23.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 434/142


P7_TA(2012)0509

EU:n terästeollisuus

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2012 EU:n terästeollisuudesta (2012/2833(RSP))

(2015/C 434/15)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jonka juuret ovat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksessa,

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa terästeollisuudesta sekä EU:n yritysten rakenneuudistuksista, siirtämisestä ja lopettamisesta,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan,

ottaa huomioon 2. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen” (COM(2011)0025),

ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian,

ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 10. lokakuuta 2012 esittämän tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582),

ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen unionin terästeollisuudesta (O-000184/2012 – B7-0368/2012),

ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä hiili- ja teräsalaan sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta;

B.

toteaa, että yksi Euroopan unionin tavoitteista on tukea valmistavaa teollisuutta ja tehdä siitä kilpailukykyinen ja kestävä ja saada se vastaamaan muuttuviin markkinoihin Euroopassa ja sen ulkopuolella, koska se on keskeinen Euroopan kasvun ja hyvinvoinnin kannalta;

C.

ottaa huomioon, että Euroopan terästeollisuus kärsii huomattavasta kysynnän vähentymisestä, mikä aiheuttaa jatkuvaa työpaikkojen häviämistä ja kilpailukyvyn heikentymistä;

D.

toteaa, että terästeollisuus on strategisen tärkeä EU:n talouden kannalta ja on koko Euroopan unionin edun mukaista säilyttää toiminta, johon unionin teollisuustuotanto perustuu, ja varmistaa toimitusvarmuus oman tuotannon avulla;

E.

toteaa, että kilpailukykyinen eurooppalainen terästeollisuus muodostaa kehityksen ja lisäarvon perustan monilla tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten auto-, rakennus- ja koneteollisuudessa;

F.

toteaa, että terästeollisuus kohtaa merkittäviä haasteita, joita ovat esimerkiksi kysynnän huomattava lasku, erilaisia sääntöjä ja normeja noudattavien kolmansien maiden tuonnin aiheuttama voimakas kilpailu, raaka-aineiden vaikea saanti sekä kustannusten nousu ja jotka ovat johtaneet rakennemuutoksiin, yhteensulautumiin ja työpaikkojen menetyksiin;

G.

toteaa, että teräsalalla oli miljoona työpaikkaa vuonna 1970 ja että työpaikkojen määrä on vähentynyt vuoteen 2012 mennessä noin 3 69  000:een; toteaa, että jatkojalostusteollisuuden palveluksessa on miljoonia työntekijöitä;

H.

toteaa, että komission julkaisemien tietojen mukaan EU:n teräsvienti vuonna 2010 oli 33,7 miljoonaa tonnia (32 miljardia euroa) ja EU:n teräsviennin suurimmat markkinat olivat Turkki, Yhdysvallat, Algeria, Sveitsi, Venäjä ja Intia ja että samalla EU:n terästuonti vuonna 2010 oli 26,8 miljoonaa tonnia (18 miljardia euroa) ja suurimpia tuojamaita olivat Venäjä, Ukraina, Kiina, Turkki, Etelä-Korea, Sveitsi ja Serbia;

I.

toteaa, että käynnissä oleva kriisi aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia asianomaisille työntekijöille ja alueille ja että rakennemuutoksia toteuttavien yritysten olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska kokemus on osoittanut, että rakennemuutosta ei voida toteuttaa onnistuneesti ilman riittävää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua;

J.

toteaa, että korkean teknologian teollisuutta, josta teräsala on esimerkkinä, on pidetty teknologisen osaamisen mallina ja että se on siksi säilytettävä toteuttamalla välittömiä toimia, jotta voidaan välttää tuotannon siirtyminen EU:n ulkopuolelle;

1.

pyytää komissiota esittämään pian selvän kuvan tilanteesta, joka liittyy Euroopan terästeollisuuden suuriin muutoksiin; korostaa, että on tärkeää, että komissio seuraa tarkasti alan tapahtumia voidakseen suojella Euroopan teollisuusperintöä ja työntekijöitä;

2.

muistuttaa, että komissiolla on EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä toimivalta käsitellä Euroopan terästeollisuuden muutosten taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, ja kehottaa komissiota ottamaan huomioon EHTY:n myönteiset kokemukset ja perustamaan kolmesta osapuolesta (ammattiliitot, teollisuus ja komissio) koostuvan elimen, joka pyrkii kehittämään Euroopan terästeollisuutta edelleen, varmistamaan ennalta varautumisen, kuulemisen ja tietojen antamisen työntekijöille ja takaamaan, että eurooppalaista yritysneuvostoa koskevan direktiivin (1) oikeudellisia vaatimuksia noudatetaan täysin;

3.

kehottaa komissiota miettimään tarkoin keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia aloitteita terästeollisuuden ja siihen liittyvän jatkojalostusteollisuuden tukemiseksi ja säilyttämiseksi;

