27.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/15


Informácie týkajúce sa dátumu nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu, ktorá bola podpísaná v Bruseli 28. júna 2010, nadobúda v súlade s článkom 23 ods. 1 dohody platnosť 1. augusta 2010.