2.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 156/12


Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur

2012/C 156/07

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1) foretages der følgende ændring i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions (2) kombinerede nomenklatur:

Side 99

2309   Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Næstsidste afsnit affattes således:

»Produkter med et stivelsesindhold under 0,5 % bør ikke betragtes som indeholdende stivelse. Glukoseindholdet bestemmes ved højtryksvæske-chromatografi (HPLC) (Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2008, EUT L 249 af 18.9.2008. s. 9).«


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT C 137 af 6.5.2011, s. 1.