5.6.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 148/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. martā iesniedza High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division — British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

(Lieta C-147/10)

2010/C 148/29

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: British Sugar plc

Atbildētāja: Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food and Rural Affairs

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2009 (1) ir spēkā esoša, ievērojot Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus apvienotajās lietās C-5/06 un no C-23/06 līdz C-36/06 Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (Krājums, I-3231. lpp) un apvienotajās lietās no C-175/07 līdz C-184/07 SAFBA (Krājums, I-184. lpp)?

2)

Vai Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2009 ir citādi spēkā neesoša, ievērojot tās juridisko pamatu, saskaņā ar kuru tā tika pieņemta, proti, Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopīgo organizāciju (2)?

3)

Vai, aprēķinot maksājamo kompensāciju saistībā ar ražošanas maksājumu cukura nozarē pārmaksu 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. tirdzniecības gados, piemērojamais valūtas maiņas kurss un datums, kurš jāņem vērā, piemērojot valūtas maiņas kursu, ir jautājums, ko nosaka Eiropas Savienības tiesības? Apstiprinošas atbildes gadījumā — vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 1193/2009 6. pants ir interpretējams tādējādi, ka tas nosaka maksājamo kompensāciju, atsaucoties uz valūtas maiņu kursiem, kas tika piemēroti brīdī, kad pārmaksātais maksājums tika sākotnēji aprēķināts? Apstiprinošas atbildes gadījumā — vai Komisijas Regulas (EK) Nr. 1193/2009 6. pants ir spēkā esošs?

4)

Saistībā ar procentiem:

i)

Vai Eiropas Savienības tiesības liedz personai prasītāja situācijā saņemt procentus par pārmaksātajām summām sakarā ar spēkā neesošo Kopienu regulu no valsts iestādes, kas ir atbildīga par ražošanas maksājumu iekasēšanu, gadījumos, kad valsts iestāde, kas ir atbildīga par ražošanas maksājumu iekasēšanu, nevar saņemt procentus par attiecīgajām summām, kurus tai atmaksā Komisija?

ii)

Apstiprinošas atbildes uz (i) jautājumu gadījumā –vai Eiropas Savienības tiesību akti par pašu resursiem (Lēmums 2000/597/EK, Euratom  (3), un tā īstenojošā Regula (EK) Nr. 1150/2000 (4)), pareizi tos interpretējot, nepieļauj valsts iestādei, kas atbildīga par ražošanas maksājumu iekasēšanu, atgūt procentus par summām, kuras tai atmaksās Komisija, ņemot vērā šīs lietas apstākļus?

iii)

Noliedzošas atbildes uz (i) jautājumu gadījumā –vai Eiropas Savienības tiesības nepieļauj valsts tiesai vai iestādei īstenot jebkādu rīcības brīvību, kura tai varētu būt procentu nepiešķiršanā šajā gadījumā, kad tiek taisīts spriedums personai prasītāja situācijā?


(1)  Komisijas 2009. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1193/2009, ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1762/2003, (EK) Nr. 1775/2004, (EK) Nr. 1686/2005 un (EK) Nr. 164/2007 un nosaka ražošanas maksājumu apjomu cukura nozarē 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. tirdzniecības gadam (OV L 321, 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1. lpp.

(3)  Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 253, 42. lpp.).

(4)  Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 1. lpp.).