24.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 281/16


DECYZJA RADY

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie mianowania oraz zmiany na stanowisku członka rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

2011/C 281/05

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, w szczególności jego art. 4 (1),

uwzględniając kandydaturę przedstawioną przez rząd Bułgarii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 14 września 2009 r. (2) Rada mianowała członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2009 r. do dnia 17 września 2012 r.

(2)

W następstwie rezygnacji Walentiny DEJKOWEJ zwolniło się stanowisko członka rady zarządzającej centrum w kategorii przedstawicieli rządów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Członkiem rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 17 września 2012 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

PRZEDSTAWICIEL RZĄDU:

BUŁGARIA

Emilia WYŁCZOWSKA

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2011 r.

W imieniu Rady

M. SAWICKI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.

(2)  Dz.U. C 226 z 19.9.2009, s. 2.