. изолаторите включват гъвкави изолатори, поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).

g.

Камери, проектирани за изпитвания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“, с капацитет 1 m3 или по-голям.

C.   МАТЕРИАЛИ

Описание

I.B.1C350

Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

Бележка:

ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1.

Тиодигликол (111—48—8);

2.

Фосфорен оксихлорид (10025—87—3);

3.

Диметил метилфосфонат (756—79—6);

4.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

Метил фосфонил дифлуорид (676—99—3);

5.

Метил фосфонил дихлорид (676—97—1);

6.

Диметил фосфит (DMP) (868—85—9);

7.

Фосфорен оксихлорид (7719—12—2);

8.

Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);

9.

Тионил хлорид (7719-09-7);

10.

3-хидрокси1-метилпиперидин (3554—74—3);

11.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);

12.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842—07—9);

13.

3-хиноклидинол (1619—34—7);

14.

Калиев флуорид (7789—23—3);

15.

2-Хлороетанол (107-07-3);

16.

Диметиламин (124—40—3);

17.

Диетил етилфосфонат (78—38—6);

18.

Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);

19.

Диетил фосфит (762—04—9);

20.

Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);

21.

Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);

22.

Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);

23.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

Метил фосфонил дифлуорид (753—98—0);

24.

Водороден флуорид (7664—39—3);

25.

Метил бензилат (76—89—1);

26.

Метил фосфонил дихлорид (676—83—5);

27.

N,N-диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);

28.

Пинаколинов алкохол (464—07—3);

29.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

O-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);

30.

Триетил фосфит (122—52—1);

31.

Арсенов трихлорид (7784—34—1);

32.

Бензилова киселина (76—93—7);

33.

Диетил метилфосфонит (15715—41—0);

34.

Диметил метилфосфонат (6163—75—3);

35.

Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);

36.

Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3);

37.

3-хиноклидон (3731—38—2);

38.

Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);

39.

Пинаколон (75—97—8);

40.

Калиев цианид (151—50—8);

41.

Калиев бифлуорид (7789—29—9);

42.

Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);

43.

Калиев флуорид (7681—49—4);

44.

Натриев бифлуорид (1333—83—1);

45.

Натриев цианид (143—33—9);

46.

Триетаноламин (102—71—6);

47.

Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);

48.

Ди-изопропиламин (108—18—9);

49.

Диетиламиноетанол (100—37—8);

50.

Натриев сулфид (1313—82—2);

51.

Серен монохлорид (10025—67—9);

52.

Серен дихлорид (10545—99—0);

53.

Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8);

54.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1);

55.

Метилфосфорна киселина (993—13—5);

56.

Диметил метилфосфонат (683—08—9);

57.

N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0);

58.

Триизопропил фосфит (116—17—6);

59.

Етилдиетаноламин (139—87—7);

60.

O,O-диетил фосфоротиоат (2465—65—8);

61.

O,O-диетил фосфородитиоат (298–06—6);

62.

Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9);

63.

Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2);

Забележка 1:

При износ за „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Забележка 2:

1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:

1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

I.B.1C351

Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:

а.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Вирус „Andes“;

2.

Вирус „Chapare“;

3.

Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;

4.

Вирус „Choclo“;

5.

Вирус на Конго-кримска хеморагична треска;

6.

Dengue fever virus — вирус на треска „Денга“;

7.

Вирус „Dobrava-Belgrade“;

8.

Вирус на източен конски енцефалит;

9.

Ebola virus — вирус „Ебола“;

10.

Вирус „Guanarito“;

11.

Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);

12.

Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);

13.

Вирус на японския енцефалит;

14.

Junin virus — вирус „Джунин“;

15.

Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“;

16.

Вирус „Laguna Negra“;

17.

Lassa fever virus — вирус на треска „Ласса“;

18.

Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

19.

Вирус „Lujo“;

20.

Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;

21.

Machupo virus — вирус „Мачупо“;

22.

Marburg virus — вирус „Марбург“;

23.

Вирус на маймунска шарка;

24.

Енцефалитен вирус „Murray Valley“;

25.

Вирус „Nipah“

26.

