23.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/18


Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2013 r. — Sherwin-Williams Sweden przeciwko OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Sprawa T-12/13)

2013/C 86/30

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Szwecja) (przedstawiciel: adwokat L. Ström)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Niderlandy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM wydanej w dniu 18 października 2012 r. w sprawie R 2085/2011 (utrzymującą w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów, Sprzeciw nr B 1 717 142, z dnia 9 sierpnia 2011 r.);

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy „ARTI” dla towarów z klasy 2 — rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 9 017 427

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Akzo Nobel Coatings International BV

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: rejestracja w Beneluksie nr 753 216 i międzynarodowa rejestracja nr 872 478 słownego znaku towarowego „ARTITUDE” dla towarów z klasy 2

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.