30.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/24


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 19/2013 HATÁROZATA

(2013. február 1.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról szóló, 2011. október 4-i 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete a 37dj. pont (454/2011/EU bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„37dk.

32011 D 0665: a Bizottság 2011. október 4-i 2011/665/EU végrehajtási határozata az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról (HL L 264., 2011.10.8., 32. o.).”

2. cikk

A 2011/665/EU végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2013. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Gianluca GRIPPA


(1)  HL L 264., 2011.10.8., 32. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.