Вирус на омска хеморагична треска;

27.

Вирус „Oropouche“;

28.

Вирус „Powassan“;

29.

Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;

30.

Вирус „Rocio“;

31.

Вирус „Sabia“;

32.

Вирус „Seoul“;

33.

Вирус „Sin nombre“;

34.

Енцефалитен вирус „St Louis“;

35.

Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалит);

36.

Variola virus — вирус на вариола;

37.

Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит;

38.

Вирус на западния конски енцефалит;

39.

Вирус на жълтата треска;

b.

Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Coxiella burnetti;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamidiya psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

15.

Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин.

d.

„Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1.

Ботулинови токсини;

2.

Токсини на Clostridium perfringens;

3.

Конотоксин;

4.

Рицин;

5.

Сакситоксин;

6.

Токсин „Шига“;

7.

Токсини на Staphylococcus aureus;

8.

Тетродотоксин;

9.

Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;

10.

Микроцистин (циангинозин);

11.

Афлатоксини;

12.

Абрин;

13.

Холерен токсин;

14.

Токсин диацетоксисцирпенол;

15.

Т-2 токсин;

16.

НТ-2 токсин;

17.

Модексин;

18.

Волкенсин;

19.

Viscum album Lectin 1 (вискумин).

Бележка:

1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.

Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.

Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.

Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

e.

Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Бележка:

1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

I.B.1C352

Животински патогени, както следва:

a.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Вирус на африканска чума по свинете;

2.

Вируси на птичия грип, които са:

a.

Неохарактеризирани; или

b.

Определени в приложение I(2) към Директива 2005/94/ЕО (2) като имащи висока патогенност, както следва:

1.

Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

2.

Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

3.

Вируси на „син език“;

4.

Вируси на шапа;

5.

Вируси на шарка по козите;

6.

Вируси на херпес по свинете (болест на Aujeszky);

7.

Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);

8.

Вируси „Lyssa“;

9.

Вируси на нюкасълската болест;

10.

Вируси на чумата по дребните преживни животни;

11.

Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

12.

Вируси на чумата по рогатия добитък;

13.

Вируси на шарка по овцете;

14.

Вируси на тешенската болест;

15.

Вируси на стоматит по мехура;

16.

Вируси на заразния нодуларен дерматит;

17.

Вируси на африканска чума по конете.

b.

Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

2.

Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae.

Бележка:

1C352 не контролира „ваксини“.

I.B.1 C353

Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a.

Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 или 1C354;

b.

Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“.

1.

Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.

2.

Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:

a.

Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или

b.

Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията.

Бележка:

1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

I.B.1C354

Растителни патогени, както следва:

a.

Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.

Картофен андийски латентен тимовирус;

2.

Картофен вретеновиден грудков вирусоид;

b.

Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);

c.

Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

Бележка:

N.B.:ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

а.

Токсични химически вещества, както следва:

1.

амитон: O, O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78—53—5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.

ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8);

3.

ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

ЗАBZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581—06—2);

4.

Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5);

5.

Хлорциан (506—77—4);

6.

Циановодород (74—90—8);

7.

Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);

Забележка 1:

За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.

Забележка 2:

1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:

1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

b.

Токсични химически прекурсори, както следва:

1.

Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Бележка:

1C450.b.1. не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944—22—9);

2.

N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

Бележка:

Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3.

Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормален или изо)] аминоетан2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в 1C350;

Бележка:

1C450.b.5. не контролира следните вещества:

a.

N N-диметиламиноетанол (108—01—0) и съответните протонирани соли;

б.

Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100—37—8);

6.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;

7.

Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139—87—7);

8.

Метилдиетаноламин (105—59—9).

Забележка 1:

За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Забележка 2:

1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.б.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:

1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

D.   СОФТУЕР

Описание

I.B.1D003

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.в. или 1А004.г.

I.B.2D351

„Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 2B351.

I.B.9D001

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на оборудване или „технология“, описана в 9A012.

I.B.9D002

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „производство“ на оборудване, описано в 9A012.

E.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание

I.B.1E001

„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1A004, 1C350 дo1C354 или 1C450.

I.B.2E001

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработка“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 2B350, 2B351, 2B352 или 2D351.

