23.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/18


Жалба, подадена на 4 януари 2013 г. — Sherwin-Williams Sweden/СХВП — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Дело T-12/13)

2013/C 86/30

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Швеция) (представител: L. Ström, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Нидерландия)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени решение № R 2085/2011-1 на първи апелативен състав на СХВП от 18 октомври 2012 г. (потвърждаващо решение № B 1 717 142 на отдела по споровете от 9 август 2011 г.),

да присъди съдебни разноски в полза на жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка „ARTI“ за стоки от клас 2 — регистрация на марка на Общността № 9 017 427

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрация в Бенелюкс № 753 216 и международна регистрация № 872 478 на словна марка „ARTITUDE“ за стоки от клас 2

Решение на отдела по споровете: уважава възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент на Съвета № 207/2009.