2010R0468 — DA — 27.12.2012 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 468/2010

af 28. maj 2010

om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

(EFT L 131, 29.5.2010, p.22)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 724/2011 af 25. juli 2011

  L 194

14

26.7.2011

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1234/2012 af 19. december 2012

  L 350

38

20.12.2012
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 468/2010

af 28. maj 2010

om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeriEUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 ( 1 ), særlig artikel 27 og 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel V i forordning (EF) nr. 1005/2008 fastsættes der procedurer for identifikation af fiskerfartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fartøjer), og procedurer for opstilling af en EU-liste over sådanne fartøjer. I artikel 37 i den pågældende forordning fastsættes det, hvilke foranstaltninger der skal træffes over for fiskerfartøjer opført på den pågældende liste.

(2)

Ifølge artikel 27 i forordning (EF) nr. 1005/2008 bør EU-listen indeholde IUU-fartøjer identificeret af Kommissionen.

(3)

Ifølge artikel 30 i samme forordning bør EU-listen også omfatte fiskerfartøjer, der er opført på regionale fiskeriforvaltningsorganisationers lister over IUU-fartøjer.

(4)

Indtil Kommissionen direkte identificerer andre fiskerfartøjer, som udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, vil EU-listen kun indeholde fartøjer, der er opført på regionale fiskeriforvaltningsorganisationers lister over IUU-fartøjer.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

I denne forordning forstås ved »EU-liste over IUU-fartøjer« en liste over fiskerfartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, jf. artikel 27 i forordning (EF) nr. 1005/2008.

Artikel 2

EU-listen over IUU-fartøjer er opstillet i bilaget.

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG

EU-liste over IUU-fartøjer

DEL A

Fartøjer opført i henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1005/2008

▼M2

DEL BFartøjer opført i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1005/2008

IMO (1) -fartøjsidentifikations-nummer/RFFO-nummer

Fartøjets navn (tidligere navn) (2)

Flagstat eller flagstatens område (ifølge RFFO'en) (2)

RFFO (2), på hvis liste fartøjet er opført

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Ukendt (seneste kendte flag: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Ukendt (seneste kendte flag: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (tidligere flag: Saint Kitts og Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzania (tidligere flag: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Ukendt (tidligere flag: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Ukendt (seneste kendte flag: Indonesien)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Ukendt (seneste kendte flag: Indonesien)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Ukendt

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Ukendt

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Ukendt

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (tidligere flag: Ækvatorialguinea, Det Forenede Kongerige)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Ukendt

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinea Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Ukendt (tidligere flag: Rusland, Georgien [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Ukendt

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (tidligere flag: Seychellerne)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgien

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Ukendt (seneste kendte flag: Libyen, Isle of Man)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Ukendt

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (tidligere flag: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Ukendt (seneste kendte flag: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Ukendt

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Ukendt (tidligere flag: Malaysia

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/(SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tanzania (tidligere flag: Nordkorea (DPRK), Panama

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO]/ukendt [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Ukendt

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (tidligere flag: Spanien)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Ukendt (tidligere flag: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Ukendt (tidligere flag: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Ukendt (seneste kendte flag: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Ukendt (seneste kendte flag: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Ukendt

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Ukendt

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea Conakry

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Ukendt

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Colombia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Ukendt (seneste kendte flag: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Ukendt (seneste kendte flag: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Ukendt (seneste kendte flag: Togo [NAFO,]/Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgien

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Ukendt (seneste kendte flag: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Ukendt (seneste kendte flag: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Ukendt (seneste kendte flag: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kina (tidligere flag: Georgien, Rusland)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Ukendt

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Ukendt (seneste kendte flag: Ækvatorialguinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/

ORCA

Ukendt (seneste kendte flag: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Ukendt (seneste kendte flag: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Ukendt (seneste kendte flag: Mongoliet, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR]/ukendt [SEAFO] (seneste kendte flag: Mongoliet, Togo [CCAMLR]/Ækvatorialguinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT,/ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (seneste kendte flag: Mongoliet, Ækvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (tidligere flag: Guinea Conakry

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC)/

REYMAR 6

Ukendt (seneste kendte flag: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeria (seneste kendte flag: Togo, Ækvatorialguinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Ukendt (seneste kendte flag: Libyen, Det Forenede Kongerige)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Ukendt (seneste kendte flag: St. Vincent og Grenadinerne)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Ukendt

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Ukendt (seneste kendte flag: Togo, Seychellerne)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Ukendt (seneste kendte flag: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Ukendt (seneste kendte flag: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kina (tidligere flag: Georgien, Rusland)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tanzania [CCAMLR]/Ukendt [SEAFO] (tidligere flag: Mongoliet, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tanzania (tidligere flag: Nordkorea (DPRK) Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Ukendt (seneste kendte flag: Georgien)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (tidligere flag: Marokko)

NEAFC, NAFO, SEAFO

(1)   International Maritime Organization (den internationale søfartsorganisation).

(2)   For yderligere oplysninger henvises til RFFO'ernes websteder.( 1 ) EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.