I.B.2E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „производство“ на оборудването, описано в 2B350, 2B351 или 2B352.

I.B.2E301

„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 2B350 до 2B352.

I.B.9E001

„Технологии“ в съответствие с Общата бележка за технологиите за „разработване“ на оборудване или „софтуер“, описани в 9A012 или 9A350.

I.B.9E002

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A350.

I.B.9E101

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012.

Техническа бележка:

В 9Е101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

I.B.9E102

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използването“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012.

Техническа бележка:

В 9Е101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

ЧАСТ 2

Уводни бележки

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.

3.

Определенията на термини в ‘единични кавички’ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1.

Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка:

При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел B от част 1)

1.

Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздел I.C.А от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел I.C.B от настоящата част.

2.

„Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3.

Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

4.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

I.C.A.   СТОКИ

(Материали и химикали)

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

I.C.A.001

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.

етилен дихлорид, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.

нитрометан, (CAS 75-52-5)

2.

пикринова кисиелина, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.

алуминиев хлорид, (CAS 7446-70-0)

2.

арсеник, (CAS 7440-38-2)

3.

арсениев триоксид, (CAS 1327-53-3)

4.

бис (2-хлороетил) етиламин хидрохлорид, (CAS 3590-07-6)

5.

бис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 55-86-7)

6.

трис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   ТЕХНОЛОГИИ

B.001

‘Технологии‘, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на изделията в раздел I.C. А.

Техническа бележка:

Терминът ‘технологии‘ включва и „софтуер“.“

 


(1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(2)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2б

Уводни бележки

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.

3.

Определенията на термини в ‘единични кавички’ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1.

Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка:

При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел B от настоящото приложение)

1.

Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздел IX.А) от настоящото приложение, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел B.

2.

„Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3.

Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

4.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

IX.A.   СТОКИ

IX.A1.   Материали, химикали, ‘микроорганизми’ и ‘токсини’

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

IX.A1.001

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

 

трибутилфосфит, (CAS 102-85-2)

 

изоцианатометан, (CAS 624-83-9)

 

хиналдин, (CAS 91-63-4)

 

2-бромохлороетан, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

 

бензил, (CAS 134-81-6)

 

диетиламин, (CAS 109-89-7)

 

диетил етер, (CAS 60-29-7)

 

диметил етер, (CAS 115-10-6)

 

диметиламиноетанол, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

 

2-метоксиетанол, (CAS 109-86-4)

 

бутирилхолинестераз (BCHE)

 

диетиленетриамин, (CAS 111-40-0)

 

дихлорометан, (CAS 75-09-3)

 

диметиланалин, (CAS 121-69-7)

 

етил бромид, (CAS 74-96-4);

 

етил хлорид, (CAS 75-00-3);

 

етиламин, (CAS 75-04-7)

 

хексамин, (CAS 100-97-0)

 

изопропил бромид, (CAS 75-26-3);

 

изопропил етер, (CAS 108-20-3);

 

метиламин, (CAS 74-89-5)

 

метил бромид, (CAS 74-83-9);

 

моноизопропиламин, (CAS 75-31-0)

 

обидоксим хлорид, (CAS 114-90-9)

 

калиев бромид, (CAS 7758-02-3)

 

пиридин, (CAS 110-86-1)

 

пиридостигмин бромид, (CAS 101-26-8)

 

натриев бромид, (CAS 7647-15-6)

 

натриев метал, (CAS 7440-23-5)

 

трибутиламин, (CAS 102-82-9)

 

триетиламин, (CAS 121-44-8)

 

триетиламин, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Обработка на материали

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

IX.A2.001

Абсорбатори, поставени на пода (тип касета) с минимална номинална ширина 2,5 m.

 

IX.A2.002

Пречистващи въздуха и доставящи въздух респиратори с цяла лицева маска, различни от тези посочени в 1A004 или 2B352f1

1A004.a

IX.A2.003

Камери или изолатори с биологическа защита клас II с аналогични експлоатационни стандарти.

2B352.f.2

IX.A2.004

Центрофуги за краткотрайно центрофугиране с вместимост на ротора 4 l или повече, които се използват с биологични материали.

