30.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 19/2013

z 1. februára 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 37dj [nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„37dk.

32011 D 0665: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2011, s. 32).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia 2011/665/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. februára 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2011, s. 32.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.