24.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 281/16


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 септември 2011 година

за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

2011/C 281/05

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение, и по-специално член 4 от него (1),

като взе предвид кандидатурата, представена от правителството на България,

като има предвид, че:

(1)

С решението си от 14 септември 2009 г. (2) Съветът назначи членовете на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2009 г. до 17 септември 2012 г.

(2)

След оставката на г-жа Валентина ДЕЙКОВА се освободи едно място за член на управителния съвет на центъра в категорията на представителите на правителствата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Посоченото по-долу лице се назначава за член на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за остатъка от мандата, който изтича на 17 септември 2012 г.:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВО:

БЪЛГАРИЯ

Г-жа Емилия ВЪЛЧОВСКА

Съставено в Брюксел на 20 септември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. SAWICKI


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 226, 19.9.2009 г., стр. 2.