 

IX.A2.005

Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или за производство на токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 5 литра или по-голям, но по-малък от 20 литра.

Техническа бележка:

Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.

2B352.b

IX.A2.007

Конвенционални или турбулентни херметични кабини с въздушен поток (air-flow clean-air rooms) и автономни вентилатори с филтър HEPA, които могат да бъдат използвани за окомплектовани съоръжения от тип P3 или P4 (BL3, BL4, L3, L4).

2В352.a

IX.A2.008

Инсталации, оборудване и компоненти за производство на химикали, различни от тези посочени в 2B350 или A2.009, както следва:

а.

Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

b.

Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.а.; при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

c.

Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

d.

топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на топлообменника като на контролирано изделие.

e.

Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

f.

Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

1.

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на клапана като на контролирано изделие.

2.

„Номиналнният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.

g.

Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) химикала(и) са от изработени от следните материали:

1.

Неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром от повече или равно на 10,5 % и на въглерод от по-малко или равно на 1,2 %;

h.

Вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, над 1 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 К (0 °С) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от следните материали:

1.

„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

Керамика;

3.

„Феросиликон“;

4.

Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

5.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.

Графит или ‘въглероден графит’;

7.

Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

8.

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

9.

Тантал или танталови „сплави“;

10.

Титан или титанови „сплави“;

11.

Цирконий или циркониеви „сплави“; или

12.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

1.

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като контролирано изделие.

2.

„Въглероден графит“е съединение от аморфен въглерод и графит, в което тегловното съдържание на графит е 8 % или повече.

3.

„Феросиликоните“ са силиконови железни сплави с тегловно съдържание от силикон 8 % или повече.

По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

2В350.a—e

2В350.g

2В350.i

IX.A2.009

Инсталации, оборудване и компоненти за производство на химикали, различни от тези посочени в 2B350 или A2.008, както следва:

 

Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

 

бъркали, използвани в реакторни съдове или реактори, посочени в a), при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

 

резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

 

топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

Техническа бележка:

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на топлообменника като на контролирано изделие.

 

Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

 

Клапани и вентили с номинални размери (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от следните материали:

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

Техническа бележка:

„Номиналнният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.

Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, (при стандартни температурни условия от (273 К или (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някой от следните материали:

 

Керамика;

 

Феросиликоните (силиконови железни сплави с тегловно съдържание от силикон 8 % или повече);

 

неръждаеми стомани с тегловно съдържание на никел 20 % хром 19 % или повече;

Технически бележки:

Материалите, които се употребяват за уплътнения или салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като на контролирано изделие.

По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

 

B.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

IX.B.001

‘Технологии’, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на изделията в раздел IX.А.

Техническа бележка:

Терминът ‘технологии’ включва и „софтуер“.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

СПИСЪК НА ЛУКСОЗНИТЕ СТОКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 11Б

1.   Чистокръвни коне

Кодове по КН: 0101 21 00

2.   Хайвер и неговите заместители; за заместители на хайвер, ако продажните цени надвишават 20 евро за 100 грама

Кодове по КН: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Трюфели

Кодове по КН: 2003 90 10

4.   Вина (включително пенливи вина), чиято продажна цена надвишава 50 евро за литър, алкохолни напитки (eau-de-vie) и други алкохолни напитки, чиято продажна цена надвишава 50 евро за литър

Кодове по КН: ex 2204 21 до ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Пури и пурети, чиято продажна цена надвишава 10 евро за пура или пурета

Кодове по КН: ex 2402 10 00

6.   Парфюми и тоалетни води, чиято продажна цена надвишава 70 евро за 50 ml и козметични продукти, включително продукти за разкрасяване и гримиране, чиято продажна цена надвишава 70 евро за артикул.

