24.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 42/47


Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 – Frankin a i./Komisia

(Vec F-3/06) (1)

(Úradníci - Povinnosť správy poskytnúť pomoc - Zamietnutie - Prevod nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku)

(2007/C 42/83)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jacques Frankin (Sorée, Belgicko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Lozano Palacios a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým boli zamietnuté o poskytnutie pomoci podané žalobcami vo veci prevodu ich nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006.