23.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/18


Žaloba podaná 4. januára 2013 — Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Vec T-12/13)

2013/C 86/30

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Švédsko) (v zastúpení: L. Ström, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Holandsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT R 2085/2011-1 z 18. októbra 2012 (potvrdzujúc tak rozhodnutie námietkového oddelenia č. B 1 717 142 z 9. augusta 2011),

priznal žalobkyni náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka „ARTI“ pre tovary zaradené do triedy 2 — prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 017 427.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápis slovnej ochrannej známky „ARTITUDE“ pre tovary zaradené do triedy 2 — prihláška ochrannej známky Beneluxu č. 753 216 a medzinárodná prihláška ochrannej známky č. 872 478.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 207/2009.