Кодове по КН: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Кожени изделия, седларски артикули и пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни артикули, чиято продажна цена надвишава 200 евро за артикул

Кодове по КН: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Артикули, като облекла, допълнения към облеклото и обувки (без значение от каква материя за изработени), чиято продажна цена надвишава 600 евро за артикул

Кодове по КН: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули изработени от злато или сребро

Кодове по КН: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Монети и банкноти, които не са законно платежно средство

Кодове по КН: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Ножарски артикули от благородни метали или обковани или покрити с благородни метали

Кодове по КН: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Съдове и прибори за сервиране от порцелан, керамични продукти от каменина или фаянс или от фина керамика, чиято продажна цена надвишава 500 евро за артикул

Кодове по КН: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Изделия от стъкло от оловен кристал, чиято продажна цена не надвишава 200 евро за артикул

Кодове по КН: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Луксозни превозни средства за транспорт на лица по суша, въздух или вода, както и аксесоари за тях; за нови превозни средства, ако продажните цени надвишават 25 000 евро; за употребявани превозни средства, ако продажните цени надвишават 15 000 евро

Кодове по КН: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Часовникарски изделия и техните части, ако продажната цена на отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Кодове по КН:97

17.   Артикули и оборудване за ски, голф, гмуркане и водни спортове, ако продажната цена за отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Артикули и оборудване за билярд, игри с автоматични кегли (боулинг), хазартни игри и игри, работещи с монети и банкноти, ако продажната цена за отделен артикул надвишава 500 евро

Кодове по КН: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80“.


16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 510/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на таксите за заявки, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (1), и по-специално член 113 от него,

след като се консултира с административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (2) се определят таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения („Службата“), и размерът на тези такси.

(2)

Наличността на Службата надвишава стойностите, необходими за поддържането на балансиран бюджет и за обезпечаване на протичането на дейността ѝ. По тази причина таксата за заявки следва да бъде намалена.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Службата на Общността за сортовете растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 7 от Регламент (ЕО) № 1238/95 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения (кандидатът) заплаща такса за заявка от 650 евро за обработване на заявката, както е посочено в член 113, параграф 2, буква а) от основния регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31.


16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 511/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2012 година

относно нотификациите, отнасящи се до организациите на производители и междубраншовите организации и до преговорите за сключване на договори и договорните отношения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 126д, параграф 2, букви б) и в) и член 185е, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В раздел IIА на глава II на дял II на част II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, вмъкнат с Регламент (ЕС) № 261/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2), се съдържат правила относно организациите на производители и междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти.

(2)

В членове 126a и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се определят правила относно признаването на организациите на производителите и техните асоциации и на междубраншовите организации. Съгласно посочените членове държавите членки следва да изпращат на Комисията нотификации относно решенията за предоставяне, отказване и оттегляне на признаването. За изготвяне на докладите до Съвета и Европейския парламент съгласно член 184, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е необходима информация относно броя на признатите субекти, относно големината им от гледна точка на количествата сурово мляко, произвеждани от техните членове производители, и, където е приложимо, относно причините за отказване или оттегляне на признаването им.

(3)

В член 126в от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се определят правила относно преговорите за сключване на договори за доставка на сурово мляко. Съгласно посочения член нотификации следва да се извършват от организациите на производители и от държавите членки.

(4)

В член 126г от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че държавите членки трябва да нотифицират Комисията за правилата, които са приели за регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

(5)

Съгласно член 185е от Регламент (ЕО) № 1234/2007 държавите членки, които решат, че всяка доставка на сурово мляко на тяхна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните и/или решат, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, трябва да нотифицират Комисията за правилата, които са приели по отношение на договорните отношения.

(6)

Следва да бъдат определени еднообразни правила относно съдържанието на посочените нотификации и крайния срок за подаването им.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Не по-късно от 31 март всяка година по отношение на решенията, взети през предходната календарна година, държавите членки нотифицират Комисията съгласно член 126a, параграф 4, буква г) и член 126б, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно:

а)

броя на организациите на производители, асоциациите на признати организации на производители, наричани по-долу „асоциации“, и междубраншовите организации, които са признали, и, където е приложимо, годишните количества сурово мляко за предлагане на пазара, произведени от организациите на производители и асоциациите;

б)

броя на заявленията за признаване, подадени от организации на производители, асоциации и междубраншови организации, за които са издали отказ, както и обобщение на причините за този отказ;

в)

броя на признатите организации на производители, асоциации и междубраншови организации, чието признаване са оттеглили, както и обобщение на причините за това оттегляне.

