23.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/142


P7_TA(2012)0509

Χαλυβουργία της ΕΕ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ (2012/2833(RSP))

(2015/C 434/15)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τις ρίζες της στη Συνθήκη ΕKAX,

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και για την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2011, με θέμα «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες» (COM(2011)0025),

έχοντας υπόψη τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με τη χαλυβουργία στην Ένωση (O-000184/2012 — B7-0368/2012),

έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, από τότε που έπαψε να ισχύει η Συνθήκη ΕΚΑΧ, οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα διέπονται από τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ·

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υποστηριχτεί ο κατασκευαστικός κλάδος και να καταστεί ανταγωνιστικός, βιώσιμος και ευπροσάρμοστος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εντός και εκτός Ευρώπης, δεδομένου ότι έχει ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί σταδιακά απώλεια θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία έχει στρατηγική σημασία για την οικονομία της ΕΕ, και ότι είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρηθούν οι δραστηριότητες που συνθέτουν τον βιομηχανικό ιστό της και να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός μέσω της εγχώριας παραγωγής·

E.

λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χαλυβουργία συνιστά τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας σε πολλούς σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές, και η μηχανουργία·

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως η σημαντική πτώση της ζήτησης, ο ισχυρός ανταγωνισμός από εισαγωγές από τρίτες χώρες με διαφορετικούς κανόνες και πρότυπα, η δυσκολία πρόσβασης σε πρώτες ύλες, και το υψηλότερο κόστος, που οδήγησαν σε αναδιάρθρωση, συγχωνεύσεις και απώλεια θέσεων εργασίας·

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση στον τομέα του χάλυβα μειώθηκε από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας το 1970 σε 3 69  000 το 2012, και ότι ο αριθμός των εργαζομένων στους δευτερογενείς κλάδους είναι τάξης μεγέθους εκατομμυρίων·

H.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι εξαγωγές χάλυβα της ΕΕ το 2010 έφτασαν τα 33,7 εκατομμύρια τόνους (32 δισεκατομμύρια ευρώ), οι δε μεγαλύτερες αγορές για τις εξαγωγές χάλυβα της ΕΕ ήταν η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Αλγερία, η Ελβετία, η Ρωσία, και η Ινδία, ενώ οι εισαγωγές χάλυβα της ΕΕ το 2010 έφτασαν τα 26,8 εκατομμύρια τόνους (18 δισεκατομμύρια ευρώ), με μεγαλύτερες πηγές προμήθειας τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, την Τουρκία, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και τη Σερβία·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση προκαλεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα στους εργαζομένους και τις περιοχές που πλήττει, και ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει πως χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο δεν επιτυγχάνεται αναδιάρθρωση·

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας — με κυριότερο παράδειγμα τον τομέα του χάλυβα — θεωρούνται υπόδειγμα τεχνολογικής τεχνογνωσίας, και ως εκ τούτου πρέπει να προστατευτούν με άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετεγκατάστασή τους εκτός της ΕΕ·

1.

ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα μια σαφή εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τις μείζονες αλλαγές που συντελούνται στη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή προσεκτικά τις τρέχουσες εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιομηχανική κληρονομιά της Ευρώπης και το αντίστοιχο εργατικό δυναμικό·

2.

υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα, μετά τη λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ, να εξετάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία, και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη θετική πείρα από την ΕKAX και να συστήσει τριμερές όργανο (συνδικαλιστικές οργανώσεις, βιομηχανία και Επιτροπή) με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, την εξασφάλιση της πρόληψης, της διαβούλευσης και της πληροφόρησης των εργαζομένων, και την εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης προς τις νομικές απαιτήσεις της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης (1)·

3.

καλεί την Επιτροπή να μελετήσει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη και τη διατήρηση της χαλυβουργίας και των δευτερογενών κλάδων της·

4.

καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αναζωογονήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ, και να προωθείται η αμοιβαιότητα με τις τρίτες χώρες·

5.

πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται από την ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας· επισημαίνει ότι ο χάλυβας κατέχει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των δευτερογενών κλάδων, οι οποίοι θα πλήττονταν από την κάμψη της χαλυβουργίας στην Ευρώπη και θα αποκτούσαν εξάρτηση από εισαγωγές από τρίτες χώρες, περιερχόμενοι σε επισφαλή θέση·

6.

χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τον τομέα του χάλυβα έως το 2013, αλλά υπογραμμίζει ότι πρέπει το σχέδιο αυτό να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν·

7.

καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφασή της να μην παρατείνει πέρα από την 31η Δεκεμβρίου 2012 το σύστημα προηγούμενης επιτήρησης για τις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1241/2009 (2), και να συμπεριλάβει το σύστημα αυτό στο σχέδιο δράσης·

8.

καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στο σχέδιο δράσης της την κινητοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου της ΕΕ, όπως η αύξηση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, οι στοχευμένες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων, μια ενεργός πολιτική για τα προσόντα, τον αναπροσανατολισμό και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων, η δυνατότητα για χρήση χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, όπου απαιτείται, και άλλα κίνητρα για την προώθηση των επενδύσεων και του εκσυγχρονισμού του κλάδου·

9.

θεωρεί ότι ένα τέτοιο σχέδιο δράσης θα πρέπει να εξετάζει επίσης τρόπους για την αντιμετώπιση και τη μείωση του υψηλού κόστους της ενέργειας και των πρώτων υλών, που αποτελούν απειλή για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι με την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις όσον αφορά το κόστος, και χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα SPIRE, καλεί ωστόσο την Επιτροπή και τον ίδιο τον τομέα του άνθρακα να εξακολουθήσουν να εξετάζουν τις διαθέσιμες δυνατότητες, να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων επιχειρήσεων, και να προωθήσουν ένα σύστημα παραγωγής κλειστού βρόχου για την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση του παλαιοσιδήρου, δεδομένων των τρεχόντων και των μελλοντικών περιορισμών στην προμήθεια πρώτων υλών·

10.

καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τον τομέα του χάλυβα στη διαρκή επανεξέταση των υπαρχόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, και να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης πιστοποίησης ποιότητας για τα προϊόντα χάλυβα·

11.

ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης ή μετεγκατάστασης και να εξασφαλίζει, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, την αυστηρή συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται οι ενδεχόμενες καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά·

12.

εκφράζει την ικανοποίησή του για εγχειρήματα όπως η κοινοπραξία ULCOS (χαλυβουργία με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα), που αποτελεί υπόδειγμα καινοτόμου πρωτοβουλίας έρευνας και ανάπτυξης, για να βοηθηθεί ο τομέας του χάλυβα να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές CO2, τονίζει δε την ανάγκη για διαρκείς επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, που είναι καθοριστικής σημασίας για την επανεκκίνηση και την ανανέωση του συγκεκριμένου τομέα·

13.

καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Φλοράνζ, στη Λιέγη, στο Τέρνι, στο Ταργκοβίστε, στη Σιφλάνζ, στο Πιομπίνο, στην Κάμπια Τούτρζι, στην Ροντάνζ, στο Οτέλου Ρόσου, στην Τεργέστη και αλλού, δεδομένου ότι η ύπαρξή τους με τη σημερινή τους μορφή κινδυνεύει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και η σημασία της ως τομέα απασχόλησης·

14.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  ΕΕ L 254 της 30.9.1994, σ. 64.

(2)  ΕΕ L 332 της 17.12.2009, σ. 54.