4.

kehottaa komissiota painottamaan enemmän teollisuuspolitiikkaa, jotta unionin teollisuuden kilpailukyky vahvistuisi uudelleen maailmanmarkkinoilla ja jotta voidaan turvata käytännössä yhtenäiset toimintaedellytykset varmistaen samalla korkeat sosiaaliset ja ympäristöä koskevat normit EU:ssa ja pyrkien vastavuoroisuuteen kolmansien maiden kanssa;

5.

katsoo, että Euroopan taloudellinen elpyminen on riippuvainen myös vahvemmasta valmistavasta teollisuudesta; toteaa, että teräs on keskeisellä sijalla varmistettaessa kilpailukyky jatkojalostusteollisuuden strategisilla aloilla, jotka kärsisivät Euroopan terästeollisuuden kutistumisesta ja tulisivat riippuvaisiksi tuonnista kolmansista maista, mikä tekisi niistä haavoittuvia;

6.

pitää myönteisenä komission aloitetta terästeollisuuden eurooppalaisen toimintasuunnitelman kehittämisestä kesäkuuhun 2013 mennessä mutta korostaa, että se on esitettävä mahdollisimman pian;

7.

kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen päätöstään olla jatkamatta joulukuun 31. päivän 2012 jälkeen terästuotteiden ja teräsputkien tuonnin aiempaa valvontajärjestelmää, joka on perustettu komission asetuksella (EU) N:o 1241/2009 (2), ja kehottaa sisällyttämään tämän järjestelmän toimintasuunnitelmaan;

8.

kehottaa komissiota sisällyttämään toimintasuunnitelmaansa EU:n kaikkien käytettävissä olevien välineiden käytön, esimerkiksi tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin lisäämisen erityisesti liittyen energiatehokkuuteen ja resurssitehokkuuteen, Euroopan investointipankin kohdennetut investoinnit, aktiivisen pätevyyksiä koskevan politiikan sekä työntekijöiden ammattitaidon päivittämisen ja uudelleenkoulutuksen, EU:n rahoitusvälineiden, kuten Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston, käytön mahdollistamisen tarvittaessa sekä muita kannustimia alan investointien ja modernisoinnin tukemiseksi;

9.

katsoo, että tällaisessa toimintasuunnitelmassa olisi myös tarkasteltava keinoja käsitellä ja pienentää energian ja raaka-aineiden korkeita kustannuksia, jotka uhkaavat terästeollisuuden kilpailukykyä; korostaa, että energiatehokkuus ja resurssien tehokas käyttö voivat tuoda huomattavaa kustannussäästöä, ja pitää myönteisenä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevaa eurooppalaista SPIRE-hanketta; kehottaa kuitenkin komissiota ja itse teräsalaa tutkimaan edelleen käytettävissä olevia mahdollisuuksia teollisuusyhtymien luomiseen ja kehottaa tukemaan romun talteenoton ja uusiokäytön mahdollistavaa suljettua tuotantojärjestelmää, kun otetaan huomioon tämänhetkiset ja tulevat raaka-aineiden saannin rajoitukset;

10.

kehottaa komissiota ottamaan terästeollisuuden huomioon, kun se nyt tarkastelee valtiontukea koskevia nykyisiä sääntöjä, ja kehottaa arvioimaan, olisiko mahdollista ottaa käyttöön teräkseen liittyvien tuotteiden laatusertifikaatti;

11.

kehottaa komissiota valvomaan rakennemuutokseen ja tuotannon siirtymiseen liittyviä toimia ja varmistamaan tapauskohtaisesti, että ne toteutetaan noudattaen tiukasti unionin kilpailulainsäädäntöä; katsoo, että olisi seurattava myös mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä;

12.

pitää myönteisenä sellaisia hankkeita kuin ULCOS-yhteenliittymä (teräksen valmistaminen niin, että aiheutuu erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä), joka on esimerkki innovatiivisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta ja jolla pyritään auttamaan terästeollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjään entisestään; korostaa, että tarvitaan jatkuvia investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen, jotka ovat keskeisellä sijalla tämän alan vauhdittamiseksi jälleen ja sen uudistamiseksi;

13.

kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti tulevaa kehitystä Florangessa, Liègessä, Ternissä, Galațissa, Schifflangessa, Piombinossa, Câmpia Turziissa, Rodangessa, Oțelu Roşussa, Triestessä, Silesiassa, Reşiţassa, Targovistessa, Călăraşissa, Hunedoarassa, Buzăussa, Brailassa, Borlängessä, Luulajassa, Oxelösundissa ja muualla sijaitsevissa laitoksissa, joiden toiminta on vaarassa, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan teräsalan kilpailukyky ja sen merkitys työllistäjänä ei joudu uhatuksi;

14.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


(1)  EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.

(2)  EUVL L 332, 17.12.2009, s. 54.