2.   Когато нотификацията, посочена в параграф 1, буква а), се отнася до транснационална организация на производители или транснационална асоциация, в нотификацията се посочват, когато е приложимо, годишните количества сурово мляко за предлагане на пазара, произведени от членовете, по държави членки.

Член 2

1.   Нотификациите относно количествата сурово мляко, които са предмет на преговорите за сключване на договори, посочени в член 126в, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се подават до компетентния орган на държавата членка или държавите членки:

а)

където се произвежда суровото мляко, и

б)

ако държавите са различни — където се извършва доставката на преработвател или на млекосъбирателно предприятие.

2.   Нотификацията, посочена в параграф 1, се извършва преди началото на преговорите и в нея се посочва производственото количество по приблизителна оценка на организацията на производители или асоциацията, което ще бъде предмет на преговорите, както и предвиждания период на доставка на количеството сурово мляко.

3.   До 31 януари всяка година, в допълнение към посочената в параграф 1 нотификация всяка организация на производители или асоциация съобщава, с разбивка по държави членки на производство, количеството сурово мляко, което е било действително доставено в рамките на договорите, сключени от организацията на производители през предходната календарна година.

Член 3

1.   Не по-късно от 15 март всяка година държавите членки нотифицират Комисията съгласно член 126в, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно:

а)

общото количество сурово мляко, с разбивка по държави членки на производство, доставено на тяхна територия по договори, сключени от признатите организации на производители и асоциации в съответствие с член 126в, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 през предходната календарна година, за което са нотифицирани компетентните органи съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент;

б)

броя на случаите, в които националните органи за защита на конкуренцията са приели решение, че дадени преговори следва да започнат отново или въобще не следва да бъдат водени в съответствие с член 126в, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и кратко обобщение на тези решения.

2.   Когато нотификациите, получени съгласно член 2, параграф 1 от настоящия регламент, се отнасят до преговори, обхващащи повече от една държава членка, за целите на член 126в, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 държавите членки изпращат незабавно на Комисията необходимата информация, за да може Комисията да прецени дали има изключване на конкуренцията и дали се нанасят сериозни вреди на МСП на преработвателите на сурово мляко.

Член 4

1.   Нотификациите съгласно член 126г, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 съдържат правилата, приети от държавите членки за регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание, както и обобщаваща бележка, указваща:

а)

наименованието на сиренето;

б)

наименованието и вида на организацията, която отправя искане за регулиране на предлагането;

в)

средствата, избрани за регулиране на предлагането;

г)

датата на влизане в сила на правилата;

д)

периода на прилагане на правилата.

2.   Държавите членки информират Комисията, когато отменят правила преди края на периода, посочен в параграф 1, буква д).

Член 5

Нотификациите, посочени в член 185е, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, съдържат правилата, приети от държавите членки по отношение на договорите, посочени в член 185е, параграф 1 от същия регламент, както и обобщаваща бележка, указваща:

а)

дали държавата членка е решила, че доставките на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател трябва да бъдат уредени от писмен договор между страните и, ако това е така, етапа или етапите на доставка, които се изисква да бъдат уредени от такива договори, ако доставката се извършва посредством едно или повече млекосъбирателни предприятия, както и евентуалния минимален срок на писмените договори;

б)

дали държавата членка е решила, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за договор на земеделския стопанин и, където е приложимо, минималния срок на договора, който трябва да е включен в офертата.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38.


16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 512/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2012 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/43


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 513/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2012 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юни 2012 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляването на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят представителни цени CIF за внос на посочените продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF, определена по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 юни 2012 година, които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 юни 2012 година вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 юни 2012 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 10 00

1002 90 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.6.2012-14.6.2012

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с високо качество

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

237,71

183,97

Цена CAF САЩ

235,68

225,68

205,68

Премия за Залива

24,85

Премия за Големите езера

50,93

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

17,08 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

51,92 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).